Geen oudercommissie? Alternatieve ouderraadpleging

Een klein kindcentrum en geen oudercommissie? Dan mag er soms 'Alternatieve Ouderraadpleging' plaatsvinden om invulling te geven aan de verplichte medezeggenschap van ouders. Lees hier meer informatie, de brochure en praktijkvoorbeelden hoe alternatieve ouderraadpleging vormgegeven kan worden.

In de 'Wet versterking positie ouders kinderopvang' staat dat er bij kleine opvangorganisaties* alternatieve ouderraadpleging (aor) mag plaatsvinden. Dat mag alleen als een houder, ondanks voldoende inspanning, geen oudercommissie heeft kunnen instellen. In de wet is niet vastgelegd waaraan deze alternatieve ouderraadpleging moet voldoen. Daarom ontwikkelden wij diverse vormen ter inspiratie.

Klik hier voor inspiratie alternatieve ouderraadpleging

SZW project verschillende mogelijkheden aor (2017)

Een houder is wettelijk verplicht om zich altijd in te spannen om een oudercommissie in te stellen of ouders de gelegenheid te bieden om deze te vormen. Ook als er een vorm van alternatieve ouderraadpleging wordt toegepast.

Tweede Kamerlid Yücel (PvdA) heeft een motie ingediend om meer duidelijkheid te verkrijgen over waaraan de zogenaamde alternatieve ouderraadpleging moet voldoen. Zij verzocht de regering, in overleg met experts en de sector, om geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging te ontwikkelen en deze onder de aandacht te brengen van de sector. 

BOinK heeft naar aanleiding van vragen uit de praktijk en de motie, een verzoek ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor een project om verschillende mogelijkheden van alternatieve ouderraadplegingen uit te werken. Het project is door het Ministerie van SZW gehonoreerd en liep tot en met 31 december 2017.

Het doel van het project

  1. de ontwikkeling van handreikingen voor alternatieve ouderraadpleging.

  2. deze onder de aandacht brengen van de sector om zo ouders, houders en toezichthoudende partijen te ondersteunen.

BOinK heeft binnen het project de ervaringen en behoeften in kaart gebracht van ouders, houders, toezichthouders en handhavers. Ook is er informatie opgehaald bij experts op het gebied van medezeggenschap. Daarnaast zijn in de begeleidingscommissie vertegenwoordigers van werkgevers, ouders, toezichthouders en handhavers betrokken om een goede afstemming en draagvlak te waarborgen. 

Deze input vormde een belangrijke leidraad voor de ontwikkeling van de brochure met inspirerende voorbeelden.
Klik hier voor meer informatie over alternatieve ouderraadpleging.

beeldverhaal

 

* Onder kleine opvangorganisaties wordt verstaan: maximaal vijftig kinderen maken gebruik van opvang op deze locatie, of in geval van een gastouderbureau, maximaal vijftig aangesloten gastouders.