Veel gestelde vragen over diverse onderwerpen

 • Wat moet ik weten over kinderopvangtoeslag?

  Kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke bijdrage aan de kosten voor de kinderopvang, die door de Belastingdienst/Toeslagen maandelijks wordt uitgekeerd. Om recht te hebben op deze toeslag dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  Lees meer: kinderopvangtoeslag
 • De opvang gaat verhuizen/sluiten. Waar moet ik op letten?

  Bij sluiting of verhuizing moet de opzegtermijn worden aangehouden door de opvang en ouders. Daarnaast moet er bij verhuizing een nieuw contract worden aangeboden, met een nieuw adres, nieuwe informatie over de groepen en het nieuwe LRK-nummer. Geef deze informatie zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. U bent niet verplicht akkoord te gaan met dit nieuwe contract. Daarom bent u niet verplicht om uw kind naar een andere vestiging te brengen.

  Wanneer u de kinderopvangtoeslag op rekening van de opvang laat storten, wijzigt u dit rekeningnummer dan zo snel mogelijk naar uw eigen bankrekeningnummer.

  De oudercommissie kan meedenken over een soepele overgang en communicatie naar ouders.

  Lees meer: contracten
 • Mag een pedagogisch medewerker privé op de kinderen passen?

  Volgens de beroepscode van de vakbond FNV mag dit niet. De beroepscode is bedoeld als middel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de kinderopvang te bewaken en te vergroten. De beroepscode is een belangrijk handvat voor alle pedagogisch medewerkers die op professionele wijze in de kinderopvang werken. 

  Ga naar: FNV Beroepscode Kinderopvang
 • Wie wordt lid van BOinK en wie betaalt de contributie?

  Iedere opvang is verplicht om een oudercommissie te hebben. Een lidmaatschap van BOinK is niet verplicht. De opvang geeft de oudercommissie vaak een bepaald budget dat voldoende is om de contributie van het BOinK-lidmaatschap, onkosten (briefpapier, kopieerkosten etc.), en eventuele scholing van de oudercommissie te kunnen betalen. Als de oudercommissie lid wordt van BOinK, dan kunnen daarmee alle ouders van de opvang gebruik maken van de diensten van BOinK.

  Lees meer: BOinK lidmaatschap
 • Wanneer is de dag van de leidster?

  De dag van de pedagogisch medewerker (leidster) valt ieder jaar op de 3e donderdag van september.

 • Kan mijn opvangorganisatie uren in rekening brengen die ik niet afneem, zoals feestdagen?

  Het aantal uur dat de opvang u in rekening brengt is vastgelegd in uw contract of de algemene voorwaarden. De afspraken hierover kunnen per opvangsoort/-organisatie verschillen. 
  Voorwaarde is wel dat deze afspraken goed worden vastgelegd in het contract: als een normale contractdag een feestdag is (en de opvang is gesloten/de gastouder werkt niet) wordt die dag in rekening gebracht. Voor deze dag(en) blijft het recht op kinderopvangtoeslag bestaan. Dat geldt voor dagopvang, bso en gastouderopvang. 

  Voor de bso geldt bovendien dat u samen met de opvang bepaalt of het contract inclusief of exclusief vakantieopvang is. Soms rekent een buitenschoolse opvang uren waarop uw kind nog op school zit. Wanneer op de betreffende locatie ook kinderen van een andere school worden opgevangen, geldt de sluitingstijd van de vroegste sluitende school als openingstijd van de bso. Vanaf dat moment mogen kosten worden doorberekend aan alle ouders, ook als de school van hun kinderen pas later sluit.

  Voorbereidingstijd mag niet in rekening worden gebracht.

  Lees meer: contracten en algemene voorwaarden
 • Wat houdt het personenregister / continue screening in?

  Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Als blijkt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken.

  Lees meer over het personenregister
 • Geldt de AVG ook voor de kinderopvang?

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming die 25 mei 2018 is ingegaan geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verzamelen, zoals n.a.w.-gegevens maar ook informatie over de ontwikkeling van een kind en foto- en videomateriaal. Dus ook Kinderopvangorganisaties moeten aan deze privacywet voldoen. Het verwerken, bewaren en delen van die privacygevoelige informatie in de kinderopvang mag alleen als er aan bepaalde criteria wordt voldaan.

  Lees meer over de AVG en kinderopvang
 • Mijn kinderopvangorganisatie/gastouderbureau hanteert een opzegtermijn van twee maanden, mag dat?

  Volgens de Wet van Dam is het 'vermoedelijk onredelijk bezwarend' om bij een contract voor onbepaalde tijd, een opzegtermijn van langer dan één maand te hanteren. Dit geldt ook voor contracten in de kinderopvang (inclusief gastouderopvang). De Geschillencommissie Kinderopvang heeft zich meerdere malen uitgesproken dat de opzegtermijn maximaal één maand mag zijn:

  'Ondernemer handelt in beginsel in strijd met toepasselijke wetgeving als hij een opzegtermijn van langer dan een maand hanteert, tenzij hij voor die langere termijn goede gronden aanvoert.' 

  Zie ook deze uitspraak van de Geschillencommissie: 'Niet alleen maar opzeggen per eerste van de maand.

  Ouders moeten volgens de Wet van Dam tevens op elke dag van de maand de opvang van hun kind(eren) kunnen opzeggen en de opzegtermijn gaat dan vanaf dat moment in. 

  Als in de algemene voorwaarden van de kinderopvangorganisatie is opgenomen dat er een opzegtermijn van twee maanden wordt gehanteerd, geldt er hoogstwaarschijnlijk een opzegtermijn van maximaal één maand. Ook als u voor de algemene voorwaarden heeft getekend. De wet gaat immers boven zelfopgestelde algemene voorwaarden en tot op heden zijn er nog geen argumenten door ondernemers opgevoerd waardoor een langere opzegtermijn geoorloofd is.  

