Veel gestelde vragen over Veiligheid & Personeel

Kijk voor meer informatie op onze themapagina Veiligheid & Personeel

 • Welke opleiding moeten gastouders hebben?

  Ook voor gastouders gelden er opleidingseisen. Deze zijn in de Ministeriële Regeling die bij de Wet kinderopvang hoort vastgelegd. 

  Lees meer: veiligheid & personeel
 • Tellen stagiaires mee als beroepskracht?

  In bepaalde gevallen wel. In de wet staat opgenomen dat maximaal een derde van de medewerkers op de groep beroepskrachten in opleiding en stagiaires zijn. In de Cao staat de inzetbaarheid van student-medewerkers opgenomen. Zie pagina 86 van Cao Kinderopvang 2021-2022. Factoren die meespelen zijn het soort opleiding dat gevold wordt en in welk leerjaar de medewerker zit.

  Het kabinet komt met tijdelijke maatregelen tegen werkdruk en personeelstekorten. Onder andere door de inzetbaarheid van student-medewerkers te versoepelen. Lees hier meer over deze maatregelen.

  Lees meer: veiligheid & personeel
 • Wat is de drie-uursregeling?

  De drie-uursregeling is een wettelijke regeling waarbinnen maximaal 3 uur per dag mag worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio (BKR). Dat betekent dat u tijdens deze uren minder pedagogisch medewerkers mag inzetten dan volgens de BKR verplicht is.

  Lees meer: veiligheid & personeel
 • Wat is het vierogenprincipe?

  Het vierogenprincipe houdt in dat de houder van een kindercentrum de dagopvang op zodanige wijze organiseert, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene (wettekst).

  De Wet kinderopvang schrijft niet voor hoe hier invulling aan moet worden gegeven. Een opvang mag daar zelf een beleid voor opstellen waarover de oudercommissie adviesrecht heeft. De GGD moet het beleid goedkeuren als ze komen voor een inspectie.

  In onze brochure ‘het vierogenprincipe in de praktijk’ staan vier praktijkvoorbeelden hoe invulling kan worden gegeven aan het vierogenprincipe. 

  Het vierogenprincipe geldt niet voor de bso en gastouderopvang.

  Kijk voor meer informatie ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/veiligheid-kinderopvang-verbeteren

  Lees meer over het vierogenprincipe
 • Welke regels gelden er voor opvang in een stamgroep?

  Opvang in een stamgroep (of basisgroep) betekent: een vaste groep kinderen met vaste pedagogische medewerkers. Dit biedt kinderen stabiliteit en continuïteit. De stamgroep heeft een maximale groepsgrootte die in de regelgeving is vastgelegd.

  Kinderen kunnen worden opgevangen in verticale groepen (0-4 jaar) of horizontale groepen (bijvoorbeeld 0 tot 1,5 jaar, 1,5 tot 2,5 jaar en 2,5 tot 4 jaar). Meer daarover leest u in de brochure 'Pedagogische kwaliteit'. Kinderen kunnen met een opendeurenbeleid buiten de eigen groep ontdekken. Ouders moeten over bovenstaande zaken goed worden geïnformeerd.

  Lees meer: kwaliteitseisen per opvangsoort