Corona & kinderopvang

Op deze pagina alles over corona & kinderopvang: de beslisboom, het protocol, de compensatie voor de kosten, betalen bij sluiting, en meer.

Laatste nieuws:

Sectorplan Kinderopvang Coronamaatregelen – informatiedocument scenario 1 & 2 nu beschikbaar - 22 juli 2022
Begin juli hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie COVID-19 gepresenteerd. Deze plannen voorzien in een viertal scenario’s met maatregelen behorende bij de verschillende stadia van de pandemie.

Update n.a.v. de persconferentie op dinsdag 15 februari 2022:
Op dinsdagavond 15 februari heeft minister Kuipers van Volksgezondheid een persconferentie gegeven en zijn er versoepelingen van de corona maatregelen bekend gemaakt. De versoepelingen zullen in meerdere stappen ingaan, ook voor kinderopvang.

Per 18 februari:
De quarantaineperiode wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, waarbij nog wel geldt dat je dan wel minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn.

Per 25 februari:
- De 1,5 meter maatregel komt te vervallen, ook vervallen looproutes etc. Ook hiervoor geldt: de maatregel komt te vervallen, maar er blijft nog wel een advies is om elkaar de ruimte te blijven geven.
- De mondkapjesplicht komt te vervallen. Daar waar mensen dat prettig vinden of het heel druk is is het advies wel om de mondkapjes te dragen of in te zetten

De basisadviezen omtrent hygiëne (handen wassen, hoesten in elleboog, etc) en testen bij klachten blijven gelden.

Wijziging van beslisboom & protocol
De versoepelingen worden ook in de beslisboom en in het protocol kinderopvang verwerkt.
Het actuele protocol kinderopvang van 11 april 2022 is gereed en gepubliceerd.
De beslisboom is eveneens geactualiseerd. Download hier de laatste versie.  

De versoepelingen nogmaals bekijken? Download dan hier de visual van de Rijksoverheid met alle aanpassingen de komende periode.

Benieuwd hoe het zit met vaccineren en kinderopvang? Kijk op de pagina vaccineren & kinderopvang

 

Betalen bij quarantaine of sluiting?

Er zijn verschillende corona-gerelateerde situaties waarin een kind niet naar de kinderopvang kan of mag. Hoe zit het dan met de betaling en de kinderopvangtoeslag? Daarover leest u meer in het artikel opvang doorbetalen bij quarantaine kind of sluiting opvang? (info van de Rijksoverheid met opmerkingen/aanvullingen van BOinK en aandachtspunten voor ouders) en in het artikel kinderopvang doorbetalen bij quarantaine? (juridische consequenties).

 

Beslisboom / Decision tree

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag. Op de beslisboom staat ook informatie over hoe lang een kind eventueel thuis moet blijven / in quarantaine moet.

Er gelden nog steeds een aantal coronamaatregelen voor kinderen die bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag. Daarom is het belangrijk om de beslisboom te blijven gebruiken. Lees meer en download de beslisboom.

Protocol voor veilige opvang

Kinderopvangorganisaties kunnen gebruik maken van het Protocol kinderopvang & corona om zo veilig mogelijke opvang te bieden. Het protocol wordt regelmatig geupdatet. Bij de nieuwsberichten onderaan deze pagina vindt u en toelichting op wijzigingen in het protocol. De oudercommissie heeft adviesrecht op (de toepassing van) het protocol.

Stappenplan bij een positief getest persoon op locatie

Een kinderopvangorganisatie moet een stappenplan hebben voor het geval er een medewerker of kind van een kinderopvanglocatie positief getest is. Dit stappenplan wordt een 'handelingsperspectief' genoemd. In het stappenplan moet staan hoe een houder in deze situatie communiceert met ouders en medewerkers. De houder moet de GGD benaderen voor het bron- en contactonderzoek (BCO). Kinderopvangorganisaties hoeven geen toestemming meer te vragen aan ouders om (persoonlijke) gegevens door te geven aan de GGD. Dit is geregeld in de Wet publieke gezondheid (artikel 26), de zogenaamde coronawet. Gegevens die worden doorgegeven zijn:

  • het telefoonnummer en/of emailadres van de ouder/verzorger van het kind;
  • of het kind op een of meerdere specifieke dagen op de opvanglocatie aanwezig was (de presentielijst);
  • in welke groep het kind zat.

Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens aan de GGD worden doorgegeven bij een besmetting? Geef dat dan z.s.m. door aan uw kinderopvangorganisatie. In dat geval mag een kinderopvangorganisatie uw gegevens niet doorgeven aan de GGD. Bedenk wel: in dat geval kan de GGD het bron- en contactonderzoek niet goed uitvoeren. Dat vergroot de kans op verspreiding van het coronavirus. Dat kan grote gevolgen hebben.

Zie ook Wat te doen bij een melding van een besmetting? op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Toezicht en handhaving ten tijde van corona (GGD-inspectie)

Heb je twijfels of zorgen over de kwaliteit van jouw opvang? Aarzel dan niet om die te delen met de inspecteur kinderopvang van jouw lokale GGD. De inspecteurs komen op dit moment wel weer op de kinderopvanglocaties. Maar vanwege corona heeft de GGD het erg druk. Waarschijnlijk kunnen de inspecteurs kinderopvang daarom niet alle kinderopvanglocaties dit jaar bezoeken voor de jaarlijkse inspectie. Extra ogen zijn dus heel welkom. Het blijft dus belangrijk dat signalen aan de GGD worden doorgegeven. Naast dat het natuurlijk altijd goed is om de kinderopvangorganisatie zelf aan te spreken. Informeer ook de oudercommissie.

