Kinderopvangtoeslag 2021

Er zijn verschillende situaties waarin u (mogelijk) recht heeft op kinderopvangtoeslag (een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang). Voor beide ouders moet één van onderstaande situaties van toepassing zijn, dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Let op: er gelden soms aanvullende voorwaarden. Zie de informatie op deze pagina. 

 • u werkt
 • u volgt een opleiding
 • u volgt een traject naar werk
 • u volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
 • u heeft een SMI-indicatie
 • u heeft een permanente Wlz-indicatie
 • na ontslag voor een beperkt aantal uur binnen hetzelfde kalenderjaar.

De kinderopvangtoeslag bestaat uit een overheidsdeel en een werkgeversdeel, beide uitgekeerd door de Belastingdienst. Daarnaast betalen ouders een zogenaamde ouderbijdrage. Om aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag stelt de Belastingdienst een aantal eisen. Zo moet de organisatie die uw kind(eren) opvangt geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Alle voorwaarden zijn te vinden op verschillende pagina's van de site van de Belastingdienst:  

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen? (voorwaarden)
Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen (korte uitleg)
Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen als ik niet werk?

De Belastingdienst werkt aan verbeteringen in het huidige systeem van kinderopvangtoeslag. BOinK is bij dit project betrokken.

Over de affaire stopgezette en teruggevorderde kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag 2021

Er geldt een maximale uurprijs waar u vergoeding (toeslag) over kunt krijgen. Het deel van de uurprijs dat boven dit bedrag uitkomt, is geheel voor uw eigen rekening. 

Maximum uurtarieven 2020 en 2021
  2020 2021 2022*
Dagopvang € 8,17 € 8,46 € 8,50*
Bso    € 7,02 € 7,27 € 7,31*
Gastouderopvang € 6,27 € 6,49 € 6,52*

*Voor 2022 zijn de tarieven voor de kinderopvangtoeslag nog niet definitief. Lees meer in het artikel 'Uurtarieven kinderopvangtoeslag 2022 waarschijnlijk 0,51% omhoog'.

Maximaal aantal uur

De uren die u kunt aangeven bij de Belastingdienst zijn afhankelijk van de werkuren van de minst werkende ouder. Voor de dagopvang is dat 140% van dit aantal uren, voor schoolgaande kinderen gaat het om 70%. U kunt maximaal 230 uren dagopvang per kind per maand opgeven aan de Belastingdienst. Voor buitenschoolse opvang is het maximaal aantal uur 122 per kind per maand.

Het recht op kinderopvangtoeslag wordt op jaarbasis berekend. Dit betekent dat als u de ene maand minder dan 140% cq. 70% van de uren gebruikt, u de overige uren bij een andere maand kunt optellen.

Bereken het aantal uur

Hoeveel toeslag krijg ik?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen. Elk jaar maakt de overheid een toeslagtabel waarin u kunt zien welk percentage van de kosten van kinderopvang wordt betaald door het Rijk. 

Maak een proefberekening

Veranderingen doorgeven

Zodra er iets in uw situatie verandert (bijvoorbeeld in het aantal werkuren of inkomen) dient u deze informatie direct door te geven aan de opvang en de Belastingdienst, anders loopt u het risico op een boete. Een wijzgiging doorgeven kan via mijntoeslagen.nl. Er is ook een speciale app voor het doorgeven van wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag.

Wijziging doorgeven

Met terugwerkende kracht

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand.

Voorbereidingstijd bso

De buitenschoolse opvang brengt in sommige gevallen voorbereidingstijd in rekening. Deze uren komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Alleen uren waarop de opvang daadwerkelijk open is komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (uitgaande van de vroegst sluitende school waarvan kinderen op de betreffende locatie worden opgevangen).

Tussenschoolse opvang

Voor tussenschoolse opvang kan geen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. 

Korting eigen bijdrage of cadeaus

Soms worden acties gehouden die bedoeld zijn om ouders in de kosten tegemoet te komen. Er worden cadeautjes aangeboden of er wordt korting gegeven op de eigen bijdrage. Dit is een verkapte vorm van het verlagen van het uurtarief. Als hierdoor uw ouderbijdrage afneemt (ook al is dat slechts incidenteel) kan dat invloed hebben op de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst verrekent alle aan ouders gefactureerde bedragen en berekent op basis daarvan een gemiddelde uurprijs. Deze gemiddelde uurprijs ligt dus lager op het moment dat korting is gegeven op eigen bijdrage of er een cadeau is verstrekt. De Belastingdienst past daarop het recht op kinderopvangtoeslag aan indien het uurtarief daardoor onder het maximum te vergoeden uurtarief uitkomt en dit heeft in veel gevallen tot gevolg dat ouders kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.

