Contract en algemene voorwaarden

Wanneer u heeft gekozen voor een gastouder, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf (crèche) of peuteropvang (peuterspeelzaal) sluit u een contract af met de opvangorganisatie. Op deze pagina vindt u meer info over wat er in een contract moet staan (welke eisen worden er gesteld), de algemene voorwaarden van de kinderopvang en de opzegtermijn. Ook vindt u hieronder informatie over wennen op de opvang; kan dat voor ingang van het contract of moeten wenuren in het contract worden opgenomen?   

Het kinderopvangcontract

Een contract bestaat uit:

  • de (plaatsings)overeenkomst
  • de algemene voorwaarden
  • het beschreven aanbod (bijvoorbeeld in de vorm van een informatieboekje)

In de brochure 'Contracten in de kinderopvang' vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eisen die aan het contract worden gesteld.

Eisen algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van een kinderopvangorganisatie, moeten minimaal voldoen aan de eisen voor algemene voorwaarden die de wetgever heeft vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek 6. Artikel 236 en 237 bevatten de zwarte en grijze lijst waarin wordt uitgelegd welke voorwaarden onredelijk bezwarend (zwarte lijst) of mogelijk onredelijk bezwarend (grijze lijst) zijn. 


Wennen voor of na ingang van het contract?

Wennen zonder ondertekende schriftelijke opvangovereenkomst (contract) is niet mogelijk. Maar een kind kan wel komen wennen voorafgaand aan de ingangsdatum van de volledige opvang conform het contract.
Bijvoorbeeld: Ouders ondertekenen een contract d.d. 1 maart. De wenperiode is van 1 t/m 31 maart. In de regel strekt een wenperiode zich uit over enkele dagen of langer en wordt de wentijd per dag steeds wat langer. De volledige opvang conform het contract start per 1 april.

In de Wet kinderopvang zijn geen speciale regels omtrent het wennen opgenomen. We raden daarom aan afspraken te maken over het wennen en deze afspraken vast te leggen in het contract. Zowel afspraken over de dagen waarop een kind komt wennen en de opbouw van de wentijd als over de eventuele bijbehorende kosten. Er kan bijvoorbeeld eenmalig een vast bedrag berekend worden als een soort ‘wentarief’. Of ouders betalen de uurprijs uit het contract voor enkel die uren dat hun kind daadwerkelijk is komen wennen. Voor deze uren kan dan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd als (de) ouder(s) aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoe(t/n).

Tot slot is het goed om te weten dat ook voor het wennen de algemene kwaliteitsregels uit de Wet kinderopvang van kracht blijven. Zo telt een nieuw wen-kind mee voor de beroepskracht-kindratio (bkr) op de groep en mag de maximale groepsgrootte niet worden overschreden.

 

Lees meer: opvang kiezen

Opzegtermijn

Sinds de invoering van de Wet van Dam is het 'vermoedelijk onredelijk bezwarend' (hoogstwaarschijnlijk niet nodig) om bij een contract voor onbepaalde tijd, een opzegtermijn van langer dan één maand te hanteren. Dit geldt ook voor contracten in de kinderopvang (inclusief gastouderopvang). De Geschillencommissie Kinderopvang heeft zich meerdere malen uitgesproken dat de opzegtermijn maximaal één maand mag zijn:

'Ondernemer handelt in beginsel in strijd met toepasselijke wetgeving als hij een opzegtermijn van langer dan een maand hanteert, tenzij hij voor die langere termijn goede gronden aanvoert.' 

Ouders moeten volgens de Wet van Dam tevens op elke dag van de maand de opvang van hun kind(eren) kunnen opzeggen en de opzegtermijn gaat dan vanaf dat moment in. 

Als er een langere opzegtermijn wordt gehanteerd

Als in de algemene voorwaarden van de kinderopvangorganisatie (inclusief gastouderbureau en gastouder) is opgenomen dat er een langere opzegtermijn wordt gehanteerd, geldt er hoogstwaarschijnlijk een opzegtermijn van maximaal één maand. Ook als voor de algemene voorwaarden is getekend. De wet gaat boven zelfopgestelde algemene voorwaarden en tot op heden zijn er nog geen argumenten door ondernemers opgevoerd waardoor een langere opzegtermijn geoorloofd is.  

Aanbevelingen voor afsluiten contract

→ Klik hier voor het oudercommissie adviestraject op de uurprijs in de kinderopvang

→ Komt een gastouder bij u aan huis? En is de gastouder geen ZPP-er of familielid? Verdiep u dan goed in de regels van de zogenaamde regeling dienstverlening aan huis. Deze regeling voorkomt dat u als vraagouder werkgever wordt van uw gastouder.