Corona-compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag: details bekend

Details childcare compensation scheme are known

Scroll down to read this information in English.

Update 1 december 2021: er komt een herziening van de compensatieregeling voor ouders met kinderopvangtoeslag (TTKO-regeling). We blijven er bij het ministerie van SZW op aandringen dat alle ouders de compensatie moeten krijgen waar zij recht op hebben. Lees meer over de herziening van de tijdelijk tegmoetkoming kinderopvang (TTKO)  

Update 16 juli: aanvragen van compensatie via de TTKZO regeling was mogelijk tot 15 juli jl. Aanvragen is dus niet meer mogelijk. Lees hier ons advies.

 

Update 28 mei: Uitbreiding TTKZO-regeling voor ouders die voor deel van de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag ontvingen. Onderstaande informatie is niet bijgewerkt.

De officiële regeling ‘Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO) is gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee zijn de details bekend voor de vergoeding van de kosten van kinderopvang tijdens de corona-sluitingen voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. De daadwerkelijke aanvraag voor de vergoeding kan van 15 mei tot en met 15 juli worden gedaan via de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Maar ouders kunnen nu vast de voorbereidingen treffen.

Update 15 mei: ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen de compensatie aanvragen bij SVB. Bekijk hoe u dit stap voor stap kunt doen

 

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is veel informatie te vinden. Hieronder lichten we de belangrijkste punten uit.

 

 

 

compensatiecorona.jpg

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de kosten voor kinderopvang zijn een aantal voorwaarden gesteld:

 1. wanneer u in de eerste sluitingsperiode (voor een gedeelte) gebruik maakte van kinderopvangtoeslag, komt u niet in aanmerking voor een vergoeding via de TTKZO over de eerste sluitingsperiode omdat u al compensatie heeft gehad van SVB (via de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling (TTKO)).
  Wanneer u in de tweede sluitingsperiode (voor een gedeelte) gebruik maakte van kinderopvangtoeslag komt u niet in aanmerking voor een vergoeding via de TTKZO over de tweede sluitingsperiode. Want u krijgt dan automatisch compensatie van SVB rond 28 mei 2021.*
  Update 28 mei: Deze info is niet meer up to date, zie Uitbreiding TTKZO-regeling voor ouders die voor deel van de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag ontvingen.
 2. u of uw partner heeft de kinderopvang doorbetaald tijdens de sluiting
 3. u of uw partner vraagt een vergoeding aan voor uren die u heeft betaald en waarvoor u van de gemeente geen vergoeding of geen gedeeltelijke vergoeding ontvangt
 4. uw kind gaat naar een kinderopvang die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U kunt dit checken op de site van het LRK.

Noodopvang

Heeft u een factuur gekregen specifiek voor noodopvang, dan heeft daarvoor geen recht op tegemoetkoming vanuit de TTKZO. Het was immers nooit de bedoeling dat noodopvang gefactureerd werd. Heeft u desondanks toch een factuur gekregen voor noodopvang ga dan in overleg met uw kinderopvangorganisatie. Zie ook paragraaf 2.5 van de toelichting van de regeling (scroll door naar ongeveer halverwege de pagina).


Benodigde documenten

Bij de aanvraag moet u de volgende documenten uploaden:

 • Een 'Verklaring kinderopvang'. Deze kan door de kinderopvangorganisatie/het gastouderbureau worden ingevuld en moet door hen worden ondertekend. Vraag uw kinderopvangorganisatie/gastouderbureau om dat nu vast te doen. Dan kunt de aanvraag vanaf 15 mei sneller afronden. U kunt de verklaring downloaden van de site van de SVB.
 • De facturen van de kinderopvang van de maanden waarvoor u vergoeding wilt aanvragen.
   

Benodigde gegevens

Voor het invullen van uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • uw rekeningnummer. Dit nummer staat op uw bankpasje of in uw internetbankieromgeving
 • het burgerservicenummer (BSN) van uw kind(eren). Het BSN van uw kind vindt u:
  • in het paspoort (op de achterkant van de pagina met de foto en naam)
  • op het identiteitsbewijs (op de achterkant)
  • op een brief van de overheid
  • in uw Berichtenbox onder ‘Persoonlijke gegevens’
  • op een brief en/of het pasje van de zorgverzekering van uw kind

            Als uw kind geen BSN heeft kunt u een papieren aanvraag doen.

 • uw DigiD. Heeft u geen DigiD bel dan 088 - 949 40 30 voor een papieren aanvraag.
   

Wie mag de vergoeding aanvragen

Alleen de persoon van wie de naam op de factuur staat, mag de vergoeding aanvragen.

Aanvragen moet in 1 keer

U kunt maar 1 keer een vergoeding aanvragen. Dat betekent dat u (indien van toepassing) voor al uw kinderen en alle contracten die u met een kinderopvangorganisatie en/of gastouderbureau heeft, de gegevens in 1 keer moet invullen en alle bewijsstukken moet uploaden.

