Verantwoordelijkheden oudercommissie

De oudercommissie heeft twee belangrijke verantwoordelijkheden:

1. de opvangorganisatie (ongevraagd) adviseren
2. communiceren met de achterban (de ouders), de organisatie, de GGD en eventueel de centrale oudercommissie.

Ouders bereiken

De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders met kinderen in de opvang. Het is belangrijk dat de oudercommissie weet wat er onder ouders leeft en dat ouders de oudercommissie weten te vinden. De oudercommissie kan ouders op de hoogte houden van haar activiteiten via bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Daarvoor moet een lijst met contactgegevens worden bijhouden.

Om privacy redenen mag de kinderopvangorganisatie deze lijst niet aan de commissie geven zonder toestemming van de ouders. Maak afspraken met de opvangorganisatie over het verstrekken van deze gegevens, door bijvoorbeeld een kennismakingsbrief (zie voorbeeld hiernaast) van de oudercommissie mee te geven aan nieuwe ouders. Of laat ouders op het aanmeldformulier/contract voor de opvang aangeven dat ze geen bezwaar hebben dat de organisatie hun e-mailadres aan de oudercommissie doorgeeft.

Ouders betrekken

Het is belangrijk om ouders op verschillende manieren aan te spreken en ze als ‘partner in de opvang’ uit te nodigen. Vraag ouders om hun mening en laat merken dat hun bijdrage wordt gewaardeerd. Een andere leuke manier om ouders te betrekken bij de opvang is het organiseren van een ouderavond. Op zo’n avond kan de oudercommissie een onderwerp centraal stellen dat aansluit bij de interesses van de ouders. Zorg daarnaast voor een informeel gedeelte met onderling contact en de mogelijkheid tot discussie of het uitwisselen van informatie en tips. Meer informatie over ouderbetrokkenheid vindt u in de brochure 'De oudercommissie, medezeggenschap, adviesrecht, de achterban' (zie hiernaast). Suggesties voor een ouderavond vindt u in de reader ‘Opvoeden op het kinderdagverblijf; voor oudercommissies’ (zie brochures kwaliteit hiernaast). 

In onze communicatiebrochure hiernaast vindt u handvatten voor de communicatie en een voorbeeldcommunicatieplan.

Tijdens onze basistraining voor oudercommissies besteden we aandacht aan het onderwerp 'achterbancommunicatie'.

Opvangorganisatie

Naast de communicatie met ouders, communiceert de oudercommissie met de opvangorganisatie. Voorwaarden voor goede communicatie is dat er onderling vertrouwen bestaat. We raden aan om de onderlinge verwachtingen uit te spreken.

Om het vertrouwen te versterken, kunnen afspraken worden gemaakt over een geheimhoudingsplicht voor gevoelige informatie. Wanneer de opvang en de oudercommissie van mening verschillen over een onderwerp is het nuttig om beide standpunten toe te lichten aan de ouders.

De GGD

Een onderdeel van de GGD inspectie kan bestaan uit het invullen van een vragenlijst door de oudercommissie. Stel u actief op in het contact met de GGD, zodat de GGD specifieker kan inspecteren op punten waar de oudercommissie dat nodig acht. Ook wanneer er sprake is van specifieke klachten of ingewikkelde conflicten kan contact met de GGD worden opgenomen. Hieronder vindt u de vragenlijsten van de GGD voor de oudercommissie van een dagopvang en buitenschoolse opvang en gastouderbureau.

 

Download vragenlijst ten behoeve van de GGD inspectie