De centrale oudercommissie

Grote opvangorganisaties werken vaak met een centrale oudercommissie (coc, soms ouderraad genoemd). Dat is geen verplichting maar een werkvorm. Lokale oudercommissies dragen één of meerdere taken en adviesrechten over aan de coc.

Eén centrale oudercommissie

Grote opvangorganisaties hebben vaak een overkoepelende, centrale oudercommissie (coc). Deze commissie heeft geen wettelijke basis en kan alleen bestaan naast de wettelijk verplichte oudercommissies op locatie. Een centrale oudercommissie ontstaat alleen wanneer meerdere lokale oudercommissies bepaalde adviesrechten willen afgeven. De oudercommissie op locatie behoudt altijd haar wettelijke rechten en blijft altijd naast de centrale oudercommissie bestaan. 

Leden van een centrale oudercommissie

Een coc dient een huishoudelijk reglement op te stellen. Daarin wordt vastgelegd hoeveel leden zij telt. In de praktijk vaardigen oudercommissies vaak iemand uit (elke) lokale commissie af naar de centrale commissie. Dit is voor de betreffende persoon een flinke belasting en in grote organisaties is een dergelijke constructie onhaalbaar. Er kunnen ook ouders die niet in een lokale oudercommissie zitten, in de centrale oudercommissie plaats nemen. Bij de centrale oudercommissie gaat het immers om een brede blik en algemeen beleid. 

In het modelreglement, is een artikel over de centrale oudercommissie opgenomen.

Machtigen

De lokale oudercommissie machtigt de centrale oudercommissie één of meerdere van haar adviesrechten en beslist zelf welke taken ze uit handen wil geven aan de centrale oudercommissie. Afspraken hierover worden vastgelegd in het eigen huishoudelijk reglement van elke lokale oudercommissies. Het staat een lokale oudercommissie vrij om de onderwerpen waarover en de voorwaarden waaronder gemachtigd wordt, op elk moment in te trekken of aan te passen. Voor de werkbaarheid van de centrale oudercommissie is het natuurlijk wel handig als de gemachtigde onderwerpen van alle lokale oudercommissies overeenkomen. Locatie specifieke zaken behoren bij de lokale oudercommissie te blijven.

Als advies gevraagd moet worden over een onderwerp waar geen machtiging voor is gegeven, dan moet de opvangorganisatie de lokale oudercommissie(s) afzonderlijk, schriftelijk om advies vragen.

Communicatie met lokale oudercommissies

Om een duidelijk beeld te hebben van de taken en de verantwoordelijkheden van de lokale en centrale oudercommissies, is goede communicatie essentieel. We raden aan om in ieder geval jaarlijks bij elkaar te komen om te spreken over recente ontwikkelingen en gezamenlijke afstemming. Een communicatieplan kan hierbij goed van pas komen.

Alternatieve ouderraadpleging

Geen oudercommissie? 
Een klein kindcentrum en geen oudercommissie? Dan mag er soms Alternatieve Ouderraadpleging plaatsvinden om invulling te geven aan de verplichte medezeggenschap van ouders. Lees hier meer informatie.

Klik hier voor de veel gestelde vragen over de centrale oudercommissie