Wat is een oudercommissie?

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderbureau. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. Een oudercommissie van een gastouderbureau vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen.

Iedere houder van een kindercentrum of gastouderbureau is wettelijk verplicht om een oudercommissie in te stellen. Worden er maximaal 50 kinderen bij het kindercentrum opgevangen? Of zijn er maximaal 50 gastouders bij het gastouderbureau aangesloten? Dan mag er alternatieve ouderraadpleging plaatsvinden.

In onze brochure 'De oudercommissie - medezeggenschap, adviesrecht en de achterban' vindt u uitgebreide informatie.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

MAIN.00_00_07_05.Still010

Waarom een oudercommissie?
Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?
Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd. 

Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Wie zit er in de oudercommissie?
Elke ouder die een kind op het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang heeft of naar een gastouder brengt, kan in de oudercommissie van de betreffende locatie / het bijbehorende gastouderbureau plaats nemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. In een integraal kindcentrum (ikc) of op een brede school kan worden gewerkt met een ikc-raad. 

Per organisatie zijn regels opgesteld rondom het ‘aanname beleid’ en hoeveel leden er in de oudercommissie kunnen zitten. Dat legt de organisatie vast in hun oudercommissiereglement. We adviseren een oneven aantal leden; dan is er bij stemming altijd sprake van een meerderheid.

Wie zit er niet in de oudercommissie?
In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders, geen (pedagogisch) medewerkers, houders, locatiemanagers of andere medewerkers. Medewerkers die een kind hebben dat op dezelfde locatie wordt opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie, in samenspraak met de ondernemer, om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de oudercommissie is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Wat is een centrale oudercommissie?
Grote opvangorganisaties werken vaak met een centrale oudercommissie (coc). Dat is geen verplichting maar een werkvorm. Lokale oudercommissies dragen één of meerdere taken en adviesrechten over aan de coc. Meer over de centrale oudercommissie.

Tip: we organiseren regelmatig basistrainingen voor oudercommissies

 

Terug naar de overzichtspagina oudercommissie