• 1. Ik ben het niet eens met het nieuwe uurtarief. Wat kan ik doen?

  Bent u ouder? Informeer dan bij de oudercommissie of zij de organisatie hebben geadviseerd over de uurprijs en wat hiervan de uitkomst was. Als de adviesprocedure op de juiste manier is doorlopen en u bent het nog niet eens met het nieuwe uurtarief dan kunt u ervoor kiezen uw contract op te zeggen.

  Bent u oudercommissielid? Maak dan gebruik van uw adviesrecht. Zie de informatie bij 'Veel gestelde vragen' vraag 4 - ‘Hoe verloopt de adviesprocedure’.

 • 2. Mogen we als oudercommissie met de ouders communiceren over het prijsadvies?

  Bij het prijsadvies kan het om (concurrentie)gevoelig informatie gaan, dus bedenk goed wat welke informatie met de ouders gecommuniceerd kan worden. Als de oudercommissie met de organisatie afspreekt dat er vertrouwelijk met de informatie wordt omgegaan, mag er uiteraard inhoudelijk niet over gecommuniceerd worden met de ouders.

  Wat wel mag en wat we ook sterk aanbevelen, is om ouders te informeren over de ‘uitslag’ van het prijsadvies. De uitleg met de redenen waarom positief is geadviseerd (jullie zien de meerwaarde want …, dit krijgen de ouders er voor terug …). Als de oudercommissie negatief geadviseerd heeft, kan in een toelichting aangegeven worden waarom de oudercommissie het niet eens is met de beslissing van de houder. Neem hierin op wat de oudercommissie gedaan heeft om de houder te overtuigen en wat eventuele vervolgstappen zijn.

 • 3. De organisatie volgt ons advies op de prijs niet op. Wat kunnen we doen?

  Een negatief advies kan alleen gemotiveerd en beargumenteerd, schriftelijk worden afgewezen. Er moet dan worden aangetoond dat het opvolgen van het advies niet in het belang van de opvang (kinderen) is.

  Heeft de oudercommissie geen reactie van de organisatie ontvangen op haar advies, wijs hen dan op het feit dat ze daartoe verplicht zijn (conform de Wet kinderopvang, artikel 1.60, lid 2). Vraag de organisatie om alsnog een reactie te geven. Geef daarbij een duidelijke reactietermijn voor de organisatie aan (‘We verwachten binnen twee weken een reactie op ons advies dat wij u d.d. …. 2022 hebben toegezonden’).

  Heeft de oudercommissie wel een reactie van de organisatie ontvangen, maar is zij het niet eens met de beslissing het advies af te wijzen, dan kan de oudercommissie naar het Klachtenloket Kinderopvang.

 • 4. Hoe verloopt de adviesprocedure?

  De kinderopvangorganisatie is verplicht de oudercommissie schriftelijk om advies te vragen als het de uurprijs wilt aanpassen (conform de Wet kinderopvang, artikel 1.60, lid 1f). Dit moet gebeuren op een moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn. De adviesaanvraag voor het uurtarief ontvangen de meeste oudercommissies in september. Het is gebruikelijk dat de oudercommissie vier weken de tijd krijgt om het advies uit te brengen (de adviestermijn is vastgelegd in het oudercommissiereglement van de organisatie). Deze termijn gaat in op het moment dat de oudercommissie over genoeg informatie beschikt om een afgewogen advies te kunnen geven. De opvang is verplicht om de oudercommissie tijdig te voorzien van alle relevante informatie. Als je als oudercommissie om meer informatie vraagt gaat de adviestermijn opnieuw in op het moment dat deze informatie wordt gegeven.

  Nadat de oudercommissie advies heeft uitgebracht dient de organisatie schriftelijk te reageren. Let op: geen advies geldt als een positief advies. Een negatief advies kan alleen gemotiveerd en beargumenteerd worden afgewezen. Er moet dan worden aangetoond dat het opvolgen van het advies ten koste zou gaan van de kwaliteit van de opvang.

