Contract en algemene voorwaarden

Wanneer u heeft gekozen voor een gastouder, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf (crèche) of peuteropvang (peuterspeelzaal) sluit u een contract af met de opvangorganisatie. Op deze pagina vindt u meer info over wat er in een contract moet staan (welke eisen worden er gesteld), de algemene voorwaarden van de kinderopvang en de opzegtermijn. Ook vindt u hieronder informatie over wennen op de opvang; kan dat voor ingang van het contract of moeten wenuren in het contract worden opgenomen?   

LET OP! Is uw contract door de kinderopvangorganisatie eenzijdig opgezegd?  En bent u het hier niet mee eens?
Dan kunt u direct naar de Geschillencommissie Kinderopvang stappen en hen vragen dit geschil via een verkorte procedure te behandelen. 

Doe dit binnen één week na de bevestiging van de contractopzegging door de opvangorganisatie van uw kind.
Heeft u deze termijn overschreden, maar heeft de opvangorganisatie u er bij het opzeggen van uw contract niet op gewezen dat u binnen een week het geschil aan de Geschillencommissie kan voorleggen? Dan kan de Geschillencommissie besluiten uw geschil toch in behandeling te nemen.

Wanneer je in deze situatie zit, neem dan tijdens ons spreekuur contact met ons op. Wij helpen je graag verder. 

Het kinderopvangcontract

Een contract bestaat uit:

  • de (plaatsings)overeenkomst
  • de algemene voorwaarden
  • het beschreven aanbod (bijvoorbeeld in de vorm van een informatieboekje)

In de brochure 'Contracten in de kinderopvang' vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eisen die aan het contract worden gesteld.

Eisen algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van een kinderopvangorganisatie, moeten minimaal voldoen aan de eisen voor algemene voorwaarden die de wetgever heeft vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek 6. Artikel 236 en 237 bevatten de zwarte en grijze lijst waarin wordt uitgelegd welke voorwaarden onredelijk bezwarend (zwarte lijst) of mogelijk onredelijk bezwarend (grijze lijst) zijn. 

Wennen voor of na ingang van het contract?

Wennen mag alleen bij een ondertekend contract met de kinderopvang. In het contract kunnen afspraken zijn opgenomen over de manier waarop het kind kan komen wennen. De ‘ingangsdatum’ van het contract is de dag waarop deze door beide partijen is ondertekend. De ‘aanvangsdatum’ is de eerste dag waarop de opvang plaatsvindt. Wennen kan zowel voor of na het starten van de opvang, de aanvangsdatum, plaatsvinden.

TIP: Omdat er in de Wet kinderopvang geen regels over het wennen zijn opgenomen, raden wij het aan afspraken te maken over het wennen en dit vast te leggen in het contract. Zowel afspraken over de dagen waarop een kind komt wennen en de opbouw van de wentijd, als over de eventuele bijbehorende kosten:

  • Er kan bijvoorbeeld eenmalig een vast bedrag berekend worden als een soort ‘wentarief’.
  • Of ouders betalen de uurprijs uit het contract voor enkel die uren dat hun kind daadwerkelijk is komen wennen.
  • Het kan ook zijn dat een kinderopvangorganisatie de volledige contractdagen in rekening brengt.

Voor deze uren kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd als aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag wordt voldaan.

Het is goed om te weten dat ook bij het wennen de beroepskracht-kindratio geldt. Zo telt een nieuw wen-kind mee voor de beroepskracht-kindratio (bkr) op de groep en mag de maximale groepsgrootte niet worden overschreden.

Opzegtermijn

Sinds de invoering van de Wet van Dam is het 'vermoedelijk onredelijk bezwarend' (hoogstwaarschijnlijk niet nodig) om bij een contract voor onbepaalde tijd, een opzegtermijn van langer dan één maand te hanteren. Dit geldt ook voor contracten in de kinderopvang (inclusief gastouderopvang). De Geschillencommissie Kinderopvang heeft zich meerdere malen uitgesproken dat de opzegtermijn maximaal één maand mag zijn:

'Ondernemer handelt in beginsel in strijd met toepasselijke wetgeving als hij een opzegtermijn van langer dan een maand hanteert, tenzij hij voor die langere termijn goede gronden aanvoert.' 

Ouders moeten volgens de Wet van Dam tevens op elke dag van de maand de opvang van hun kind(eren) kunnen opzeggen en de opzegtermijn gaat dan vanaf dat moment in. 

Als er een langere opzegtermijn wordt gehanteerd
Als in de algemene voorwaarden van de kinderopvangorganisatie (inclusief gastouderbureau en gastouder) is opgenomen dat er een langere opzegtermijn wordt gehanteerd, geldt er hoogstwaarschijnlijk een opzegtermijn van maximaal één maand. Ook als voor de algemene voorwaarden is getekend. De wet gaat boven zelf opgestelde algemene voorwaarden en tot op heden zijn er nog geen argumenten door ondernemers opgevoerd waardoor een langere opzegtermijn geoorloofd is.  

Wijziging van contracten en algemene voorwaarden

Het kan voorkomen dat de kinderopvangorganisatie (eenzijdig) een contract of algemene voorwaarden wil wijzigen.  Dit is echter niet toegestaan. Kinderopvangondernemers mogen alleen de uurtarieven eenzijdig aanpassen (wel pas nadat de adviesprocedure met de oudercommissie is doorlopen).

Voor alle andere wijzigingen is een schriftelijk akkoord van ouders nodig. Zo staat dit ook beschreven in de ‘Algemene Voorwaarden BSO, dagopvang en gastouderopvang’. Deze voorwaarden zijn verplicht voor leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).  Deze opgestelde algemene voorwaarden worden ook als uitgangspunt meegenomen door de Geschillencommissie Kinderopvang in hun overweging en besluitvorming.

Ben jij als ouder niet akkoord met de voorgestelde wijziging of nieuw voorgelegd contract? Dan mag een ondernemer alleen op grond van aantoonbare zwaarwegende redenen de contracten en/of voorwaarden wijzigen. Hetzelfde geldt voor het eenzijdig opzeggen van contracten. Zwaarwegende redenen zijn vaak bedrijfseconomische redenen die van invloed zijn op de voortgang van de opvang. Een ondernemer moet deze goed kunnen uitleggen. De enige partij die kan beoordelen of er werkelijk sprake is van zwaarwegende redenen, is de Geschillencommissie Kinderopvang.

De Algemene voorwaarden van de Brancheorganisaties (BK en BMK):

Lees meer over kinderopvang kiezen