Oudercommissie oprichten

Bij het oprichten van een oudercommissie zijn veel partijen betrokken: ouders, oudercommissies, locatie managers en/of directie. 

We adviseren om eerst onderstaande punten te doorlopen:

 1. Bestudeer de bevoegdheden van een oudercommissie die in de Wet kinderopvang staan. Deze wettelijke adviesbevoegdheden zijn verwerkt in het modelreglement voor oudercommissies dat wij met Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland hebben opgesteld.
 2. Maak afspraken met wie de oudercommissie in de opbouwfase regelmatig overlegt over de voortgang: de locatiemanager, de regiomanager of de directeur?
 3. De ondernemer (directie) zal aan het eind van de opbouwfase de oudercommissie formeel installeren door het reglement voor de oudercommissie vast te stellen.
 4. De nieuwe oudercommissie gaat vervolgens zelf aan de slag met het opstellen van het huishoudelijk reglement: hun eigen werkwijze en samenwerkingsafspraken met de ondernemer.

 

Wist je dat je een gecombineerde oudercommissie kunt instellen?

Een gecombineerde oudercommissie is toegestaan bij dagopvang en bso in hetzelfde gebouw of een aangrenzend gebouw. De voorwaarden zijn:

 • van elke opvangsoort is minimaal één ouder in de oudercommissie vertegenwoordigd. Een ouder mag slechts namens één opvangsoort in de oudercommissie deelnemen.
 • ouders met kinderen op de ene opvangsoort geen besluit kunnen nemen over de andere opvangsoort.

De samenstelling en werkwijze van de gecombineerde oudercommissie wordt vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

 

 1.  

Reglementen

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement.

Medezeggenschapsreglement
Elke opvangorganisatie is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na de aanvraag voor exploitatie een medezeggenschapsreglement op te stellen.

Het medezeggenschapsreglement bevat in ieder geval regels over:

 • het aantal leden van de oudercommissie;
 • de wijze waarop de leden van de oudercommissie worden gekozen;
 • de zittingsduur van de leden van de oudercommissie.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de oudercommissie en beschrijft de praktische werkwijze van de commissie zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden. Ook de samenwerkingsafspraken met de ondernemer worden in het huishoudelijk reglement vastgelegd.

Klik hier voor een voorbeeld.

Leden werven

Nieuwe leden werven voor de oudercommissie kan op verschillende manieren. Spreek vooral andere ouders persoonlijk aan. En vraag bij de medewerkers op de groep na welke ouder mogelijk interesse heeft. Zij kunnen ook zelf een actieve rol in de ledenwerving spelen.

Zorg er in ieder geval voor dat de oproep voor een nieuw oudercommissielid op verschillende plaatsen duidelijk zichtbaar is. Denk hierbij aan:

 • Op de locatie zelf, bijvoorbeeld op een A4-tje met een foto van de oudercommissieleden op het prikbord,
 • Op de (homepage van de) website. BOinK-leden kunnen gebruik maken van de poster 'oudercommissielid gezocht' (te downloaden van onze ledensite).
 • In de nieuwsbrief. BOinK leden kunnen gebruik maken van de voorbeeldvacature voor een oudercommissielid. (te downloaden van onze ledensite).
 • Als de opvang in een schoolgebouw zit; in de nieuwsbrief van de basisschool.

Klik hier voor een voorbeeld van een oproep.

Nog meer tips om nieuwe OC-leden te werven

Het is van belang dat (nieuwe) ouders altijd op de hoogte zijn van het bestaan van de oudercommissie. Wanneer je als oudercommissie jezelf moet presenteren als er een vacature vrijkomt, dan ben je eigenlijk al te laat. Je wilt dat ouders op de hoogte zijn van de werkzaamheden van de OC, nog voordat er een vacature beschikbaar komt. Dit is ook een verantwoordelijkheid van de ondernemer. Kijk hoe je samen op een goede manier de oudercommissie bij (nieuwe) ouders onder de aandacht kunt brengen.

Denk hierbij aan:

 • Wordt bij de informatie voor nieuwe ouders de oudercommissie voorgesteld? Nee? Zorg dan dat er structureel een tekstje of kennismakingsbrief komt. Dan zijn nieuwe ouders direct op de hoogte van het bestaan van de oudercommissie, van de adviesrechten, taken en werkzaamheden en hoe ouders de oudercommissie  kunnen bereiken.
 • Zorg voor een duidelijke visie op medezeggenschap van ouders. Doe dat op een manier die past bij de ouders.
 • Besteed aandacht aan de oudercommissie tijdens intakegesprekken, oudergesprekken en ouderavonden.
 • Laat je zien en horen als oudercommissie. Schrijf in ieder geval eens per jaar, bij voorkeur wat vaker, een bericht aan alle ouders over jullie werkzaamheden in de afgelopen periode. Vertel kort iets over lopende of afgeronde adviestrajecten. Geef aan welke onderwerpen er ter bespreking in het verschiet liggen.

Hoe meer de oudercommissie laat zien dat de werkzaamheden leuk en nuttig zijn, hoe meer reactie er zal komen. De ouders die reageren op de oproep of vacature worden op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie gekozen. Bij meer geïnteresseerden dan beschikbare plaatsen mogen alle ouders van de opvang in een verkiezing bepalen wie er een zetel in de oudercommissie krijgt. Betrek de ouders die bij deze verkiezing niet worden gekozen, door ze bijvoorbeeld aan een werkgroep van de oudercommissie te laten deelnemen.

 

Terug naar de overzichtspagina oudercommissie