Kosten kinderopvang

Goede kinderopvang kent een behoorlijke prijs. Hieronder vindt u per opvangsoort een toelichting. Een uitgebreide uitleg over de opbouw van de prijs vindt u op onze pagina 'Het oudercommissie-adviestraject op de uurpijs' en de prijzenbrochure 2024 - prijzen in de kinderopvang. Via de kinderopvangtoeslag kunnen ouders een tegemoetkoming in de kosten krijgen. 

Tip: de oudercommissie heeft adviesrecht op de prijs en dus ook als er een tariefswijziging plaatsvindt. Bekijk hier de meest gestelde vragen over het prijsadvies en bezoek onze pagina 'De oudercommissie adviestraject op de uurpijs'

Download de prijzenbrochure 'Prijzen in de kinderopvang 2024'

Dagopvang

 

Organisaties die dagopvang bieden, berekenen hun uurtarief vaak op basis van dagdelen of hele dagen. Bij sommige aanbieders is het mogelijk om per uur af te nemen, al ligt de uurprijs in dat geval vaak (een stuk) hoger dan gemiddeld.

Gastouderopvang

In de gastouderopvang is het vaak mogelijk om per afgenomen uur te betalen. De uurprijs ligt vaak lager dan bij kinderdagopvang of buitenschoolse opvang. Ouders betalen maandelijks een bedrag aan het gastouderbureau. Dit bedrag bestaat uit een betaling aan het gastouderbureau, voor bemiddelingswerkzaamheden en administratieve lasten, en een betaling voor de opvang door de gastouder.

Buitenschoolse opvang

Ook in de buitenschoolse opvang worden kosten van de opvang berekend aan de hand van dagdelen. Soms rekent een buitenschoolse opvang uren waarop uw kind nog op school zit. Wanneer op de betreffende locatie ook kinderen van een andere school worden opgevangen, geldt de sluitingstijd van de vroegste sluitende school als openingstijd van de bso. Vanaf dat moment mogen kosten worden doorberekend aan alle ouders, ook als de school van hun kinderen pas later sluit. Vanaf dat moment heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag.

Voorbereidingstijd mag in rekening worden gebracht maar over deze uren heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Op de factuur moet er onderscheid worden gemaakt tussen de voorbereidingstijd en de werkelijke opvanguren.

Vervoerskosten van school naar de bso worden over het algemeen niet apart in rekening gebracht. Deze kosten worden meegenomen in de berekening van de totale uurprijs als onderdeel van de ‘directe organisatiekosten’. Ze  vallen daarmee onder het adviesrecht van de oudercommissie op prijswijzigingen.

Als de vervoerskosten wel apart berekend worden, dan moet dat in het contract of de algemene voorwaarden worden vastgelegd. De bso kan hier niet zomaar eenzijdig wijzigingen in aanbrengen; ouders moeten daar afzonderlijk akkoord voor geven. Ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag over deze aparte uren/kosten voor vervoer. Let daarop bij het invullen van de gegevens bij de Belastingdienst.

Tussenschoolse opvang

Voor de opvang van kinderen in de lunchpauze wordt doorgaans een standaard bedrag aan ouders gevraagd door de school of door de organisatie waaraan de opvang is uitbesteed. Deze kosten komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, omdat deze niet onder de Wet kinderopvang vallen maar onder de Wet op primair onderwijs.

Prijsonderzoek

Jaarlijks doen we onderzoek naar de prijzen van kinderopvang (prijspeiling). Hier vindt u de uitslag van het meest recente onderzoek met een vergelijk naar voorgaande jaren.

Lees meer: kinderopvangtoeslag

Lees meer: verbetertraject kinderopvangtoeslag