Adviseren - oudercommissie kinderopvang

De oudercommissie (of ouderraad) van een kinderdagverblijf, gastouderbureau of bso heeft adviesrecht. Op deze pagina vindt u informatie over de adviesonderwerpen (waarover mag de oudercommissie adviseren?), de 5 stappen van de adviesprocedure, ongevraagd adviseren en adviseren over de kwaliteit van de kinderopvang. Uitgebreide informatie vindt u in de brochures (zie downloads).

 

MAIN.00_01_15_20.Still020

Waarop heeft de oudercommissie adviesrecht?
Een oudercommissie (ook wel ouderadviesraad genoemd) heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

 • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • de openingstijden
 • het beleid rondom voorschoolse educatie
 • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
 • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang (zie ook onze prijzenbrochure en de veel gestelde vragen over het prijsadvies)

 Deze adviesrechten zijn in de Wet kinderopvang opgenomen.

Tijdens onze basistraining voor oudercommissies besteden we aandacht aan de adviesrechten van de oc.

Lees hier over het adviesrecht oudercommissie op klachtenregeling

MAIN.00_00_25_09.Still012

De adviesprocedure
De kinderopvangorganisatie is verplicht de oudercommissie schriftelijk om advies te vragen wanneer er sprake is van wijzigingen of nieuw beleid in een van bovenstaande adviesonderwerpen.

Dit moet gebeuren op een moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn. Het is gebruikelijk dat de oudercommissie vier weken de tijd krijgt om het advies uit te brengen. Deze termijn gaat in op het moment dat de oudercommissie over genoeg informatie beschikt om een afgewogen advies te kunnen geven. De opvang is verplicht om de oudercommissie tijdig te voorzien van alle relevante informatie.

Het adviestraject bestaat uit 5 stappen:

STAP 1: de adviesaanvraag
De houder van een kinderopvangorganisatie wil op één van de bovenstaande adviesonderwerpen het beleid wijzigen of een nieuw beleid invoeren. Hij legt het voorgenomen besluit aan de oudercommissie voor en vraagt om advies.

STAP 2: hoe komt de oudercommissie tot een advies?
Antwoorden op de volgende vragen kunnen helpen bij het vormen van een advies:

 1. is het plan van de houder duidelijk?
 2. welke argumenten geeft de houder voor de plannen?
 3. wat zijn de consequenties voor de kinderen?
 4. wat zijn de voor en/of nadelen van het plan?
 5. welke informatie is nodig om een compleet advies te kunnen geven? Bijvoorbeeld: interne en externe informatie en/of ervaringen. De oudercommissie kan de houder om meer informatie vragen.
 6. met wie kan worden overlegd? Bijvoorbeeld: andere ouders in het kindercentrum, de centrale oudercommissie, de pedagogisch medewerkers, de ondernemingsraad.
 7. welke expert kan ons helpen? Ouders met specifieke kennis (pedagogisch, financieel, juridisch, politiek), BOinK?

STAP 3: advies uitbrengen
De oudercommissie stuurt schriftelijk (per mail) een advies aan de houder. Dat kan zijn:

 • positief
 • positief mits ... (voorwaarden)
 • negatief
 • negatief tenzij.. (aanpassing in het plan of de omstandigheden)

De oudercommissie legt uit waarom het positief of negatief adviseert (onderbouwing van het advies).

STAP 4: reactie houder
De houder laat de oudercommissie schriftelijk weten of het het advies overneemt of niet. Een negatief advies kan alleen worden afgewezen met goede argumenten. De houder moet dan aantonen dat het opvolgen van het advies ten koste zou gaan van de kwaliteit of de kosten van de opvang. Dit geldt ook voor tijdelijke wijzigingen.

STAP 5: informeren ouders na afronding
Nadat de oudercommissie haar advies heeft uitgebracht en de - eventuele - wijzigingen zijn verwerkt in het definitieve beleid moeten alle ouders worden geïnformeerd over het gewijzigde, toekomstige beleid.

De Geschillencommissie kinderopvang heeft een oc in het gelijk gesteld over het onjuist volgen van de adviesprocedure. De oc was van mening te weinig informatie van de organisatie te hebben ontvangen om te kunnen adviseren over een tariefsverhoging.

Ongevraagd adviseren
De oudercommissie mag ook ongevraagd adviseren. Als de oudercommissie ongevraagd advies heeft uitgebracht, is de opvang niet verplicht te reageren. In de meeste gevallen zal de opvang ongevraagd advies overnemen, bespreken met de oudercommissie of gemotiveerd afwijzen. 


Adviseren over kwaliteit

Structuurkenmerken
We raden aan om in eerste instantie te letten op de structurele kwaliteit van de opvang. Dat zijn onder andere het aantal vierkante meters speelruimte, het pedagogisch beleid en de opleiding van de medewerkers. Een goede eerste stap is het vergelijken van het pedagogisch beleidsplan van de opvang met de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en de beleidsregels. De volgende stap is met behulp van het GGD inspectierapport te controleren of de opvang ook in de praktijk aan de eisen voldoet. Tot slot kunt u kijken of het pedagogisch beleid is vertaald in een pedagogisch werkplan. Deze geeft pedagogisch medewerkers handvatten om te handelen volgens het pedagogisch beleid.

Proceskwaliteit
In tweede instantie kan gekeken worden naar de proceskwaliteit. Deze is voor een groot deel afhankelijk van de interactie van de pedagogisch medewerkers met de kinderen. De oudercommissie kan onderzoeken in hoeverre de opvang aandacht besteed aan deze interactievaardigheden. De oudercommissie heeft hierover geen adviesrecht, maar kan de opvang wel tips geven.

In de brochure ‘Pedagogische kwaliteit kinderopvang’ hiernaast vindt u uitgebreide informatie over beide kwaliteitsaspecten.

Terug naar de overzichtspagina oudercommissie