Organisaties inspectie kinderopvang

Bij de controle van kinderopvanglocaties zijn diverse instanties betrokken die allemaal hun eigen rol en verantwoordelijkheden hebben. Die instanties zijn: de GGD, de gemeente en inspectie van het onderwijs.

Verantwoordelijke instanties bij de inspectie kinderopvang

Om te controleren of een kinderopvangorganisatie (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bso, gastouderbureau of gastouder) veilig is en aan de Wet kinderopvang voldoet wordt er inspectie gedaan. Bij de inspectie zijn direct of indirect betrokken: gemeente, GGD, Inspectie van het Onderwijs, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wie doet wat?

 

De gemeente is opdrachtgever van de inspectie van de kinderopvangorganisatie/gastouder. De inspectie wordt uitgevoerd door de GGD. Indien een kinderopvangorganisatie/gastouder onvoldoende presteert wordt in het inspectierapport een handhavingsadvies opgenomen. De GGD adviseert de gemeente dus over de maatregelen die de gemeente kan nemen. Bijvoorbeeld: de GGD opdracht geven extra te inspecteren of de kinderopvangorganisatie een boete op te leggen. De gemeente besluit of zij het advies van de GGD opvolgt of niet.

Jaarlijks stuurt de gemeente een overzicht van alle toezicht‐ en handhavingstaken die de gemeente in een kalenderjaar heeft verricht naar de gemeenteraad en naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is gesprekspartner van de rijksoverheid en ondersteunt de gemeenten. Tot slot is er de Inspectie van het Onderwijs. Deze instantie controleert of het toezicht door de GGD en het handhaven door gemeenten goed functioneert. Daarnaast heeft de Inspectie van het Onderwijs een signalerende functie richting het ministerie van SZW. Ook zorgt de Inspectie van het Onderwijs voor het toezicht op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Meer over de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse instanties vindt u in onze factsheet toezicht en handhaving.

Meer over toezicht en handhaving in de kinderopvang