Verbetertraject kinderopvangtoeslag

Van 2015 tot begin 2018 is er door DUO, het ministerie van SZW, diverse branchepartijen - waaronder BOinK-, en ouders gewerkt aan een nieuw financieringssysteem voor de kinderopvang. Het project had de naam 'directe financiering kinderopvang' en zou de kinderopvangtoeslag gaan vervangen. Echter op 25 april 2018 heeft de Staatssecretaris van het ministerie van SZW laten weten de plannen voor het nieuwe financieringssysteem te annuleren. In plaats daarvan wordt er een verbetertraject bij de Belastingdienst gestart om het huidige systeem van kinderopvangtoeslag te verbeteren. Als belangenvereniging van ouders zijn wij wederom bij dit project betrokken.

Wat zijn de plannen?

Er zijn diverse voorstellen door de Belastingdienst gedaan voor het verbeteren van het systeem van de kinderopvangtoeslag. Een tijdspad voor de doorvoering van de verbeteringen is nog niet bekend.

De verbetervoorstellen:

 1. Intensivering gegevenslevering kinderopvangorganisaties.
  De Belastingdienst zal meer gebruik gaan maken van maandelijkse gegevensleveringen door kinderopvangorganisaties over het daadwerkelijk gebruik van de kinderopvang (opvanggegevens). Op basis daarvan zal de Belastingdienst eerder een signaal aan ouders afgeven indien het feitelijke gebruik afwijkt van het eerder geschatte gebruik. De ouder krijgt hierdoor de kans om het geschatte gebruik aan te passen en zo een terugvordering of nabetaling te voorkomen of beperken.

 2. Intensivering controle gewerkte uren en doelgroepstatus.
  De Belastingdienst zal eerder en frequenter gebruik gaan maken van gegevens van bijvoorbeeld UWV en Inlichtingenbureau om het recht op toeslag eerder vast te stellen. Hierdoor wordt op een eerder moment duidelijk of een ouder recht heeft op de toeslag en wordt het onterecht uitbetalen van toeslag (en daarmee een hoge terugvordering achteraf) zoveel mogelijk voorkomen.

 3. Begeleiden van ouders met (kans op) problematische schulden.
  Het betreft het verder uitwerken van case-management waarbij ouders, waar nodig, intensiever worden begeleid door medewerkers van de Belastingdienst.

 4. Verbetering doorvoeren in het aanvraag- en mutatieproces.
  Ouders zullen bij het doen van aanvragen en mutaties voor de kinderopvangtoeslag actief worden bevraagd op mogelijke veranderingen in de (persoonlijke) omstandigheden. Hierdoor is de kans groter dat wijzigingen tijdig worden doorgegeven, met minder terugvorderingen en nabetalingen als gevolg.

 5. Verbetering van de schatting van de opvanguren.
  De tool om bij aanvang van het toeslagjaar het gebruik in te schatten zal verbeterd worden. De Belastingdienst zal hierbij gebruik maken van dataanalyse in combinatie met gegevensuitwisseling.

 6. Digitaal notificeren van ouders.
  Moderne technieken (software, apps, gedragswetenschappen) zullen worden ingezet om ouders eerder op het belang van het doorgeven van wijzigingen te wijzen. Hierdoor is de kans groter dat wijzigingen tijdig worden doorgegeven, met minder terugvorderingen en nabetalingen als gevolg.

 7. Proportioneel vaststellen.
  Jurisprudentie laat zien dat er grote terugvorderingen ontstaan omdat er geen recht op kinderopvangtoeslag bestaat als niet alle kosten door de ouder zijn gemaakt. Doordat er in die situaties geen recht op toeslag bestaat, wordt op dit moment het gehele voorschot dat is uitgekeerd, teruggevorderd. Dit leidt tot hoge terugvorderingen. Bezien wordt of het mogelijk is om het recht op kinderopvangtoeslag proportioneel vast te stellen en daarmee de volledige terugvorderingen van het uitgekeerde voorschot te verminderen. Mogelijke oplossingen moeten nader worden onderzocht op de beleidsmatige gevolgen en de uitvoerbaarheid van de voorgestelde aanpak.

De voorstellen worden nog verder uitgewerkt waarbij de te bereiken effecten in kaart worden gebracht.

Diverse Tweede Kamerleden hebben vragen gesteld over het annuleren van de directe financiering kinderopvang en het verbetertraject van de Belastingdienst. In de kamerbrief beantwoordt staatssecretaris Van Ark deze vragen. U kunt de brief hiernaast downloaden.

Lees meer over de kinderopvangtoeslag

Ga naar overzicht nieuwe wet- en regelgeving