Corona & kinderopvang

Op deze pagina kunt u alles vinden over corona & kinderopvang.
De kinderopvang is open. Het kabinet heeft alle coronamaatregelen opgeheven. Ook voor de kinderopvang gelden geen bijzondere maatregelen meer. Wel roept het kabinet op om alle (dringende) adviezen te blijven volgen om de verspreiding van corona te voorkomen en beperken.

In de beslisboom en het sectorplan kinderopvang zijn alle adviezen terug te vinden. Lees meer over:

  1. De beslisboom & quarantaineregels: vragenschema om te bepalen of een kind naar de kinderopvang kan.
  2. Het sectorplan: Sector Kinderopvang geeft aan welke maatregelen zij neemt tegen corona wanneer dat nodig is.
  3. Financiële gevolgen: o.a. informatie over de compensatie van de kosten en betalen bij sluiting.

1. Beslisboom / Decision tree

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) kan. Op de beslisboom staat ook informatie over hoe lang een kind eventueel thuis moet blijven / in quarantaine moet.

Er zijn nog steeds dringende adviezen en daarom richtlijnen om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag. Daarom is het belangrijk om de beslisboom te blijven gebruiken. Lees meer en download de beslisboom. 

De richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in de beslisboom, zijn dezelfde richtlijnen als die op de website van de rijksoverheid staan. De richtlijnen worden in de beslisboom alleen anders in beeld gebracht om makkelijker te kunnen bepalen wanneer een kind wel en niet naar de opvang (of naar school) mag, maar verschillen op inhoud níet van de richtlijnen zoals ze op de website van het RIVM en de Rijksoverheid staan.

Naast deze richtlijnen heeft uw organisatie ook een eigen gezondheidsbeleid. Hierin is, onder andere, opgenomen hoe wordt omgegaan met kinderen met gezondheidsklachten en wanneer zij wel en niet naar de kinderopvang mogen komen. Bijvoorbeeld in het geval van koorts. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met uw kinderopvanorganisatie. Ook kunt u contact opnemen met de oudercommissie, zij hebben adviesrecht op het gezondheidsbeleid van de organisatie. 

 

Lees meer op de site van de Rijksoverheid over gezinnen en kinderen met een positieve coronatest

coronavirus 580px

2. Het Sectorplan Kinderopvang coronamaatregelen

Begin juli 2022 hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie covid-19 gepresenteerd. Deze plannen voorzien in een viertal scenario’s met maatregelen die horen bij de verschillende stadia van de pandemie. Bij het sectorplan Kinderopvang zijn door sectorpartijen vervolgens 2 informatiedocumenten en een maatregelenladder opgesteld, die een nadere uitwerking bevatten van het sectorplan Kinderopvang. De documenten zijn hieronder te downloaden.

Lees meer op de site van de Rijksoverheid over Corona & Kinderopvang

Documenten Sectorplan COVID-19 Kinderopvang

Klik hier voor het informatiedocument over de scenario’s 1 en 2
Klik hier voor het informatiedocument over de scenario’s 3 en 4
Klik hier voor de maatregelenladder Kinderopvang
Klik hier voor de Beslisboom
Klik hier voor het Sectorplan Kinderopvang

Aanvullende adviezen Sectorplan Kinderopvang:
Klik hier voor het Arbeidshygiënisch advies
Klik hier voor het Advies van deskundigen infectiepreventie
Klik hier voor de handreiking Gedragskader van het RIVM

pexels-pixabay-106152 580px

3. Financiële gevolgen 

Compensatieregeling
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was de kinderopvang in het voorjaar van 2020 en in de winter/voor jaar van 2020/2021 gesloten. Ook is de buitenschoolse opvang gesloten geweest in de periode van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022. De overheid vroeg tijdens de sluitingen aan ouders om de rekening van de kinderopvang door te betalen. Hiervoor hebben de meeste ouders compensatie ontvangen van de overheid. De overheid compenseerde ouders tot het maximaal te vergoeden uurtarief via de kinderopvangtoeslag. Kinderopvangorganisaties is dringend verzocht het eventuele deel van de uurprijs dat boven het maximale uurtarief ligt zelf aan ouders terug te betalen. Een kinderopvangorganisatie die dit niet had gedaan werd onlangs door de Geschillencommissie verplicht de ouder alsnog terug te betalen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de compensatie aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen overgemaakt zonder dat ouders hier zelf een aanvraag voor moesten indienen, omdat zij gebruik konden maken van de gegevens zoals die Toeslagen bekend waren.

Ouders die géén kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen (ttkzo-regeling)
Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag of vergoeding vanuit de gemeente ontvangen is er een speciale regeling: de 'tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Bij deze regeling moeten ouders zelf de compensatie aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

ACTUEEL: aanvraag compensatie van kosten kinderopvang voor ouders zonder kinderopvangtoeslag voor de sluitingsperiode van de BSO (van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022) is mogelijk van 1 oktober tot en met 1 december 2022 via Mijn SVB. Klik hier voor meer informatie 

Compensatie voor ouders die vergoeding van gemeente ontvangen
Ouders die voor de kinderopvang een vergoeding van de gemeente ontvangen (bijv. via VE/VVE of SMI), krijgen de compensatie voor de sluitingsperiode van de gemeente. Ontvangt u voor een deel van de opvanguren die u betaalt geen vergoeding van de gemeente? En krijgt u voor die uren ook geen kinderopvangtoeslag? Dan kon voor die uren compensatie worden aangevraagd bij de SVB (zie hierboven).

Betalen bij quarantaine of sluiting van de kinderopvang?
Er zijn verschillende corona-gerelateerde situaties waarin een kind niet naar de kinderopvang kan of mag. Hoe zit het dan met de betaling en de kinderopvangtoeslag? Daarover leest u meer in het artikel opvang doorbetalen bij quarantaine kind of sluiting opvang? (info van de Rijksoverheid met opmerkingen/aanvullingen van BOinK en aandachtspunten voor ouders) en in het artikel kinderopvang doorbetalen bij quarantaine? (juridische consequenties). Ook komen er door het personeelstekort in de kinderopvang in combinatie met corona vaker sluitingen voor. Lees daarvoor onze tips en aandachtspunten in dit artikel 'personeelstekort-in-de-kinderopvang'.

Lees meer op de site van de SVB over de vergoeding voor ouders zonder kinderopvangtoeslag (TTKZO)