  Wat u kunt doen als de organisatie uw advies niet opvolgt leest u bij Veel gestelde vragen - Vraag 3 'De organisatie volgt ons advies op de prijs niet op. Wat kunnen we doen?'

 • 5. Welke informatie/cijfers moet de organisatie de oudercommissie verstrekken?

  De oudercommissie (oc) moet genoeg informatie krijgen om een afgewogen advies te kunnen geven (Wet kinderopvang, (artikel 1.60, lid 5). De organisatie is niet verplicht volledige openheid van cijfers te geven maar moet dus wel voldoende informatie geven zodat het mogelijk is een doordacht advies uit te brengen. Wat is 'voldoende'?

  De Geschillencommissie kinderopvang heeft over deze vraag in 2019 een oc in het gelijk gesteld: zij was van mening te weinig informatie van de organisatie te hebben ontvangen om te kunnen adviseren over een tariefsverhoging. Lees de uitspraak: Bovengemiddelde tariefverhoging mag (nog) niet worden doorgevoerd 

  In 2020 heeft De Geschillencommissie een oudercommissie in het gelijk gesteld die om locatie-specifieke informatie vroeg. Lees de uitspraak: Ondernemer dient specifieke vestigingsgegevens met de oudercommissie te delen

  Zijn jullie als oc van mening dat jullie onvoldoende informatie hebben ontvangen om te kunnen adviseren? Laat dat dan officieel, schriftelijk, aan de organisatie weten. Geef daarbij aan dat de oc nu dus nog niet in de gelegenheid is een goed advies uit te brengen. Geef daarbij aan welke informatie jullie nog willen ontvangen.

  NB: Als je als oc om meer informatie vraagt, gaat de adviestermijn opnieuw in op het moment dat je deze informatie ontvangt.

  Zie onze prijzenbrochure voor tips en meer informatie over hoe hiermee om te gaan.

 • 6. Hoe lang hebben we de tijd om de organisatie te adviseren?

  De adviestermijn moet in jullie eigen oudercommissiereglement zijn opgenomen. Gebruikelijk is vier weken. Deze termijn gaat (opnieuw) in op het moment dat de oudercommissie over genoeg informatie beschikt om een afgewogen advies te kunnen geven. Let op: geen advies uitbrengen geldt als een positief advies.

 • 7. We hebben weinig financiĆ«le kennis. Wat kunnen we doen?

  Voorafgaand aan het adviestraject voor een prijswijziging, adviseren wij oudercommissies een goede afweging te maken tussen de tijd en energie die ze aan een dergelijk adviestraject besteden en de te verwachten resultaten. Soms kan het beter zijn om zich actief te richten op de verbetering van de pedagogische kwaliteit. De centrale vraag is dan: wat krijgen ouders/kinderen ervoor terug? Meer informatie over deze aanpak vinden jullie in onze prijzenbrochure.


  Anders is er wellicht onder de ouders van het kindercentrum iemand met een financiële achtergrond. Deze persoon kan specifiek voor deze adviesaanvraag met jullie meedenken. Gezien de aard de gegevens is het aan te raden duidelijk af te spreken dat de gegevens vertrouwelijk behandeld moeten worden. Informeer de organisatie vooraf dat jullie een derde persoon willen inschakelen.

 • 8. We hebben geen prijsadviesaanvraag ontvangen. Wat kunnen we doen?

  De kinderopvangorganisatie is verplicht de oudercommissie schriftelijk om advies te vragen als het de uurprijs wilt aanpassen. Hebben jullie geen adviesaanvraag ontvangen, wijs de organisatie dan op het feit dat het daartoe verplicht is (conform de Wet kinderopvang, artikel 1.60, lid 1f). De adviesprocedure moet alsnog doorlopen worden. Tot die tijd mag een prijsverhoging niet worden doorgevoerd. Geeft de organisatie geen gehoor dan kunnen jullie naar het Klachtenloket kinderopvang. Ook kunnen jullie de GGD in uw regio op de hoogte brengen. De GGD kan bij de volgende inspectie dan extra aandacht besteden aan het inspectiedomein ‘ouderinspraak/de oudercommissie’.

