Kinderopvangtoeslag

Er zijn verschillende situaties waarin u (mogelijk) recht heeft op kinderopvangtoeslag (een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang). Voor beide ouders moet één van onderstaande situaties van toepassing zijn, dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

 • u werkt
 • u volgt een opleiding
 • u volgt een traject naar werk
 • u volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
 • u heeft een SMI-indicatie
 • u heeft een permanente Wlz-indicatie
 • na ontslag voor een beperkt aantal uur binnen hetzelfde kalenderjaar.

Let op: er gelden soms aanvullende voorwaarden. Zie de informatie op deze pagina. 

De kinderopvangtoeslag bestaat uit een overheidsdeel en een werkgeversdeel. Beiden worden uitgekeerd door Belastingdienst/Toeslagen. Daarnaast betalen ouders een zogenaamde ouderbijdrage. Om aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag stelt Belastingdienst/Toeslagen een aantal eisen. Zo moet de organisatie die uw kind(eren) opvangt geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Alle voorwaarden zijn te vinden op verschillende pagina's van de site van Belastingdienst/Toeslagen:  

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen? (voorwaarden)
Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen (korte uitleg)
Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen als ik niet werk?

U kunt ook kijken in de Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag. De toolkit is een hulpmiddel dat ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in 6 talen; Nederlands, Engels, Pools, Arabisch, Russisch en Oekraïens.

Belastingdienst/Toeslagen werkt aan verbeteringen in het huidige systeem van kinderopvangtoeslag. BOinK is bij dit project betrokken. De politiek maakt plannen om kinderopvang (bijna) gratis te maken. 

Kijk voor het laatste nieuws over kinderopvangtoeslag onderaan deze pagina.

Ga naar informatie toeslagaffaire (ook voor ouders die slachtoffer zijn)

Max. tarieven kinderopvangtoeslag

Er geldt een maximale uurprijs waar u vergoeding (toeslag) over kunt krijgen. Het deel van de uurprijs dat boven dit bedrag uitkomt, is geheel voor uw eigen rekening. 

Maximum uurtarieven 2021, 2022, 2023 en 2024

 

 

2021

 2022  

2023

2024

Dagopvang

€ 8,46 € 8,50 € 8,97 € 10,25

BSO

€ 7,27 € 7,31 € 7,72 € 9,12

Gastouder
opvang

€ 6,49

€ 6,52

€ 6,73

€ 7,53

 

Maximaal aantal uur

In Met ingang van 2023 is het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen is 230 uur per kind per maand. Het recht op kinderopvangtoeslag wordt op jaarbasis berekend. Dit betekent dat als u de ene maand minder dan 230 uren gebruikt, u de overige uren bij een andere maand kunt optellen. Hoe dit precies zit kunt u nalezen op de site van Toeslagen

Let op! Werkt u niet het hele jaar? Dan kunt u aanspraak maken op 230 uren per kalendermaand vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de ouder(s) werken.

Bereken het aantal uur

Hoeveel toeslag krijg ik?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen. Elk jaar maakt de overheid een toeslagtabel waarin u kunt zien welk percentage van de kosten van kinderopvang wordt betaald door het Rijk. Op de website van Toeslagen kunt u een proefberekening maken. Voor de proefberekening heeft u het uurtarief van uw kinderopvang en uw toetsingsinkomen nodig.

Maak een proefberekening

Veranderingen doorgeven

Zodra er iets in uw situatie verandert (bijvoorbeeld in het aantal werkuren of inkomen) dient u deze informatie direct door te geven aan de opvang en Belastingdienst/Toeslagen, anders loopt u het risico op een boete. Een wijzgiging doorgeven kan via mijntoeslagen.nl. Er is ook een speciale app voor het doorgeven van wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag.

Wijziging doorgeven

Met terugwerkende kracht

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand.

Voorbereidingstijd bso

De buitenschoolse opvang brengt in sommige gevallen voorbereidingstijd in rekening. Deze uren komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Alleen uren waarop de opvang daadwerkelijk open is komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (uitgaande van de vroegst sluitende school waarvan kinderen op de betreffende locatie worden opgevangen).

Tussenschoolse opvang

Voor tussenschoolse opvang (overblijven) kan geen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. 

Korting eigen bijdrage of cadeaus

Soms worden acties gehouden die bedoeld zijn om ouders in de kosten tegemoet te komen. Er worden cadeautjes aangeboden of er wordt korting gegeven op de eigen bijdrage. Dit is een verkapte vorm van het verlagen van het uurtarief. Als hierdoor uw ouderbijdrage afneemt (ook al is dat slechts incidenteel) kan dat invloed hebben op de kinderopvangtoeslag. Belastingdienst/Toeslagen verrekent alle aan ouders gefactureerde bedragen en berekent op basis daarvan een gemiddelde uurprijs. Deze gemiddelde uurprijs ligt dus lager op het moment dat korting is gegeven op eigen bijdrage of er een cadeau is verstrekt. Belastingdienst/Toeslagen past daarop het recht op kinderopvangtoeslag aan indien het uurtarief daardoor onder het maximum te vergoeden uurtarief uitkomt en dit heeft in veel gevallen tot gevolg dat ouders kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.

