Herziening van de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO)

Het kabinet heeft besloten tot een herzieningsregeling voor ouders die een te lage tegemoetkoming hebben ontvangen voor de periode(s) dat de kinderdagopvang en gastouderopvang gesloten waren vanwege het coronavirus. Het gaat om ouders die ten tijde van de sluitingsperioden kinderopvangtoeslag ontvingen en om die reden de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO) hebben ontvangen. Hen is gevraagd om hun eigen bijdrage voor kinderopvang tijdens de sluitingsperiodes door te betalen. Zij zijn toen tegemoet gekomen via de TTKO.

 

Waarom krijgen deze ouders een herziening?

Om ouders snel te kunnen betalen en de lasten voor hen te beperken, is de tegemoetkoming eenvoudig gehouden en berekend op basis van een peildatum. Er zijn ouders bij wie de kinderopvangtoeslaggegevens bij Belastingdienst/Toeslagen op die peildatum (nog) niet juist of actueel waren. Dan kan het zijn dat  ouders een te lage tegemoetkoming hebben  ontvangen. Bijvoorbeeld als het aantal uren kinderopvang of het inkomen was veranderd.

Zodra er meer bekend is over deze herziening en wanneer het geld wordt betaald, leest u dat op www.rijksoverheid.nl en www.svb.nl/opvang.

 

Welke periodes was de kinderopvang gesloten?

Periode 1
16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (kinderdagopvang, gastouderdagopvang en buitenschoolse opvang)

Periode 2
16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (kinderdagopvang, gastouderdagopvang en buitenschoolse opvang)
16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang kindcentrum 'BSO KC').

Bron: Rijksoverheid

 

Wat vindt BOinK van deze herziening?

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen (TTKO-regeling)

Afgelopen jaar hebben veel ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen ons benaderd dat zij te weinig geld terug hadden teruggekregen. Dat kwam in de meeste gevallen omdat zij minder uren kinderopvang invulde voor de kinderopvangtoeslag dan dat zij betaalden. Vaak doen ouders dat met opzet, omdat ze willen voorkomen dat ze kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen na afloop van het jaar. Wij hebben deze ouders geadviseerd bezwaar te maken op de tegemoetkoming. Helaas werden de bezwaarschriften afgewezen. We begrijpen dat er snel een regeling ontworpen moest worden zodat ouders snel hun geld terugkregen. Maar als blijkt dat deze regeling niet volstaat dan moet je ouders de gelegenheid geven om bezwaar in te dienen en deze ouders alsnog dat deel terugbetalen dat ze nog niet hebben ontvangen.

Dit hebben we veelvuldig besproken met het ministerie van Sociale en Werkgelegenheid (SZW), de Belastingdienst/Toeslagen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). We zijn heel blij dat er nu een herzieningsmogelijkheid komt. We houden vinger aan de pols over de invulling van de herzieningsregeling. Zodra de details bekend zijn zullen we daarover communiceren op onze website, social media kanalen en in onze nieuwsbrief.  

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen / uren waarvoor geen recht op kinderopvangtoeslag bestaat (TTKZO-regeling)

Wij vinden de herzieningsregeling zoals die er nu gaat komen niet voldoende. Er zijn nog meer ouders die nog geen of te weinig compensatie hebben ontvangen. Bijvoorbeeld omdat ze meer uren kinderopvang afnemen dan waarvoor ze recht op kinderopvangtoeslag hebben. Of omdat ze helemaal geen kinderopvangtoeslag ontvangen.
Voor deze laatste groep ouders was er de TTKZO-regeling. Ouders kregen niet automatisch hun compensatie van de SVB, maar moesten zelf een aanvraag indienen om hun geld terug te krijgen. De aanvraagperiode was zeer kort (2 maanden) en viel gedeeltelijk in de zomervakantie. Bij ons hebben zich ouders gemeld die de deadline voor het aanvragen hebben gemist. Bijvoorbeeld omdat ze in de eerste lockdown nog wel recht hadden op kinderopvangtoeslag, de compensatie automatisch uitgekeerd hadden gekregen en daardoor in de veronderstelling waren dat dit in de tweede lockdown ook weer zo zou gaan. Geen gekke gedachte aangezien de overheid vooral ouders bleef oproepen om de facturen te blijven doorbetalen en dat ze hiervoor gecompenseerd zouden worden.

We hebben ook veel ouders gesproken die een contract hebben voor meer uren kinderopvang dan waarvoor zij recht hebben op kinderopvangtoeslag. Voor de uren waarover zij wél recht op toeslag hebben, hebben zij ook automatisch hun compensatie via de TTKO-regeling ontvangen. Maar voor de meer uren waarover zij géén toeslag ontvangen, en die zij dus altijd al 100% zelf betalen, konden deze ouders geen compensatie aanvragen via de TTKZO-regeling. Het ministerie van SZW geeft aan dat deze ouders geen aanspraak kunnen maken op de TTKZO-regeling, omdat zij voor de volledige sluitingsperiode al een (hoewel slechts gedeeltelijke) vergoeding uit de TTKO-regeling hebben ontvangen. BOinK heeft deze onredelijkheid voor deze ouders al meermalen bij het ministerie van SZW benadrukt.

We blijven er bij het ministerie van SZW op aandringen dat alle ouders de compensatie moeten krijgen waar zij recht op hebben. Zoals Staatssecretaris Wiersma ook schrijf in zijn brief aan de Tweede Kamer:

“Bij kleine verschillen hebben we ouders om begrip gevraagd. Substantiële verschillen vinden we echter onwenselijk; aan ouders is immers de oproep gedaan om de eigen bijdrage te blijven betalen ten tijde van de twee sluitingen van de kinderopvang. Ouders hebben massaal gehoor gegeven aan deze oproep. Het feit dat sommige ouders een financieel nadeel hebben ondervonden van soms enkele honderden euro’s is daarom voor de staatssecretaris van Toeslagen en mij aanleiding om de regeling kritisch tegen het licht te houden om te bezien hoe deze ouders nader kunnen worden tegemoetgekomen.”

Lees meer over de compensatie voor kinderopvang tijdens de coronasluitingen