Over BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Veel (werkende) ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf/crèche, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder. Wij vinden het belangrijk dat de belangen van deze ouders worden vertegenwoordigd en dat ouders en oudercommissies goed geïnformeerd zijn.

Als verenging hebben wij leden. Onze leden zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Als de oudercommissie lid is kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening.

Waar we voor staan

Kinderopvang is meer dan een zakelijke overeenkomst tussen een opvang en de ouders waarbij ouders slechts als klant worden gezien. Kinderopvang is een dynamisch samenspel tussen kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders. BOinK vindt het daarom belangrijk dat ouders en de opvang elkaar als partners zien bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Oudercommissies hebben hierin een grote rol. In de Wet kinderopvang is bepaald dat oudercommissies medezeggenschap (adviesrecht) hebben. Daarmee hebben zij invloed op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de opvang. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.

Wij staan voor:

  • De oudercommissie als essentieel orgaan in de organisatie om gezamenlijk te werken aan opvang van goede kwaliteit en waar mogelijk de kwaliteit van de opvang te vergroten.
  • Het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang.
  • Heldere, eenduidige regelgeving door de overheid en effectieve handhaving.
  • Een goede spreiding van verschillende soorten opvang binnen steden en op het platteland.

We luisteren graag naar uw mening, ervaringen en ideeën over kinderopvang, zodat we deze kunnen overbrengen naar de media, politiek en branche. Tijdens het dagelijks spreekuur zijn we telefonisch en per mail bereikbaar.

Wat we doen

  • We stimuleren de aanwezigheid van een actieve oudercommissie en overtuigen ouders van het belang van medezeggenschap. Dat doe we onder andere door aanbieders van kinderopvang te wijzen op hun wettelijke verplichting en het nut van het hebben van een oudercommissie.
  • Oudercommissies helpen we bij het uitvoeren van hun taken door ze te informeren over hun rechten, plichten en taken zoals die in de Wet kinderopvang zijn opgenomen.
  • We informeren ouders en oudercommissies over regelgeving, kwaliteit, prijzen en financiering van de kinderopvang. Dat doen we met deze website, met brochures en andere downloads, via informatieavonden, trainingen, onze nieuwsbrief, het spreekuur, ons magazine en via social media.
  • Bij klachten en geschillen bieden we ondersteuning en geven we advies.
  • We behartigen de belangen van ouders in de sector kinderopvang. We overleggen regelmatig met vertegenwoordigers uit de landelijke en lokale politiek en betrokken organisaties zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de FNV, de Consumentenbond en Brancheorganisatie Kinderopvang. 

We worden betrokken bij wetgevingstrajecten, onderzoeken, adviesraden, het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en diverse andere zaken die belangrijk zijn voor ouders die gebruik maken van kinderopvang. Onze activiteiten financieren we vanuit de lidmaatschapsgelden die we van onze leden ontvangen. Daarnaast ontvangen we subsidie voor het uitvoeren van een specifiek project of onderzoek.

Lees meer: gesubsidieerde projecten

Lees meer: trajecten belangenbehartiging