Handhaving & sanctionering in de kinderopvang

Als uit de inspectie van de GGD blijkt dat een kinderopvang niet aan de Wet kinderopvang voldoet kan de GGD de gemeente adviseren om te handhaven en/of een sanctie op te leggen. De gemeente beslist of er wordt gehandhaafd of niet.

Handhaving en sancties

De toezichthouder (GGD inspecteur) maakt tijdens zijn bezoek aan het kindercentrum gebruik van landelijk vastgestelde toetsingskaders. Uitkomsten van de getoetste onderdelen worden ingevuld in een afwegingsmodel. Dit model is gebaseerd op een risico-analyse waarbij wordt beoordeeld in welke mate een negatief effect optreedt als niet wordt voldaan aan kwaliteitseisen. Na de inspectie van de kinderopvanglocatie stelt de toezichthouder een inspectierapport op.

De toezichthouder adviseert de gemeente naar aanleiding van een inspectie om wel of niet te handhaven en om eventueel af te wijken van het handhavingsbeleid van de gemeente. Afwijken betekent dat er rekening gehouden wordt met verzachtende en verzwarende omstandigheden. De toezichthouder kan er ook voor kiezen om eerst een herstelaanbod te doen zodat een houder kleine overtredingen kan herstellen.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) wordt opgenomen of en welke handhavingsbesluiten er door de gemeente zijn genomen. Bij (een) eventuele overtreding(en) geeft de handhaver (de gemeente) per overtreding de exacte hersteltermijn aan met de acties die van het kindercentrum worden verwacht. Zodat de houder precies weet wat hij/zij moet doen en wanneer het verzuim hersteld moet zijn. In geval van zwaardere overtredingen kan het zijn dat de gemeente de GGD de opdracht geeft nader onderzoek te doen (herinspectie). Dit nadere onderzoek zal zich richten op het nagaan van herstel van de inspectiedomeinen die eerder niet in orde waren.

Wel een overtreding, geen handhaving

In sommige situaties kan een gemeente besluiten om niet te handhaven, ook al is er een overtreding vastgesteld. Het besluit om niet te handhaven is echter geen formeel handhavingsbesluit en is daardoor ook niet zichtbaar in het LRK

Sancties

Er zijn diverse sancties die aan een kinderopvang kunnen worden opgelegd. Er kan een keuze worden gemaakt uit de volgende wettelijke maatregelen om naleving van de kwaliteitseisen af te dwingen:

  • Aanwijzing (door college van burgemeester en wethouders) of bevel (door toezichthouder)
  • Last onder bestuursdwang
  • Last onder dwangsom
  • Exploitatieverbod
  • Intrekken toestemming tot exploitatie (uitschrijving uit register)
  • Bestuurlijke boete

Gemeentelijk beleid

Het handhaving en sanctiebeleid verschilt per gemeente. U kunt het beleid van uw gemeente vinden door online te zoeken op ‘Handhaving en sanctiebeleid kinderopvang gemeente ……’.

Meer over de rol van de gemeente en GGD

Meer over de onderwerpen (inspectiedomeinen) waarop de GGD inspecteert

Meer over toezicht & handhaving in de kinderopvang