Meer info

Op de site van de SVB leest u meer over:

Als u een vergoeding heeft aangevraagd krijgt u binnen 8 weken een brief van SVB in uw Berichtenbox of per post. Daarin staat of u een vergoeding krijgt en wanneer deze eventueel aan u wordt overgemaakt.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de SVB tel. 088 - 949 40 30.

 

*Toelichting op punt 1 van de voorwaarden

Update 28 mei: Onderstaande info is niet meer up to date, zie Uitbreiding TTKZO-regeling voor ouders die voor deel van de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag ontvingen.


Als u kinderopvangtoeslag heeft ontvangen tijdens een sluitingsperiode, of kinderopvangtoeslag voor (een deel van) de sluitingsperiode op of voor 21 februari 2021 (de peildatum) heeft aangevraagd, ontvangt u automatisch een vergoeding van SVB. Via de zogenaamde TTKO-regeling. Tot onze grote spijt en ondanks ons herhaaldelijk aandringen, is het niet mogelijk om binnen één sluitingsperiode verschillende vormen van compensatie te ontvangen. Heeft u over de periode in het voorjaar van 2020 toen de kinderopvang gesloten was, al gedeeltelijk compensatie van SVB gehad in juli of oktober 2020 (omdat u in die periode (gedeeltelijk) gebruik maakte van kinderopvangtoeslag)? Dan kunt u geen aanvraag doen voor een aanvullende compensatie via de TTKZO-regeling. Ook niet als dat betekent dat u meer kosten níet dan wél vergoed krijgt. Wij adviseren ouders voor wie dit geldt echter om wél een aanvraag te doen voor compensatie (zie hieronder).

Ook geldt: heeft u tussen 16 december 2020 en 7 februari 2021 (kinderdagverblijf, peuteropvang en gastouderopvang) of tussen 16 december 2020 en 18 april 2021 (bso) gebruik gemaakt van kinderopvangtoeslag? En heeft u de kinderopvangtoeslag op of voor 21 februari 2021 (de peildatum) aangevraagd? Dan ontvangt u rond 28 mei automatisch compensatie van SVB.U kunt dan geen aanvullende compensatie via de TTKZO-regeling aanvragen. Ook niet als dat betekent dat u meer kosten níet dan wél vergoed krijgt. Wij adviseren ouders voor wie dit geldt echter om wél een aanvraag te doen voor compensatie (zie hieronder)

Wij vinden dit onredelijk. Ouders hebben de kinderopvang tijdens de sluiting doorbetaald (zoals de overheid hen had verzocht) in de wetenschap dat er compensatie was toegezegd. Nu blijkt dat er een groep ouders slechts voor een deel van de sluitingsperiode compensatie ontvangt. We zijn de discussie hierover met het ministerie niet uit de weg gegaan maar helaas kunnen wij er nu niets meer aan de TTKZO-regeling veranderen. Maar beramen ons nog op wat we wél voor deze ouders kunnen betekenen. Voor nu adviseren we om wél een aanvraag voor compensatie bij de SVB in te dienen. Lees onze adviezen voor deze ouders.

U kunt ook direct naar de rechter stappen. Neem contact op met uw rechtsbijstand(sverzekering), het juridisch loket in uw gemeente (gratis) of een advocaat voor de mogelijkheden. Indien u daadwerkelijk een rechtszaak aanspant horen wij dat graag zodat wij met die informatie mogelijk weer andere ouders kunnen helpen.

Groot financieel nadeel?

Onze inschatting is dat het hier om een zeer beperkte groep ouders gaat. Wij zullen dan ook bij het ministerie van SZW en bij SVB bepleiten om in individuele gevallen, wanneer er sprake is van een groot financieel nadeel voor ouders, te overwegen om door middel van maatwerk alsnog compensatie te bieden.

Lees ook het bericht op de site van de Rijksoverheid.

 

Details childcare compensation scheme are known

The official regulation 'Temporary childcare compensation without government allowance (TTKZO) has been published by the Ministry of Social Affairs and Employment. This means that we now know the details of the compensation of the costs of childcare during the corona closures. The actual application for the compensation can be made between 15 May and 15 July. But you can already prepare for the application now.

A lot of information can be found on the website of the Social Insurance Bank (Sociale Verzekeringsbank, SVB). We will highlight the most important points below.

Conditions

In order to be eligible for compensation of the costs of childcare you have to meet a number of conditions.

 1. if you received childcare allowance during (part of) the first closure period, you are not eligible for reimbursement via the TTKZO for the first closure period because you already received reimbursement from the SVB (as part of the temporary compensation scheme (TTKO)).

  If you received childcare allowance during (part of) the second closure period you are not eligible for a compensation via the TTKZO for the second closure period. This is because you will automatically receive compensation from the SVB around 28 May 2021.*
  Update 28 May: This information is no longer up to date. Please check: https://www.boink.info/nieuws/uitbreiding-ttkzo-regeling-voor-ouders-die-voor-deel-van-de-sluitingsperiode-kinderopvangtoeslag-ontvingen.

