Meer duidelijkheid over coronacompensatie

Scroll down for information in English.

Update 7 mei 2021: details corona-compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag bekend
Update 28 april 2021: meeste ouders krijgen compensatie corona-sluiting rond 28 mei
Update 14 april 2021: uitbetaling van de compensatie is uitgesteld.

 

Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang tijdens de coronasluiting. Eindelijk is er duidelijkheid voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen: zij kunnen vanaf 1 mei de compensatie voor zowel de eerste als de tweede sluitingsperiode aanvragen.

De uitbetaling aan ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen voor de tweede sluitingsperiode is gepland medio april. De regeling voor deze ouders zal op dezelfde manier worden vormgegeven als in het voorjaar. De peildatum voor de bepaling van de hoogte van de compensatie is nog niet bekend.

Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang (meestal voor peuteropvang/peuterspeelzaal), ontvangen ook nu weer compensatie via hun gemeente.

Er wordt nog wel een slag om de arm gehouden: e.e.a. is nog afhankelijk van hoe snel de buitenschoolse opvang weer opent en van een eventuele nieuwe sluiting.

Update 2 april: nu de bso nog gesloten is hebben we er bij het ministerie van SZW en de SVB op aangedrongen dat er snel duidelijkheid moet komen over de uitbetaling van de compensatie. Wij zijn er voorstander van de regelingen uit elkaar te trekken: ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen wachten al bijna een jaar op hun compensatie. Ook voor ouders met een kind op de dagopvang is er geen reden om de compensatieregeling uit te stellen.

 

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen

In het voorjaar van 2020 is BOinK begonnen met de lobby om ook voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen een compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang gedurende de coronasluiting, van de grond te krijgen. Nu bijna 11 maanden later is er eindelijk duidelijkheid.

Vanaf 1 mei aanvragen

Hieronder ziet u de passage uit brief van vandaag van de minister Koolmees (ministerie van SZW) aan de Tweede Kamer over de compensatie voor de kosten kinderopvang over de ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. De compensatie over beide sluitingsperiodes (voorjaar 2020 en winter 2020/2021) wordt in één keer aan hen uitgekeerd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) opent 1 mei een loket en vanaf dat moment kunnen deze ouder de compensatie aanvragen. Er kan nog een kink in de kabel komen wanneer de bso nog heel lang gesloten blijft of wanneer er sprake is van een nieuwe sluiting.

Betalingsregeling

De minister vraagt begrip voor het feit dat de regeling zo lang heeft geduurd. Hij vraagt ook begrip voor dat de regeling voor de veel grotere groep ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangt, opnieuw voorrang krijgt. BOinK is het daar niet mee eens en we hebben erop gewezen dat de rekening van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen makkelijk drie tot vier keer zo hoog kan liggen als die van de ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen. Daar gaat het alleen om het terugbetalen van de eigen bijdrage. Nu het duidelijk is dat de regeling er komt en de betreffende ouders de compensatie vanaf 1 mei kunnen aanvragen, kunnen kinderopvangorganisaties met ouders die in financiële problemen komen, misschien een betalingsregeling treffen.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en zich bij ons hebben gemeld zullen we de komende tijd blijven informeren over de verdere details.

Uit de brief van minister Koolmees (pagina 4):

Doelgroep die de kosten van kinderopvang heeft doorbetaald zonder overheidsbijdrage

Behalve bovenstaande groepen, zijn er ook personen die de kosten van kinderopvang geheel zelf dragen. De inschatting is dat dit circa 4.800 huishoudens voor 8.000 kinderen zijn. Ook zij zullen een tegemoetkoming krijgen voor het doorbetalen van de kinderopvangfacturen.[1] Hiervoor wordt een Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) voorbereid. Deze tegemoetkoming zal zowel zien op het doorbetalen van de facturen in het voorjaar van 2020 als tijdens de tweede sluitingsperiode. Deze tegemoetkoming gebeurt op aanvraag door de personen die de rekening van de kinderopvang hebben betaald. Dit is nodig omdat de overheid niet over gegevens van het kinderopvanggebruik van deze ouders beschikt. Dit proces neemt daarom meer tijd in beslag dan de uitbetaling aan ouders met kinderopvangtoeslag. In december 2020[2] is bekend geworden dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de tegemoetkoming voor deze doelgroep zal uitkeren. Voor de sluiting in het voorjaar van 2020 is een bedrag van € 8,5 miljoen gereserveerd. Voor de tweede sluiting is voor de periode tot 8 februari een aanvullend bedrag van € 9 miljoen gereserveerd.

De SVB zal de tegemoetkoming voor beide periodes gelijktijdig uitvoeren. Het voornemen is dat het aanvraagloket voor de TTKZO per 1 mei 2021 zal openen. Dit is echter nog afhankelijk van hoe snel de buitenschoolse opvang weer opent en van een eventuele nieuwe sluiting. Vanaf 1 mei kan men de tegemoetkoming aanvragen, onder andere door de betaalde kinderopvangfacturen aan te leveren. De SVB beoogt uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag te beslissen over de tegemoetkoming, waarna deze wordt uitbetaald.