Ook zien wij regelmatig acties van ondernemers die ouders de mogelijkheid bieden toch langer opvang te blijven afnemen, bijvoorbeeld wanneer zij werkloos worden. Let op dat u voldoet aan de eisen voor kinderopvangtoeslag als u voor zo'n constructie kiest! 

Kinderopvangtoeslag op rekening van de opvang

Het is mogelijk om kinderopvangtoeslag direct op de rekening van uw opvang te laten storten wanneer de opvang aan de eisen die hieraan worden gesteld voldoet. Dat raden wij binnen het huidige systeem stellig af! In het verleden zijn ouders op deze wijze helaas de dupe geworden van fraude en werden zij geconfronteerd met hoge boetes. U blijft namelijk zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. Geef nooit uw DigiD-code af, deze is strikt persoonlijk. Meer informatie vindt u op de DigiD-site van de Rijksoverheid. 

Het is overigens niet mogelijk om de toeslag rechtstreeks te laten overmaken naar een opvang als u gebruik maakt van opvang bij meerdere opvangorganisaties.

Kinderopvangtoeslag als u niet werkt

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als u niet werkt. Bijvoorbeeld wanneer u studeert , een verplichte inburgeringscursus of een re-integratietraject volgt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Heeft u kinderopvang nodig om sociale of medische redenen (bijvoorbeeld omdat een van de ouders door een handicap of ziekte niet in staat is zelf voor het (de) kind(eren) te zorgen) maar krijgt u geen kinderopvangtoeslag, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Voor deze situaties hebben gemeenten een speciaal budget om bij te dragen aan de kosten voor kinderopvang. Voor meer informatie en de voorwaarden voor deze bijdrage kunt u bij uw gemeente terecht.

Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg)

Vanaf 2021 kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u of uw partner niet werkt, maar een permanente indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). De andere ouder moet dan wel werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringstraject volgen. Neem contact op met de BelastingTelefoon als u in deze situatie zit.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om ouders met een tijdelijke Wlz-indicatie te ondersteunen d.m.v. SMI totdat zij ook recht krijgen op kinderopvangtoeslag (op 1 januari 2023).

Na ontslag 

In geval van ontslag heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag, volgens de uren van uw oude werkcontract. Als ZZP-er dient u uw gewerkte uren aannemelijk te kunnen maken, bijvoorbeeld door het bijhouden van een urenadministratie. Deze uren hoeft u niet binnen drie maanden op te maken. De opvanguren die u nog niet gebruikt hebt mag u opmaken tot het eind van het jaar. Daarna vervalt het recht op toeslag. Zie ook de uitleg en rekenvoorbeeld over dit zogenaamde bufferen op de website van de Belastingdienst.

Bezwaar maken - checklist

Bent u het niet eens met de Belastingdienst over het besluit, de beschikking en of terugvordering, dan kunt u bezwaar maken. Verzamel voor u uw bezwaar gaat indienen de volgende documenten:

Per kalenderjaar:

 • Schriftelijke overeenkomst (contract), gedagtekend en ondertekend *) + eventuele aanhangsels (wijzigingen die in de loop van het jaar hebben plaatsgevonden)
 • Alle facturen
 • Alle betaalbewijzen (tip: maak jaarlijks op internetbankieren een overzicht van alle betalingen naar het rekeningnummer van de kinderopvangorganisatie en bewaar deze als pdf)
 • Indien van toepassing: vastgelegde afspraken met de kinderopvanginstelling over een betalingsregeling met de daarbij behorende betaalbewijzen
 • Jaaropgave van de kinderopvangorganisatie
   

*) In de overeenkomst dienen minimaal de volgende gegevens te zijn opgenomen:

 • Soort kinderopvang
 • Uurprijs
 • Naam, geboortedatum en adres van het kind
 • Aantal uren kinderopvang per jaar
 • Duur van de overeenkomst
 • LRK nummer van de locatie waar het kind wordt opgevangen
 • NAW gegevens gastouder (indien van toepassing)
 • In het geval van co-ouderschap is het aan te bevelen in de overeenkomst ook de dagen van de week dat het kind wordt opgevangen op te laten nemen en het convenant co-ouderschap goed te bewaren. De Belastingdienst wil nog wel eens erg ver gaan in het controleren of het kind op de geclaimde dagen / uren wel onder de zorg van de betreffende ouder viel.

 

Meer info

BOinK brochure uitleg en checklist kinderopvangtoeslag
Meer informatie op de website van de Belastingdienst:
Maak een proefberekening 
Kinderopvangtoeslag aanvragen
Wijziging persoonlijke situatie doorgeven 

Op Rechtspraak.nl staan diverse rechtsuitspraken over het terugvorderen van kinderopvangtoeslag.

Lees meer: kosten kinderopvang