• Ik ben het niet eens met het nieuwe uurtarief. Wat kan ik doen?

  Bent u ouder? Informeer dan bij de oudercommissie of zij de organisatie hebben geadviseerd over de uurprijs en wat hiervan de uitkomst was. Als de adviesprocedure op de juiste manier is doorlopen en u bent het nog niet eens met het nieuwe uurtarief dan kunt u ervoor kiezen uw contract op te zeggen.

  Bent u oudercommissielid? Maak dan gebruik van uw adviesrecht. Zie de informatie bij 'Veel gestelde vragen' ‘Hoe verloopt de adviesprocedure’.

 • Mogen we als oudercommissie met de ouders communiceren over het prijsadvies?

  Bij het prijsadvies kan het om (concurrentie)gevoelig informatie gaan, dus bedenk goed wat welke informatie met de ouders gecommuniceerd kan worden. Als de oudercommissie met de organisatie afspreekt dat er vertrouwelijk met de informatie wordt omgegaan, mag er uiteraard inhoudelijk niet over gecommuniceerd worden met de ouders.

  Wat wel mag en wat we ook sterk aanbevelen, is om ouders te informeren over de ‘uitslag’ van het prijsadvies. De uitleg met de redenen waarom positief is geadviseerd (jullie zien de meerwaarde want …, dit krijgen de ouders er voor terug …). Als de oudercommissie negatief geadviseerd heeft, kan in een toelichting aangegeven worden waarom de oudercommissie het niet eens is met de beslissing van de houder. Neem hierin op wat de oudercommissie gedaan heeft om de houder te overtuigen en wat eventuele vervolgstappen zijn.

 • De organisatie volgt ons advies op de prijs niet op. Wat kunnen we doen?

  Een negatief advies kan alleen gemotiveerd en beargumenteerd, schriftelijk worden afgewezen. Er moet dan worden aangetoond dat het opvolgen van het advies niet in het belang van de opvang (kinderen) is.

  Heeft de oudercommissie geen reactie van de organisatie ontvangen op haar advies, wijs hen dan op het feit dat ze daartoe verplicht zijn (conform de Wet kinderopvang, artikel 1.60, lid 2). Vraag de organisatie om alsnog een reactie te geven. Geef daarbij een duidelijke reactietermijn voor de organisatie aan (‘We verwachten binnen twee weken een reactie op ons advies dat wij u d.d. …. 2021 hebben toegezonden’).

  Heeft de oudercommissie wel een reactie van de organisatie ontvangen, maar is zij het niet eens met de beslissing het advies af te wijzen, dan kan de oudercommissie naar het Klachtenloket Kinderopvang.