Kinderopvang doorbetalen bij quarantaine?

Een van de maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. In de kinderopvang kan dit betekenen dat al snel alle kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten.

Als ouders geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang omdat het kind in quarantaine moeten vanwege een besmetting op de locatie, wie betaalt dan de rekening van de kinderopvang?

Uitgangspunt van BOinK en de twee werkgeversorganisatie in de kinderopvang (BK en BMK) is dat we niet in juridische procedures willen verzanden maar oproepen om er in een goed gesprek met elkaar uit te komen. De kinderopvangtoeslag loopt door maar dat neemt niet weg dat er ouders zijn die nog steeds met een stevige eigen bijdrage worden geconfronteerd. Nu al bijna een jaar lang slaagt de branche, de kinderopvangaanbieders, ouders en medewerkers, erin om de sector in deze zeer moeilijke tijd overeind te houden. Die lijn willen we graag doortrekken. Voor alle betrokkenen geldt dat niemand het leuk vindt als de kinderen niet naar de opvang kunnen komen. Om wat voor reden dan ook. We zullen daarom met de gezamenlijke branchepartijen nader advies inwinnen en in overleg treden met het ministerie van SZW over mogelijke oplossingen.

Update 12 maart: lees hier de (aanvullende) informatie van de Rijksoverheid en onze aandachtspunten daarbij. 

Hieronder volgt een verder toelichting.

Juridische consequenties quarantaine maatregelen

De vraag is of ouders gehouden zijn om - in geval van quarantaine vanwege een besmetting op een opvanggroep - de facturen van de opvanglocatie door te betalen. Bestaat er een verschil tussen de verplichtingen van de ouders in deze situatie en in de situatie waarin geen opvang mag worden aangeboden omdat het kabinet of de GGD besloten heeft dat een opvanglocatie gedurende een bepaalde periode in zijn geheel gesloten moet blijven? De adviezen zijn nog tegenstrijdig.

BOinK stelt zich op het standpunt dat de dienst als gevolg van overheidsingrijpen niet kan worden afgenomen. Kinderen en medewerkers moeten bij een besmetting immers op last van de GGD 5 en mogelijk zelfs 10 dagen in quarantaine. kinderen mogen in deze periode niet naar het kinderdagverblijf komen en als gevolg daarvan kan de dienst niet worden afgenomen. Daarmee is deze situatie vergelijkbaar met de omstandigheden tijdens de eerste en tweede lockdown. Toen werd er weliswaar noodopvang aangeboden maar de dienst op last van de overheid voor andere ouders niet beschikbaar was.

De huisjurist van BK en BMK is van mening dat er een verschil is tussen die twee situaties. Kortgezegd moeten ouders in geval van quarantaine van de opvanggroep de facturen wél doorbetalen en in geval van sluiting op last van kabinet of GGD niet (met de compensatieregeling werd dit issue opgelost). Waar zit het verschil? Gedwongen sluiting van een opvanglocatie betekent dat de opvang die met de ouders is overeengekomen, niet geleverd kan worden. Er is dan sprake van een tekortkoming in de nakoming van de opvangovereenkomst. Ouders kunnen de opvangovereenkomst dan (gedeeltelijk) ontbinden en hoeven de facturen vervolgens niet door te betalen. Voor het antwoord op de vraag of betaald moet worden voor de opvang en dus de vraag of sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de opvangovereenkomst, is het relevant dat de opvanglocatie/-groep wel open is. De opvang zou geleverd worden als geen sprake is van quarantaine. Hierdoor is van een tekortkoming door de opvangorganisatie geen sprake. Voor ouders is van belang dat de kinderopvangtoeslag blijft doorlopen.

Lees ook: Aandachtspunten voor een verantwoorde heropening van de kinderopvang op 8 februari

Meer over kinderopvang en corona