Corona, kinderopvang en kind met gezondheidsklachten

Beslisboom kinderen naar kinderopvang / school?

De meest actuele versie van de beslisboom is van 14 oktober. Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag. De beslisboom  is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Let op! Wanneer een medewerker op de kinderopvang bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat u op basis van de uitkomst van de beslisboom zou mogen verwachten. Omdat kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/school

Let op: het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

Update 14 oktober: nieuwe Engelstalige versie, kleine aanpassing in Nederlandse boom

De Engelse versie van de beslisboom is nu ook geupdatet. In de Nederlandstalige beslisboom (versie 9 oktober) is een kleine aanpassing gedaan omdat de formulering van één vraag in sommige gevallen tot discussie leidde. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen per 14 oktober.

Update 9 oktober: alleen koorts? Huisgenoten wel naar opvang/school

In deze unieke situatie hebben we continu te maken met voortschrijdend inzicht. Zo ook op het gebied van communicatie. Dit heeft tot een nieuwe beslisboom geleid. De belangrijkste verduidelijking zit in het geval van koorts zonder andere klachten.

Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen.

De wijzigingen zijn al in de Nederlandstalige versie doorgevoerd. Aan de update van de Engelstalige beslisboom wordt nog gewerkt. 

Update 22 september: dezelfde regels voor kinderen 0 jaar t/m groep 8

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind van 0 jaar t/m groep 8 met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag komen.

Er is ook een Engelse vertaling ("Decision tree nasal cold child age 0-group 8 primary") beschikbaar.

Nieuwe regelgeving en feedback verwerkt

Omdat de beslisboom op grote schaal wordt gebruikt, hebben we ook diverse vragen ontvangen over de interpretatie van de vragen uit de beslisboom. We willen dat de beslisboom zo duidelijk mogelijk is en zo min mogelijk vragen oproept of tot discussie leidt. Samen met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben we alle veranderingen in de regelgeving en de feedback van ouders, kinderopvangorganisaties en scholen zeer zorgvuldig besproken. Dat heeft tot onderstaande aanpassingen geleid. Het RIVM heeft de aangepaste beslisboom wederom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Wat is er aangepast?

Onderstaande aanpassingen zijn t.o.v. de versie van 3 september 2020.

  • De titel is aangepast naar 0 jaar t/m groep 8. De doelgroepen van deze beslisboom zijn kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Er is daarom bewust gekozen voor
    ‘t/m groep 8’ in plaats van ‘t/m 12 jaar’. Kinderen van alle leeftijden in het basisonderwijs vallen hieronder.
  • Aan de inleiding is uitleg over de nieuwe regels toegevoegd.
  • Er is een aandachtspunt toegevoegd: het is belangrijk om de hele beslisboom te doorlopen. Begin met de startvraag en volg de vragen zoals aangegeven.
  • Het witte blok over wanneer testen en testuitslagen is aangepast en uitgebreid.
  • De datum is aangepast.

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders, kinderopvangorganisaties, gastouders, scholen* en andere professionals met deze vernieuwde beslisboom gaan werken. Daarom stellen we het op prijs als u dit bericht wilt delen.

Geen vragenlijst meer

Omdat is gebleken dat in de praktijk meer met de beslisboom wordt gewerkt dan met de vragenlijst, is er geen nieuwe versie van de vragenlijst beschikbaar. De vragenlijsten die reeds zijn gedownload kunnen niet meer worden gebruikt.

Wat er aan vooraf ging

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 t/m 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of school mogen. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een vragenlijst en beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders), leerkrachten van het basisonderwijs en ouders kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. Met de beslisboom kan worden beoordeeld of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er was een beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 en een beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Die zijn nu samengevoegd vanwege de nieuwe regels die voor alle kinderen van o jaar t/m groep 8 gelden. De beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de regelgeving van het RIVM.

Lees ook: RIVM: adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast

Meer over kinderopvang en corona