Aandachtspunten voor een verantwoorde heropening van de kinderopvang op 8 februari

Laatste update 8 februari 2021.

Zoals zondag 31 januari door het kabinet bekend is gemaakt gaan vanaf maandag 8 februari de kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Volgens het OMT is het verantwoord als bovengenoemde vormen van kinderopvang en onderwijs weer volledig open gaan. Wel worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding op kinderdagverblijven en scholen tegen te gaan. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten en biedt alleen noodopvang aan kinderen waarvan minimaal 1 ouder werkt in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Gezamenlijk aangepast protocol kinderopvang

Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s in de kinderopvang en het primair onderwijs verder te beperken. Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus, maar de situatie in Nederland is nog steeds zorgelijk.

Daarom heeft het RIVM een Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.

Het Generiek Kader biedt naast de richtlijnen die in het protocol Kinderopvang zijn opgenomen ook extra handvatten en adviezen om aan de maatregelen te voldoen. Ook staan in het Generiek Kader veel links naar de verschillende handleidingen en informatiepagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid; een verzamelplaats van alle (hygiëne)maatregelen die genomen kunnen worden om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen.

Op basis van dit Generiek Kader is door de brancheorganisaties kinderopvang – in samenwerking met het ministerie van SZW – het protocol kinderopvang en corona aangepast. Net als in eerdere versies van het protocol, sinds de heropening van de kinderopvang in het voorjaar van 2020, zijn de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van kinderopvang vertaald.

Quarantainebeleid

Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest, een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat.

In de kinderopvang kan dat betekenen dat als één medewerker of kind positief getest wordt, al snel alle kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat grote groepen kinderen in quarantaine moeten bij één positief geval op de locatie, heeft het RIVM in het Generiek Kader maatregelen opgenomen om het aantal contacten tussen kinderen op de opvang en school te beperken. De maatregelen in het Generiek Kader sluiten aan bij de basisregels die voor iedereen gelden. Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar door het contact tussen kinderen van verschillende groepen in te perken wordt voorkomen dat kinderen van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten bij één positief geval op de locatie.

Kinderen die in quarantaine moeten, kunnen zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Ouders en andere gezinsleden van het kind hoeven niet in quarantaine. In het geval dat het eigen kind van een gastouder in quarantaine zou moeten, kan de gastouderopvang doorgaan mits het kind niet in aanraking komt met de vraagouders en/of kinderen die opgevangen worden bij de gastouder.

Richtlijn neusverkoudheid

De richtlijnen voor het brengen van kinderen neusverkoudheid zijn aangescherpt. Alleen neusverkouden kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de kinderopvang. Wel zijn er een aantal voorwaarden. Gebruik de beslisboom om te bapalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel school) mag.

Tegemoetkoming eigen bijdrage (compensatie)

De tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor alle ouders loopt van de periode van 16 december 2020 tot in ieder geval 8 februari 2021. Voor ouders die gebruik maken van een kinderdagverblijf (0 – 4 jaar) en/of de gastouderopvang (0 – 12 jaar) stopt de compensatie met ingang van 8 februari. Deze zijn immers beiden volledig open.

Omdat de bso vanaf 8 februari nog steeds alleen open is voor noodopvang, loopt de tegemoetkoming nog door tot de bso in zijn geheel weer open gaat. Let op: de compensatie voor bso bij een gastouder stopt dus wel met ingang van 8 februari.

De juridische en financiële consequenties wanneer een groep kinderen van een kinderopvanglocatie in quarantaine moet, worden in kaart gebracht. Wij informeren jullie zodra er duidelijkheid is.

Bso en tso

Kinderopvangorganisaties die tussenschoolse opvang (tso, 'overblijven') en/of noodopvang in de bso (voorschoolse- en naschoolse opvang) bieden worden gevraagd pro-actief contact op te nemen met de scholen om afspraken te maken en de scholen waar mogelijk te ondersteunen. Scholen moeten in korte tijd veel maatregelen doorvoeren, hou daar alstublieft rekening mee.

Quarantaine Meldpunt

Vanaf 3 februari hebben de gezamenlijke brancheorganisaties een quarantaine-meldpunt op de sites. Zo kunnen we monitoren hoeveel kinderen daadwerkelijk in quarantaine moeten en daarmee hoe uitvoerbaar de huidige maatregelen zijn. Jullie input gebruiken we voor onze gesprekken met de ministeries. Zij stellen onze cijfers ook altijd zeer op prijs!

Meer over kinderopvang & corona

Logo's BK, BOinK, BMK