Kosten kinderopvang

Goede kinderopvang kent een behoorlijke prijs. Hieronder vindt u per opvangsoort een toelichting. Een uitgebreide uitleg over de opbouw van de prijs vindt u in onze prijzenbrochure. Via de kinderopvangtoeslag kunnen ouders een tegemoetkoming in de kosten krijgen. 

Tip: de oudercommissie heeft adviesrecht op de prijs en dus ook als er een tariefswijziging plaatsvindt. Bekijk hier de 11 meestgestelde vragen over het prijsadvies.

Download de brochure 'Prijzen in de kinderopvang 2022'

Dagopvang

 

Organisaties die dagopvang bieden, berekenen hun uurtarief vaak op basis van dagdelen of hele dagen. Bij sommige aanbieders is het mogelijk om per uur af te nemen, al ligt de uurprijs in dat geval vaak (een stuk) hoger dan gemiddeld.

Gastouderopvang

In de gastouderopvang is het vaak mogelijk om per afgenomen uur te betalen. De uurprijs ligt vaak lager dan bij kinderdagopvang of buitenschoolse opvang. Ouders betalen maandelijks een bedrag aan het gastouderbureau. Dit bedrag bestaat uit een betaling aan het gastouderbureau, voor bemiddelingswerkzaamheden en administratieve lasten, en een betaling voor de opvang door de gastouder.

Buitenschoolse opvang

Ook in de buitenschoolse opvang worden kosten van de opvang berekend aan de hand van dagdelen. Soms rekent een buitenschoolse opvang uren waarop uw kind nog op school zit. Wanneer op de betreffende locatie ook kinderen van een andere school worden opgevangen, geldt de sluitingstijd van de vroegste sluitende school als openingstijd van de bso. Vanaf dat moment mogen kosten worden doorberekend aan alle ouders, ook als de school van hun kinderen pas later sluit. Vanaf dat moment heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag.

Voorbereidingstijd mag in rekening worden gebracht maar over deze uren heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Op de factuur moet er onderscheid worden gemaakt tussen de voorbereidingstijd en de werkelijke opvanguren.

Vervoerskosten van school naar de bso worden over het algemeen niet in rekening gebracht. Worden er wel kosten gerekend dan moet dat in het contract of de algemene voorwaarden worden vastgelegd. 

Tussenschoolse opvang

Voor de opvang van kinderen in de lunchpauze wordt doorgaans een standaard bedrag aan ouders gevraagd door de school of door de organisatie waaraan de opvang is uitbesteed. Deze kosten komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, omdat deze niet onder de Wet kinderopvang vallen maar onder de Wet op primair onderwijs.

Downloads

Prijsonderzoek

Jaarlijks doen we onderzoek naar de prijzen van kinderopvang (prijspeiling). Hierboven vindt u de uitslag van het meest recente onderzoek met een vergelijk naar voorgaande jaren.

Lees meer: kinderopvangtoeslag

Lees meer: verbetertraject kinderopvangtoeslag