Het voordeel van het samenvoegen van tegemoetkomingen voor beide sluitingsperiodes tot één aanvraagmoment is dat de administratieve lasten voor aanvragers wordt beperkt en de uitvoeringscapaciteit efficiënter kan worden ingezet. Het nadeel is dat de doelgroep die in het voorjaar van 2020 de facturen heeft doorbetaald en nog geen tegemoetkoming heeft ontvangen, nog langer moet wachten. De tegemoetkoming aan personen zonder kinderopvangtoeslag voor de tweede periode kan pas plaatsvinden, nadat de TTKO voor de tweede periode (inclusief herziening) is uitgevoerd. Dat zorgt voor vertraging. Overwogen is de tegemoetkoming die betrekking heeft op het voorjaar 2020 te laten uitvoeren voordat de tegemoetkoming aan ouders met kinderopvangtoeslag voor de tweede sluitingsperiode wordt uitgevoerd. Er is gekozen om eerst de circa 570.000 ouders met kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming te geven over de tweede sluitingsperiode. Met het bieden van een tegemoetkoming aan deze grote groep ouders met kinderopvangtoeslag wordt de continuïteit van kinderopvangsector en de mogelijkheid voor hen om noodopvang te bieden het meest gewaarborgd. Ik besef dat het vervelend is voor de mensen die daardoor nog langer moeten wachten op hun tegemoetkoming en vraag hun begrip hiervoor.

[1] Kamerstukken II 2020/2021, 33 280, nr. 3954; Kamerstukken II 2020/2021, 33 279, nr. 3953; Kamerstukken II 2020/2021, 31 322, nr. 422

[2] Kamerstukken II 2020/2021, 31 322, nr. 422

Download de hele brief van minister Koolmees over de compensatie kosten kinderopvang

Bij ons meldpunt hebben zich de ouders van 5.400 kinderen gemeld. Dit zijn dus de ouders die geen kinderopvangtoeslag of vergoeding voor de kinderopvang vanuit de gemeente ontvangen.

 

Information in English

Update May 7: Details childcare compensation scheme are known

In the spring of 2020 we started lobbying in order to realise a compensation arrangement for the costs of childcare during the corona closure also for those parents who do not receive any childcare allowance. Now, almost 11 months later, we have finally been given some clarity.

Apply from May 1

Below you will find the passage from today's letter sent by minister Koolmees (Ministry of Social Affairs and Employment) to the House of Representatives about the compensation for the costs of childcare for parents who do not receive any childcare allowance. The compensation for both closure periods (spring 2020 and winter 2020/2021) will be paid to you in one. The Social Insurance Bank (SVB) will open a service point on May 1 and from that moment on you may apply for the compensation. There may still be a hitch in case the out-of-school facilities will be closed for a very long period of time or if there is a new closure.

Payment arrangement

The minister asks for your understanding with regard to the fact that the arrangement has taken so long. He also asks for your understanding for the fact that priority is again given to the arrangement for the much larger group of parents who do receive child care allowance. BOinK does not agree with this and we have pointed out that the invoice of parents who do not receive any child care allowance could easily be three to four times as high as the invoice of those parents who do receive child care allowance. Those parents will only have to be compensated for their personal contributions. Now that it is clear that there will be an arrangement and that you can apply for compensation from May 1, you may be able to agree on a payment arrangement with your childcare provider should you encounter financial problems.

From the letter sent by minister Koolmees (page 4)

3. Target group who have continued paying the costs of childcare without government subsidy 

Apart from the groups mentioned above, there are also people who pay the full costs of childcare themselves. We estimate that this concerns approximately 4,800 households for 8,000 children. They will also get a compensation for the continued payment of the child care invoices .[1]

For this purpose a Temporary childcare compensation arrangement without government reimbursement (TTKZO) will be prepared. This compensation arrangement will both regulate the continued payment of the invoices in the spring of 2020 and during the second closure period. This compensation will be given at the request of those persons who have paid the child care bills. This is necessary because the government does not dispose of data of the use of childcare by these parents. This process will therefore take more time than the payment to parents with child care allowance. In December 2020 [2] it was announced that the Social Insurance Bank (SVB) will pay the compensation for this group. For the closure in the spring of 2020 an amount of € 8.5 million has been reserved. For the second closure an additional amount of € 9 million has been reserved for the period up to 8 February.

The Social Insurance Bank (SVB) will pay the compensation for both periods simultaneously. The intention is to open the office-window for the TTKZO as of 1 May 2021. However, this depends on how fast the out-of-school care facilities will open again and on a possible new closure. You may apply for compensation as of 1 May, among other things by providing the paid childcare invoices. The SVB intends to make a decision about the compensation at the latest eight weeks after having received the application, after which the compensation will be paid.

The advantage of joining the compensations for both closure periods into one moment of application is that the administrative burdens for the applicants will be limited and that the implementation capacity can be used more efficiently. The disadvantage is that the target group who continued paying the invoices in the spring of 2020 and has not received any compensation yet, will have to wait longer still. The compensation for people without child care benefit for the second period cannot be paid before the TTKZO for the second period (review included) has been executed. This will lead to some delay. We have considered paying the compensation for the spring of 2020 before executing the compensation for parents with childcare allowance for the second closure period. We have chosen to first give a compensation for the second closure period to the group of about 570,000 parents with childcare allowance. Offering a compensation to this large group of parents with childcare allowance will ensure the greatest guarantee of continuity for the childcare sector and of the possibility for them to offer emergency childcare. I realise that this is unpleasant for those people who will have to wait even longer for their compensation and would ask for their understanding on this.

Download the complete letter by minister Koolmees
Note: this letter is in Dutch but the relevant passages have been translated in English (see above)

Parliamentary papers, in Dutch only:

[1] Kamerstukken II 2020/2021, 33 280, nr. 3954; Kamerstukken II 2020/2021, 33 279, nr. 3953; Kamerstukken II 2020/2021, 31 322, nr. 422

[2] Kamerstukken II 2020/2021, 31 322, nr. 422

Download de hele brief van minister Koolmees over de compensatie kosten kinderopvang

Lees ook: Kinderopvang doorbetalen bij quarantaine?

Meer over kinderopvang en corona