Corona & kinderopvang info en nieuws

Laatste update: 10 juni mei 2021.

De kinderdagverblijven zijn sinds 8 februari weer open. De bso is 19 april weer volledig open gegaan. Gastouderopvang is formeel niet gesloten geweest. Op deze pagina info over:

 

Betalen bij quarantaine of sluiting?

Er zijn momenteel verschillende corona-gerelateerde situaties waarin een kind niet naar de kinderopvang kan of mag. Hoe zit het dan met de betaling en de kinderopvangtoeslag? Daarover leest u meer in het artikel opvang doorbetalen bij quarantaine kind of sluiting opvang? (info van de Rijksoverheid met opmerkingen/aanvullingen van BOinK en aandachtspunten voor ouders) en in het artikel kinderopvang doorbetalen bij quarantaine? (juridische consequenties)

Compensatie kosten kinderopvang

Net als bij de coronasluiting van de kinderopvang in het voorjaar van 2020 is ouders gevraagd de rekening van de kinderopvang door te betalen toen deze was gesloten. Hiervoor ontvangen ouders wederom compensatie van de overheid via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De overheid compenseert ouders tot het maximaal te vergoeden uurtarief via de kinderopvangtoeslag. Kinderopvangorganisaties is dringend verzocht het eventuele deel van de uurprijs dat boven het maximale uurtarief ligt zelf aan ouders terug te betalen

Compensatie voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen

Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen hebben de compensatie rond 28 mei 2021 op hun rekening gekregen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De peildatum voor de bepaling van de hoogte van de compensatie is 21 februari. Meer over de uitbetaling van de compensatie. Klik hiervoor de antwoorden op de 10 meestgestelde vragen over de coronacompensatie. Zie ook de info op de website van de SVB.

Verandert uw inkomen? Geef dat dan z.s.m. door aan de Belastingdienst! Met een lager inkomen ontvangt u een hogere kinderopvangtoeslag. Heeft u geen werk meer? Dan heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Deze uren kunt u tot het eind van het lopende jaar opmaken (zogenaamd bufferen). U moet zelf de kinderopvangtoeslag (tijdig) stopzetten. Log in op mijntoeslagen.nl om een wijziging door te geven. Of gebruik de nieuwe kinderopvangtoeslag app.

Ouders die géén kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen moeten de compensatie zelf aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kan tot en met 15 juli. Voor de eerste (voorjaar 2020) en/of tweede (winter/voorjaar 2021) sluitingsperiode. Hier vindt u de details en voorwaarden voor het aanvragen van compensatie. Ouders die voor een deel van de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen kunnen aanvullende compensatie aanvragen voor de periode dat zij geen kinderopvangtoeslag ontvingen. Ouders die meer uren kinderopvang afnemen dan waarvoor zij kinderopvangtoeslag ontvangen (vanwege de koppeling aan de werkuren van de minstwerkende ouder) kunnen helaas geen aanvullende compensatie aanvragen. Wel is het waarschijnlijk mogelijk om voor meer uren kinderopvangtoeslag aan te vragen (koppeling met werkuren wordt waarschijnlijk tijdelijk verruimd). Lees meer hierover in het tweede deel van dit bericht.

Compensatie voor ouders die vergoeding van gemeente ontvangen

Ouders die voor de kinderopvang een vergoeding van de gemeente ontvangen (bijv. via VE/VVE of SMI), krijgen de compensatie van de gemeente. Ontvangt u voor een deel van de opvanguren die u betaalt geen vergoeding van de gemeente? En krijgt u voor die uren ook geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u voor die uren t/m 15 juli compensatie aanvragen bij de SVB (zie hierboven).

Zie ook dit bericht van de Rijksoverheid over de compensatie.


Beslisboom / Decision tree

De beslisboom is een vragenschema waarmee bepaald kan worden of een kind naar de kinderopvang (en school) mag. De meest recente versie is van 19 mei 2021. De beslisboom is ook in het Engels beschikbaar. Lees meer en download de beslisboom.

Protocollen voor veilige opvang

Kinderopvangorganisaties kunnen gebruik maken van het protocol kinderopvang & corona (versie 13 april) om zo veilig mogelijke opvang te bieden. Bso's moeten daarnaast een locatie-specifiek plan hebben om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. De oudercommissie heeft adviesrecht op het protocol en plan.

Stappenplan bij een positief getest persoon op locatie

Een kinderopvangorganisatie moet een stappenplan hebben voor het geval er een medewerker of kind van een kinderopvanglocatie positief getest is. In het stappenplan moet staan hoe een houder in deze situatie communiceert met ouders en medewerkers. De houder moet de GGD benaderen t.b.v. het Bron en Contact Onderzoek (BCO). Medewerkers en ouders hebben recht op privacy. Voor het doorgeven van contactgegevens van ouders en medewerkers aan de GGD is toestemming nodig van de individuele medewerker en ouder. Kinderopvangorganisaties kunnen vooraf (nu al) toestemming vragen voor het delen van de contactgegevens. Dit voorkomt onnodig tijdverlies bij een BCO. De werkgeversbranchepartijen hebben in samenspraak met het ministerie van SZW een format gemaakt voor het stappenplan en brieven voor ouders en medewerkers. Kijk voor meer info op de website van de Brancheorganisatie Kinderopvang of de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Zie ook Wat te doen bij een melding van een besmetting? op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Toezicht en handhaving ten tijde van corona (GGD inspectie)

Heb je twijfels of zorgen over de kwaliteit van jouw opvang? Aarzel dan niet om die te delen met de inspecteur kinderopvang van jouw lokale GGD. Want de inspecteurs komen op dit moment nauwelijks op de kinderopvanglocaties. Extra belangrijk dus dat signalen aan de GGD worden doorgegeven. Naast dat het natuurlijk altijd goed is om de kinderopvangorganisatie zelf aan te spreken. Informeer ook de oudercommissie. Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland laat over het toezicht op de kinderopvang weten:

"De GGD’en pakken regulier toezicht op de dagopvang, bso en gastouderopvang geleidelijk weer op.
Het uitgangspunt voor alle onderzoeken (inspecties) is dat het toezicht op afstand plaatsvindt, tenzij de toezichthouder (GGD inspecteur) locatiebezoek noodzakelijk vindt voor een onderbouwd oordeel over de kwaliteit. Of bij zorgen over de fysieke en emotionele veiligheid. Bij de afweging neemt de toezichthouder uiteraard het belang van de volksgezondheid en de risico’s voor de eigen gezondheid mee."

Zie ook de website van GGD GHOR

Meer over toezicht en handhaving in de kinderopvang

 

Scroll naar beneden voor het laatste nieuws en meer informatie over corona & kinderopvang

Coronavirus & kinderopvang

Op deze pagina alles over kinderopvang en corona: faq over de compensatie voor de kosten, betalen bij sluiting of quarantaine?, stappenplan bij een negatief getest persoon op locatie, het laatste nieuws en meer.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Bel of mail dan naar ons spreekuur.

Nieuws corona & kinderopvang

Meer over veiligheid & gezondheid in de kinderopvang

Over BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. We behartigen de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties.

We informeren ouders en oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, contracten en prijzen. Dat doen we via ons dagelijks spreekuur, deze website, onze nieuwsbrief, social media, trainingen voor oudercommissies en brochures.

Als vereniging hebben wij leden. Onze leden zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Er zijn meer dan 5.000 oudercommissies van kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven/crèches, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/peuteropvang en gastouders) lid van BOinK. Als de oudercommissie van een kinderopvanglocatie lid is van BOinK kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening. Meer over het lidmaatschap van BOinK.