Verantwoordelijke organisaties bij de inspectie kinderopvang

Bij de controle van kinderopvanglocaties zijn diverse instanties betrokken die allemaal hun eigen rol en verantwoordelijkheden hebben. Die instanties zijn: de regionale GGD, de gemeente en Inspectie van het Onderwijs. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en GGD GHOR spelen een rol.

Wie doet wat?

GGD

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert de inspectie uit (in opdracht van de gemeente). De inspecteur van de GGD is de zogenaamde toezichthouder. De inspecteur bezoekt minimaal één keer per jaar alle kinderdagverblijven, bso's, gastouderbureaus, peuterspeelzalen en een deel van alle gastouders.

De toezichthouder controleert bij een inspectie (onderzoek) of de kinderopvangondernemer zich houdt aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving. Een bezoek van de toezichthouder (de inspectie) vindt doorgaans onaangekondigd plaats. De toezichthouder vormt zich een oordeel aan de hand van onder andere:

  • observaties
  • de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen gebruik van maken
  • gesprekken met medewerkers
  • gesprek met de houder
  • documentenonderzoek (de toezichthouder kan de houder vragen documenten op te sturen of klaar te leggen)
  • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

Er zijn vijf soorten inspecties (onderzoeken) die allemaal door de inspecteur van de GGD worden uitgevoerd. Van elke inspectie maakt de GGD inspecteur een inspectierapport. Dit rapport wordt met een advies tot wel of niet handhaven naar de gemeente gestuurd.

Zoek uw GGD op

Gemeente

De gemeente is de officiële opdrachtgever van het toezicht op de kinderopvang. Aan de hand van het inspectierapport van de GGD besluit de gemeente of er wel of niet moet worden over gegaan tot handhaving en welke sancties er eventueel worden opgelegd. De gemeente beslist dus of het het advies uit het inspectierapport van de GGD opvolgt of niet.

Jaarlijks stuurt de gemeente een overzicht van alle toezicht‐ en handhavingstaken die de gemeente in een kalenderjaar heeft verricht naar de gemeenteraad en naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De gemeente is eindverantwoordelijk voor een juist, actueel en volledig overzicht van alle geregistreerde kinderopvanglocaties. Deze zijn te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Zoek uw gemeente op

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het toezicht en de handhaving door gemeenten goed functioneert: het ‘tweedelijns toezicht’. Daarnaast heeft de Inspectie van het Onderwijs een signalerende functie richting het ministerie van SZW. Ook zorgt de Inspectie van het Onderwijs voor het toezicht op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Op de site van de Inspectie van het Onderwijs staat of een gemeente voldoet aan de wettelijke minimumeisen (status A), niet voldoet maar wel meewerkt aan verbetering (status B), niet voldoet en ook niet goed meewerkt (status C). De status van een gemeente zegt niets over de kwaliteit van individuele kinderopvanglocaties. Die informatie staat in het inspectierapport van de kinderopvanglocatie.

De Inspectie van het Onderwijs heeft vertrouwensinspecteurs die u kunt raadplegen wanneer u een vermoeden hebt van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch en/of fysiek geweld, of discriminatie tegen kinderen in de kinderopvang. Zie ook de info over de meldcode kindermishandeling en de brochure 'Vertrouwensinspecteurs in de kinderopvang' van de Rijksoverheid.

Ga naar de website van de Inspectie van het Onderwijs

Ministeries

Kinderopvang valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De inspectie voor de kinderopvang valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De directie kinderopvang van het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een stelsel van kwalitatief goede en toegankelijke kinderopvang. Het doel is dat een dag-arrangement voor kinderopvang ontstaat waardoor ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Om dit laatste te realiseren zijn er kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang.

Over kinderopvang op de site van het ministerie van SZW

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie waarin alle gemeenten in Nederland samenkomen. De VNG adviseert en ondersteunt gemeenten bij toezicht en handhaving in de kinderopvang. Via de VNG wordt ook samengewerkt tussen gemeenten en wordt nieuw beleid uitgezet.

Meer over de VNG en toezicht & handhaving in de kinderopvang

GGD GHOR

GGD GHOR is de brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). Door het ondersteunen van de regionale GGD’en en het adviseren van het ministerie van SZW, draagt GGD GHOR eraan bij dat wet- en regelgeving zinvol is en werkbaar voor toezichthouders. Ook werken zij mee aan vernieuwing van het toezicht, o.a. op de kinderopvang.

Meer over GGD GHOR en toezicht en handhaving in de kinderopvang

Documenten toezicht & handhaving