Ook zien wij regelmatig acties van ondernemers die ouders de mogelijkheid bieden toch langer opvang te blijven afnemen, bijvoorbeeld wanneer zij werkloos worden. Let op dat u voldoet aan de eisen voor kinderopvangtoeslag als u voor zo'n constructie kiest! 

Kinderopvangtoeslag op rekening van de opvang

Het is mogelijk om kinderopvangtoeslag direct op de rekening van uw opvang te laten storten. De opvang en Belastingdienst/Toeslagen moeten dan wel een overeenkomst (convenant) hiervoor hebben. In het verleden zijn ouders op deze wijze helaas in de problemen gekomen bij failissement van de kinderopvangorganisatie. De toeslag is dan namelijk al aan de organisatie uitbetaald terwijl er geen recht meer op is en ouders moeten het dan zelf terugbetalen. U blijft namelijk altijd zelf verantwoordelijk. BOinK is hier dan ook kritisch op. Geef ook nooit uw DigiD-code af, deze is strikt persoonlijk. Meer informatie vindt u op de DigiD-site van de Rijksoverheid. 

Het is overigens niet mogelijk om de toeslag rechtstreeks te laten overmaken naar een opvang als u gebruik maakt van opvang bij meerdere opvangorganisaties.

Kinderopvangtoeslag als u niet werkt

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als u niet werkt. Bijvoorbeeld wanneer u studeert, een verplichte inburgeringscursus of een re-integratietraject volgt. Meer informatie hierover vindt u op de website van Belastingdienst/Toeslagen.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Heeft u kinderopvang nodig om sociale of medische redenen (bijvoorbeeld omdat een van de ouders door een handicap of ziekte niet in staat is zelf voor het (de) kind(eren) te zorgen) maar krijgt u geen kinderopvangtoeslag, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Voor deze situaties hebben gemeenten een speciaal budget om bij te dragen aan de kosten voor kinderopvang. Voor meer informatie en de voorwaarden voor deze bijdrage kunt u bij uw gemeente terecht.

Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg)

Vanaf 2021 kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u of uw partner niet werkt, maar een permanente indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). De andere ouder moet dan wel werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringstraject volgen. Neem contact op met de BelastingTelefoon als u in deze situatie zit.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om ouders met een tijdelijke Wlz-indicatie te ondersteunen d.m.v. SMI totdat zij ook recht krijgen op kinderopvangtoeslag (op 1 januari 2023).

Na ontslag 

In geval van ontslag heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag, volgens de uren van uw oude werkcontract. Als ZZP-er dient u uw gewerkte uren aannemelijk te kunnen maken, bijvoorbeeld door het bijhouden van een urenadministratie. Deze uren hoeft u niet binnen drie maanden op te maken. De opvanguren die u nog niet gebruikt hebt mag u opmaken tot het eind van het jaar. Daarna vervalt het recht op toeslag. Zie ook de uitleg en rekenvoorbeeld over dit zogenaamde bufferen op de website van de Belastingdienst.

Bezwaar maken - checklist

Bent u het niet eens met Belastingdienst/Toeslagen over het besluit, de beschikking en of terugvordering, dan kunt u bezwaar maken. Verzamel voor u uw bezwaar gaat indienen de volgende documenten:

Per kalenderjaar:

 • Schriftelijke overeenkomst (contract), gedagtekend en ondertekend *) + eventuele aanhangsels (wijzigingen die in de loop van het jaar hebben plaatsgevonden)
 • Alle facturen
 • Alle betaalbewijzen (tip: maak jaarlijks op internetbankieren een overzicht van alle betalingen naar het rekeningnummer van de kinderopvangorganisatie en bewaar deze als pdf)
 • Indien van toepassing: vastgelegde afspraken met de kinderopvanginstelling over een betalingsregeling met de daarbij behorende betaalbewijzen
 • Jaaropgave van de kinderopvangorganisatie
   

*) In de overeenkomst dienen minimaal de volgende gegevens te zijn opgenomen:

 • Soort kinderopvang
 • Uurprijs
 • Naam, geboortedatum en adres van het kind
 • Aantal uren kinderopvang per jaar
 • Duur van de overeenkomst
 • LRK nummer van de locatie waar het kind wordt opgevangen
 • NAW gegevens gastouder (indien van toepassing)
 • In het geval van co-ouderschap is het aan te bevelen in de overeenkomst ook de dagen van de week dat het kind wordt opgevangen op te laten nemen en het convenant co-ouderschap goed te bewaren.  Belastingdienst/Toeslagen wil nog wel eens erg ver gaan in het controleren of het kind op de geclaimde dagen / uren wel onder de zorg van de betreffende ouder viel.

 

Meer info

Meer informatie op de website van de Belastingdienst:
Maak een proefberekening 
Kinderopvangtoeslag aanvragen
Wijziging persoonlijke situatie doorgeven 

Op Rechtspraak.nl staan diverse rechtsuitspraken over het terugvorderen van kinderopvangtoeslag.

Lees meer: kosten kinderopvang

Nieuws kinderopvangtoeslag