 • 9. We worstelen al jaren met de organisatie over het prijsadvies. Wat kunnen we doen?

  Ten eerste kunnen jullie de organisatie wijzen op hun wettelijke plichten (zie de Veel gestelde vragen - vraag 8 ‘We hebben geen prijsadviesaanvraag ontvangen. Wat kunnen we doen?’).

  Komen jullie er met de organisatie niet uit dan kunnen jullie contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang voor advies en bemiddeling. Een volgende stap is naar de Geschillencommissie (zie hieronder).

  Een andere overweging is om voorafgaand aan het adviestraject voor een prijswijziging een goede afweging te maken tussen de tijd en energie die je aan het adviestraject wilt besteden en wat de te verwachten resultaten zijn.

  Als het niet realistisch lijkt te zijn de volledige uurprijs te beoordelen, kan ook de keuze worden gemaakt om alleen dat deel van de uurprijs wat stijgt te beoordelen, in relatie tot de verbetering van de kwaliteit van geboden opvang. En soms kan het ook beter zijn om je actief te richten op de verbetering van de pedagogische kwaliteit. Deze keuze heeft uiteraard invloed op de adviesprocedure. Het is dus van belang om tijdig na te denken welke insteek je als oudercommissie kiest. Overigens, oudercommissies die de laatste keuze maken, verwijzen we graag naar de informatie en brochures over (pedagogische) kwaliteit op onze website.

  De Geschillencommissie kinderopvang heeft in 2019 een oc in het gelijk gesteld over het onjuist volgen van de adviesprocedure. De oc was van mening te weinig informatie van de organisatie te hebben ontvangen om te kunnen adviseren over een tariefsverhoging.

 • 10. Het nieuwe uurtarief is al met de ouders gecommuniceerd maar we hebben nog geen advies uitgebracht mag dat?

  Als de adviestermijn nog niet is verlopen en/of het adviestraject nog niet op de juiste manier is doorlopen, mag de organisatie de uurprijs nog niet met de ouders communiceren. De uurprijs is dan ook nog niet definitief. Zie ook Veel gestelde vragen - vraag 4 ‘Hoe verloopt de adviesprocedure?’

 • 11. Wanneer moet de nieuwe uurprijs aan de ouders gecommuniceerd worden?

  Het nieuwe uurtarief mag pas met ouders gecommuniceerd worden nadat de adviesprocedure met de oudercommissie juist is doorlopen (inclusief het schriftelijk en gemotiveerd afwijzen van het (negatieve) advies, indien van toepassing. Zie ook Veel gestelde vragen- vraag 3 ‘De organisatie volgt ons advies op de prijs niet op. Wat kunnen we doen?‘).

  Ouders moeten minimaal één maand voordat het nieuwe uurtarief ingaat worden geïnformeerd. Beter is vijf of zes weken (of langer) van te voren. Dan hebben ouders (in theorie) nog de mogelijkheid de opvang op te zeggen als zij niet akkoord zijn met het nieuwe tarief.

  NB: het nieuwe uurtarief hoeft niet per sé per 1 januari in te gaan. Het kan op 1 februari, 1 maart , … ingaan.

 • 12. Wat als de uurprijs per voorschoolse opvang (vso) of naschoolse opvang (nso) verschilt?

  Er moet een gemiddeld uurtarief worden gehanteerd.
  Stel dat het vso-tarief €4,- bedraagt en het nso-tarief €5,- Stel dat er 20 uur vso en 30 uur nso wordt afgenomen. Er wordt dan in totaal 50 uur bso afgenomen. Het gemiddeld uurtarief wordt dan als volgt berekend: (20 x 4) + (30 x 5) gedeeld door 50 = €4,60.

  Bron: Bureau Directie Ondersteuning - Belastingdienst/Toeslagen