 2. you or your partner have continued paying for childcare during the closure

 3. you or your partner request compensation for hours that you have paid for and for which you do not receive any compensation, nor partial compensation, from your municipality

 4. your child goes to a childcare facility that is listed in the National Childcare Register (Landelijk Register Kinderopvang, LRK). You can check this on the site of the LRK.
   

Emergency care

If you have received an invoice specifically for emergency care, then this does not make you eligible for  compensation on the basis of the TTKZO. After all, it was never the intention for emergency care to be billed. Should you nevertheless have received an invoice for emergency care, then please discuss this with your childcare organisation. Also see paragraph 2.5 of the notes to the scheme ('toelichting') (please scroll to about halfway down the page).

Required documents

Please upload the following documents with your application:

 • A childcare statement ("Verklaring kinderopvang"). This statement is to be completed by your childcare organisation/ host parent bureau and should be signed by them. Please ask your childcare organisation / host parent bureau to do this now in advance. This enables you to complete the application sooner after the 15th of May. This statement may be downloaded from the site of the SVB.
 • The childcare invoices for the months for which you would like to apply for a compensation.
   

Required data

In order to fill in your application you will need the following data:

 • your account number. You will find this number on your bank card or in your internet banking environment.
 • the Citizen Service Number ('burgerservicenummer', BSN) of your child or children. You will find the BSN of your child:
  - in the passport (at the back of the page with the photograph and name)
  - on the identity card (on the back)
  - on a letter from the government
  - in your Mail box under 'personal data'
  in a letter from your child's health insurance organisation or on your child's health insurance card
  If your child does not have a Citizen Service Number (BSN) you may send in a paper application form('papieren aanvraag'). Please call SVB on 088 - 949 40 30.
 • Your DigiD or another valid EU Login. If you do not have a DigiD or valid EU Login please call 088-949 40 30 for an application on paper ('papieren aanvraag').
   

Who may apply for the compensation

Only the person named on the invoice can apply for the compensation.

 

Applications should be made in one go

You may apply for compensation only once. This means that you will have to fill in the data in one go and upload all documentary evidence for all of your children (if applicable) and for all the contracts that you have with a child care organisation and/or childminder agency.


More information

On the site of the SVB you will read more about Temporary childcare compensation scheme for parents who are not entitled to government compensation.


If you have applied for compensation you will get a letter from the SVB (Social Insurance Bank) in your Message box or by mail within 8 weeks. This letter will state whether you will receive compensation and if so, when the compensation will be transferred to you.

Do you have any questions? Then you can contact the SVB tel. 088-949 40 30.
This concludes our explanatory remarks. We will inform you as soon as the application form has been put online.

 

* Explanatory notes to point 1 of the conditions

If you have received childcare compensation during a closure period or if you have applied for child care compensation for the whole closure period or for part of the closure period on or before 21 February 2021 (the reference date) you will automatically receive compensation from the Social Insurance Bank, through the so-called  TTKO scheme (temporary compensation scheme). To our great regret and in spite of our frequent insistence, it is not possible to receive different forms of compensation within one closure period. Did you already receive partial compensation from the Social Insurance Bank (SVB) for the period in the spring of 2020 when the child care facilities were closed because you received child care allowance ('Kinderopvangtoeslag') for (part of) that period? If so, then you cannot apply for an additional compensation through the TTKZO-scheme, not even if this means that the costs that are not compensated are higher than the costs that are.

The following also goes: did you get any childcare allowance between 16 December 2020 and 7 February 2021 (child care facility, toddler care and host parent care) or between 16 December 2020 and 18 April 2021 (out of school care)? And did you apply for the childcare allowance on or before 21 February 2021 (the reference date)?. Then you will automatically receive compensation from SVB around 28 May. In that case it is not possible to apply for an additional compensation through the TTKZO- scheme, not even if this means that the costs that are not compensated are higher than the costs that are.

We think that this is unreasonable. Parents have continued paying for childcare during the closure (as they were requested by the government) knowing that compensation had been promised, Now it appears that there is a group of parents who will receive compensation for only part of the closure period. We have not avoided discussing this with the Ministry but unfortunately there is nothing we can do to change this now. Should you not want to leave it at this, then you may take legal action. You could contact your legal expenses insurance company, the legal desk in your municipality (free of charge) or a lawyer to investigate the options. Should you actually take legal action we would like to be informed so that we may be able to help other parents with the information provided by you.

Great financial disadvantage?

We estimate that only a very limited group of parents will have great financial disadvantages. Therefore we will call for the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) and for the Social Insurance Bank (SVB) to consider offering compensation by means of personalised arrangements in individual cases, when parents would suffer great financial disadvantage. If you as a parent are a victim of this limitation of the compensation please sign up to receive special mailuptes. Then we will bring your problem to the attention of the department.

 

Ga naar ons meldpunt voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen

Lees ook: Meeste ouders krijgen compensatie corona-sluiting rond 28 mei

Meer over corona & kinderopvang (o.a. doorbetalen bij quarantaine?)