Zie ook de website van GGD GHOR (koepelorganisatie van de GGD'en)
Meer over toezicht en handhaving in de kinderopvang

Compensatie kosten kinderopvang

Update 15 december: voor de sluiting van de bso van 20 t/m 24 december 2021 krijgen ouders geen compensatie voor de kosten van kinderopvang.

Update 1 december 2021: er komt een herziening van de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO). Onderstaande info is nog niet bijgewerkt.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was de kinderopvang in het voorjaar van 2020 en in de winter/voor jaar van 2020/2021 gesloten. De overheid vroeg aan ouders om de rekening van de kinderopvang door te betalen. Hiervoor hebben de meeste ouders compensatie ontvangen van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de compensatie aan ouders overgemaakt. De overheid compenseert ouders tot het maximaal te vergoeden uurtarief via de kinderopvangtoeslag. Kinderopvangorganisaties is dringend verzocht het eventuele deel van de uurprijs dat boven het maximale uurtarief ligt zelf aan ouders terug te betalen. Een kinderopvangorganisatie die dit niet had gedaan werd onlangs door de Geschillencommissie verplicht de ouder alsnog terug te betalen.

Compensatie voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen

Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen hebben de compensatie rond 28 mei 2021 op hun rekening gekregen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De peildatum voor de bepaling van de hoogte van de compensatie voor de 2e sluiting van de kinderopvang is 21 februari 2021. Meer over de uitbetaling van de compensatie. Klik hiervoor de antwoorden op de 10 meestgestelde vragen over de coronacompensatie. Zie ook de info op de website van de SVB.

Verandert uw inkomen? Geef dat dan z.s.m. door aan de Belastingdienst! Met een lager inkomen ontvangt u een hogere kinderopvangtoeslag. Heeft u geen werk meer? Dan heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Deze uren kunt u tot het eind van het lopende jaar opmaken (zogenaamd bufferen). U moet zelf de kinderopvangtoeslag (op tijd) stopzetten. Log in op mijntoeslagen.nl om een wijziging door te geven. Of gebruik de kinderopvangtoeslag app.

Ouders die géén kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen (ttkzo-regeling)

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen konden gebruik maken van een speciale regeling: de 'tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (ttkzo). Deze ouders konden de compensatie zelf aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kon tot 15 juli. Voor de eerste (voorjaar 2020) en/of tweede (winter/voorjaar 2021) sluitingsperiode. Heeft u nog geen compensatie aangevraagd? Dan adviseren we u de volgende stappen:

- eerst de SVB bellen (Tel. 088 949 40 30)
- dan alsnog compensatie aanvragen (vraag telefonisch aan de SVB hoe u dit kunt doen en welke bewijsstukken u moet meesturen)
- vervolgens BOinK mailen om een signaal af te geven (boink@boink.info)
- Uw aanvraag wordt waarschijnlijk afgewezen. Maak bezwaar tegen deze afwijzing.
- Houd u ons op de hoogte? Dat helpt ons uw belangen te behartigen en we kunnen met die informatie weer andere ouders helpen.

Hier vindt u de details en voorwaarden voor het aanvragen van compensatie tot 15 juli.
Ouders die voor een deel van de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen konden aanvullende compensatie aanvragen voor de periode dat zij geen kinderopvangtoeslag ontvingen.

Neemt u meer uren kinderopvang af dan waarvoor u kinderopvangtoeslag ontvangt? (vanwege de koppeling aan de werkuren van de minstwerkende ouder) Dan kon u geen aanvullende compensatie aanvragen. Wel is het (waarschijnlijk) nog mogelijk om voor meer uren kinderopvangtoeslag aan te vragen: de koppeling met werkuren is voor 2020 verruimd. Het is onduidelijk of u na het ontvangen van de definitieve beschikking van de kinderopvangtoeslag voor 2020, de extra toeslag nog kunt aanvragen (door het aantal opvanguur bij de Belastingdienst/Toeslagen) aan te passen. We adviseren om dat wel te doen. Het aantal aan te vragen opvanguur voor 2021 wordt waarschijnlijk ook verruimd. Lees meer hierover in het tweede deel van dit bericht. Let op: u mag nooit meer dan voor 230 uur (dagopvang) cq. 122 uur (bso) kinderopvangtoeslag aanvragen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op tijdens ons spreekuur.

Compensatie voor ouders die vergoeding van gemeente ontvangen

Ouders die voor de kinderopvang een vergoeding van de gemeente ontvangen (bijv. via VE/VVE of SMI), krijgen de compensatie voor de sluitingsperiode van de gemeente. Ontvangt u voor een deel van de opvanguren die u betaalt geen vergoeding van de gemeente? En krijgt u voor die uren ook geen kinderopvangtoeslag? Dan kon voor die uren compensatie worden aangevraagd bij de SVB (zie hierboven).

Zie ook dit bericht van de Rijksoverheid over de compensatie.

 

Teug naar overzicht Veel gestelde vragen