Ouders / oudercommissies en de GGD

De GGD inspectie is een momentopname. Als ouder(commissie) ziet u veel meer. Daarom is het belangrijk dat de inspecteur kinderopvang van de GGD (de toezichthouder) informatie van u ontvangt. Twijfel niet om contact op te nemen met de GGD als u zorgen over de kwaliteit of veiligheid hebt, zeker als het een acute situatie is en de kinderopvangorganisatie onderneemt niet snel genoeg actie.

De rol van de oudercommissie gaat nog een stap verder: de oudercommissie moet elk inspectierapport van de GGD met de houder van de kinderopvanglocatie bespreken.

De contactgegevens van de toezichthouder kinderopvang (inspecteur) van de GGD kunt u vinden in het inspectierapport van de kinderopvangorganisatie (te vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang) of zoek de contactgegevens op op de website van uw regionale GGD.

De rol van ouder(commissie)s bij toezicht & handhaving in de kinderopvang

Zorgen over kwaliteit of veiligheid

Neem bij zorgen over de kwaliteit van de opvang of veiligheid van de kinderen (en personeel) altijd contact op met de GGD. Bijvoorbeeld als:  

  • er te weinig pedagogisch medewerkers op de groep staan volgens de beroepskracht-kindratio.
  • er teveel kinderen in de groep worden opgevangen.
  • er veel wisselingen zijn in het personeel.
  • op een warme dag de binnentemperatuur erg hoog is en de kinderopvangorganisatie daar niet (snel genoeg) op anticipeert.
  • er andere redenen zijn die zorgen baren.

Vraag eerst de organisatie om opheldering. Levert dat niets, te weinig of niet snel genoeg iets op dan is contact opnemen met de GGD de volgende stap. Als het een acute situatie betreft met grote zorgen over de veiligheid of kwaliteit, dan kunt u uiteraard ook direct de GGD informeren.

Ook pedagogisch medewerkers, buren, voorbijgangers, opa's, oma's of andere betrokkenen kunnen bij twijfels en zorgen over de kwaliteit of veiligheid van de kinderopvang contact opnemen met de GGD.

Als u als een individuele ouder contact zoekt met de GGD is het goed om de oudercommissie (oc) te informeren over uw zorgen en het feit dat u hierover de GGD inlicht. De oc kan nagaan of er (beleidsmatig) actie ondernomen moet worden. De oc kan bijvoorbeeld adviseren het veiligheids- en gezondheidsbeleid aan te passen.


Belangrijke signalen: extra inspectie?

Een inspectie is altijd een momentopname. Signalen van ouders zijn heel belangrijk omdat de GGD zo inzicht krijgt in de dagelijkse gang van zaken en zorgelijke situaties. De GGD inspecteur moet deze signalen betrekken in haar onderzoek (inspectie) en kan hier extra aandacht aan besteden bij het volgende (reguliere) inspectiebezoek. Bij meerdere (diverse of soortgelijke) signalen van meerdere ouders en/of bij ernstige zorgen, kan de GGD in overleg met de gemeente (de opdrachtgever van de GGD), beslissen om een (extra) inspectie uit te voeren, onmiddellijk of op korte termijn.


De oc en de GGD

Een kinderopvangorganisatie moet kunnen aantonen dát er gehoor wordt gegeven aan de medezeggenschap van ouders. Als de GGD het ouderrecht wil controleren, kan de inspecteur contact opnemen met de oudercommissie (oc). Soms krijgt de oc een vragenlijst per e-mail of wordt er telefonisch contact gezocht. Er is een vragenlijst voor de oc van een kinderdagverblijf/bso (kindercentrum) en een vragenlijst voor de oc van een gastouderbureau. Hóe het ouderrecht inhoudelijk is (bijvoorbeeld het verloop van een adviesprocedure van de oc), wordt niet door de GGD geïnspecteerd.

Ben je als oc van mening dat er onvoldoende invulling wordt gegeven aan het recht op medezeggenschap van ouders, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Het is daarnaast belangrijk om als oc ook het signaal af te geven bij de GGD over het niet juist verlopen van het adviesrecht, ook al valt dit onderdeel niet onder de inspectie van de GGD. Dit kán immers een indicatie zijn van het feit dat er meer zaken niet op orde zijn of regelgeving niet wordt gevolgd. Door een signaal af te geven bij de GGD wordt de inspecteur gevoed en kan hij/zij nog gerichter inspecteren en onderzoek verrichten bij het inspectiebezoek.

De GGD voert vijf soorten onderzoek (inspecties) uit bij kinderopvanglocaties. Op deze pagina staat wat ouders en oudercommissie bij elk type onderzoek kunnen doen.

Meer over de inspectiedomeinen (wat controleert de GDD?)

Meer over toezicht & handhaving in de kinderopvang