AVG in de kinderopvang

Sinds 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere privacywet. Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet die de privacy van burgers beschermt. De AVG is ook voor de kinderopvang van toepassing. De invulling van de AVG moet door de kinderopvangorganisatie worden vastgelegd in een privacyverklaring/-beleid. De oudercommissie heeft adviesrecht op het privacybeleid.

Wat mag en moet?

De Algemene verordening gegevensbescherming geldt voor alle organisaties die veel gegevens verzamelen, zoals n.a.w.-gegevens maar ook informatie over de ontwikkeling van een kind en foto- en videomateriaal. Het verwerken, bewaren en delen van die privacygevoelige informatie in de kinderopvang mag alleen als:

  • de verwerking een duidelijk, gerechtvaardigd doel heeft;
  • de gegevens voldoende beschermd zijn;
  • er rekening gehouden wordt met de rechten van de betrokkenen.

Een kinderopvangorganisatie moet vastgeleggen hoe zij met de privacygevoelige infomatie omgaat. Dat kan heel goed in een privacybeleid. Het beleid omtrent de privacy moet transparant zijn voor betrokkenen.

Privacybeleid kinderopvang

In het privacybeleid van de kinderopvang moet worden opgenomen:

  • een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
  • een beschrijving van de doeleinden van verwerking van persoonsgegevens (wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan) en wat de juridische grondslag daarvan is;
  • hoe wordt voldaan aan de beginselen van verwerking van persoonsgegevens. Zoals de verplichting om niet meer gegevens te verwerken dan noodzakelijk;
  • welke rechten betrokkenen hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen. Zoals het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Maar ook het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens;
  • welke organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beveiligen;
  • hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard.

Functionaris persoonsgegevens

Als er op grote schaal regelmatig of stelselmatig betrokkenen worden geobserveerd en dit een kernactiviteit van de organisatie is (zoals het volgen van de ontwikkeling van de kinderen) moet er een ‘functionaris gegevensbescherming’ worden aangesteld.

Omdat elke organisatie/situatie anders is verschillen de eisen. De regels zijn omvangrijk complex. Op https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/stappen kan worden nagegaan welke regels voor de situatie van uw opvang gelden en u kunt een persoonlijk adviesrapport downloaden.

AVG en de oudercommissie

De regels van de AVG gaan over (de bescherming van) privacygevoelige (veelal digitale) informatie en beeldmateriaal. Het gaat dus over de veiligheid van de kinderen en ouders. Daarom heeft de oudercommissie adviesrecht op het privacybeleid van de organisatie. Als oc kun je met het beleid meekijken.

E-mailadressen doorgeven aan de oc

Als oudercommissie wil je graag rechtstreeks met ouders kunnen communiceren. Het is een misverstand dat kinderopvangorganisaties de mailadressen of andere contactgegevens van ouders niet aan de oudercommissie mogen doorgeven. Ouders moeten daar uiteraard wel toestemming voor geven.

Tip: laat op het inschrijfformulier van de kinderopvang een checkbox (aanvink-vakje) opnemen met de tekst 'Ik geef toestemming mijn mailadres door te geven aan de oudercommissie.' Zet daar bij dat de oudercommissie de kinderopvangorganisatie adviseert over o.a. de kwaliteit en uurprijs en wat de oudercommissie nog meer doet en/of organiseert (nieuwe ouders hebben vaak nog nooit van een oudercommissie gehoord).

Wat zijn de rechten van ouders?

Ouders hebben recht op inzage van het privacybeleid. Ook mag u als ouder navragen welke gegevens van u of uw kind worden bijgehouden. U kunt de kinderopvangorganisatie indien gewenst verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens en de gegevens van uw kind.

Afspraken met derden

Een kinderopvangorganisatie moet afspraken maken met leveranciers (bijvoorbeeld de levarancier van het ouderplatform) dat zij persoonsgegevens even zorgvuldig behandelen. De afspraken moeten worden vastgelegd in aparte verwerkersovereenkomsten.

Melden bij Autoriteit Persoonsgegevens

Als er persoonsgegevens uitlekken moet dit als datalek worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meer over veiligheid in de kinderopvang