  Meer over contracten en algemene voorwaarden

 • Voor hoeveel uur mag je kinderopvangtoeslag aanvragen?

  Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag kan voor maximaal 230 uren per kind per maand toeslag aanvragen. Als je kind meer dan 230 uur naar de kinderopvang gaat dan ontvang je voor die extra uren geen kinderopvangtoeslag. Je ontvangt alleen kinderopvangtoeslag voor de uren die in het contract met de kinderopvang staan.

  Maak een proefberekening
  Meer over kinderopvangtoeslag

 • Ons kinderdagverblijf wil op 24 december en 31 december een uur eerder sluiten. Mag dat?

  Dit kunt u nakijken in uw contract en de bijbehorende algemene voorwaarden. Als daar in staat dat de kinderopvang op de genoemde dagen een uur eerder sluit dan mag het (maar dat uur mag niet in rekening worden gebracht, zie hieronder).

  Is er niets over opgenomen in het contract of de algemene voorwaarden dan moet er advies worden gevraagd aan de oudercommissie (de oudercommissie heeft adviesrecht op de openingstijden). Het adviestraject moet op de juiste wijze doorlopen worden. Als de oudercommissie negatief adviseert en de houder wil het advies niet overnemen dan moet de houder het advies gemotiveerd en beargumenteerd afwijzen. Dat mag alleen als het advies niet in het belang van de kwaliteit of kosten van de opvang is. Als de eerdere sluiting wordt doorgevoerd, dan moet de sluiting minimaal 1 maand van te voren aan de ouders gecommuniceerd worden. Is dit niet gebeurd dan mag de opvang niet eerder sluiten. Gebeurt dat wel dan is er sprake van contractbreuk.

  Let op: het uur dat de opvang eerder sluit mag niet in rekening worden gebracht (omdat u geen opvang kunt afnemen). U heeft dan ook geen recht op kinderopvangtoeslag.

  Vragen hierover? Neem contact op tijdens ons spreekuur.

 • Mogen Kinderopvangorganisaties vragen naar vaccinatiebewijzen en als ouders deze niet willen overhandigen mogen zij het kind dan weigeren?

  Opvangorganisaties mogen ouders vragen of hun kind is ingeënt volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Op die manier kunnen zij de vaccinatiegraad bijhouden.

  Ouders zijn niet verplicht om daar antwoord op te geven. Waardoor de graad niet nauwkeurig is maar wel een idee geeft van.

  Lees een uitgebreide toelichting op onze themapagina: https://www.boink.info/veiligheid-en-gezondheid/vaccineren 

   

   

  https://www.boink.info/veiligheid-en-gezondheid/vaccineren

 • Welke bewaartermijn geldt in de kinderopvang voor de financiële administratie en contractgegevens?

  Vanuit de Wet Kinderopvang of andere wetgeving bestaan geen strikte richtlijnen voor de bewaartermijn van deze gegevens. Het algemene advies luidt: bewaar kind gegevens, observatieverslagen, oudergespreksverslagen e.d. de tijd dat het kind op de opvang zit + 1 jaar.

 • Wanneer uw kind in de zomer 4 jaar wordt, kan het soms nog niet meteen naar de basisschool omdat er nog een vakantie tussen zit. Mag uw kind gebruik blijven maken van de kinderdagopvang?
  Ja dit mag én u behoudt ook uw recht op kinderopvangtoeslag voor deze uren dagopvang.
   
  Volgens de Algemene Voorwaarden houdt de Geschillencommissie Kinderopvang bij dit soort contractuele vraagstukken rekening met wat algemeen in de branche is afgesproken. In de Algemene Voorwaarden Kinderopvang (definitie artikel 9 lid 2) staat het volgende vermeld:
   
  Dagopvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen.
   
  Artikel 9 – Duur en verlenging van de Overeenkomst
  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van het overeengekomen type Kinderopvang.
  2. De maximale termijn voor Dagopvang duurt tot de leeftijd waarop het kind basisonderwijs volgt.
  3. De maximale termijn voor Buitenschoolse opvang duurt van de leeftijd dat het kind basisonderwijs kan volgen, tot de dag waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint.
  4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen een kortere duur overeenkomen van maximaal één jaar.
  5. Na afloop van de Overeenkomst die conform lid 4 is aangegaan voor een kortere duur dan de maximale termijn, kunnen Partijen de Overeenkomst verlengen. Verlenging vindt niet stilzwijgend plaats.
  6. Een verlenging van de Overeenkomst wordt Schriftelijk overeengekomen.
   
  Is uw kind aan het wennen op de basisschool, bijvoorbeeld 1 dag in de week? Dan mag uw kind nog steeds de resterende tijd naar de dagopvang.
   
  Mocht u onverhoopt problemen ondervinden, neem dan contact op met het Klachtenloket Kinderopvang. Zij kunnen eventueel ook een bemiddelend telefoontje plegen naar de kinderopvangorganisatie om hierover het nodige toe te lichten.
  Ook voor de belastingdienst is het een officiële mogelijkheid en kunt u nog gewoon toeslag ontvangen. Zodra uw kind naar de bso gaat, moet u dat wel deze wijziging direct aan de Belastingdienst doorgeven.
  Welke wijzigingen u door moet geven, en wanneer, hangt af van uw situatie. Lees alle informatie op de site van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/.../content/mijn-kind-wordt-4
   
  Teug naar overzicht Veel gestelde vragen