FAQ compensatie-regeling kosten kinderopvang tijdens coronacrisis

Update 25 mei: vanaf 8 juni gaat ook de bso weer volledig open. Daarmee stopt de compensatieregeling. Onderstaande antwoorden zijn bijgewerkt.

Er is een compensatieregeling voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Hieronder vindt u veelgestelde vragen met antwoorden over de regeling.

1. Over welke periode geldt de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders?

Ouders krijgen hun eigen bijdrage vergoed door de overheid (SVB*) over de periode van 16 maart tot 8 juni. De overheid kiest 6 april als peildatum voor de berekening van de eigen bijdrage. Het geld wordt rond 8 juli in één keer door de overheid (SVB*) uitbetaald.

* SVB is de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie keert o.a. de kinderbijslag uit aan ouders.

2. Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?
 
Het gaat om het deel van de kosten waarvoor u geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van uw gemeente.


3. Wie betaalt de compensatie van de eigen bijdrage de overheid of de kinderopvangorganisatie?

Dit is afhankelijk van het uurtarief dat u betaalt.

  • De overheid (SVB*) vergoedt het deel op uw factuur tot het maximum uurtarief (zie vraag 7).
  • Als het uurtarief dat u betaalt daarboven ligt vergoedt uw kinderopvangorganisatie het resterende deel.

Na 11 mei is de kinderopvang weer (gedeeltelijk) geopend. Ook dan blijft de overheid de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief compenseren.
Het enige dat verandert na 11 mei, is wanneer het uurtarief dat u betaalt boven het maximum uurtarief (zie vraag 7) ligt, dan krijgt u dat deel door uw kinderopvangorganisatie niet meer gecompenseerd. De kinderopvang is immers geopend en u kunt uw kind naar de opvang brengen.
Voor de bso geldt hierop een uitzondering; mocht het gedeeltelijk open zijn van de bso ertoe leiden dat ouders mogelijk minder gebruik kunnen maken van de opvang en de bso kan ouders geen passend aanbod doen, dan kan de kinderopvangorganisaties – op verzoek van de ouder – de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief terug betalen.

4. Hoe en wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug?

  • Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag krijgt u de compensatie voor de eigen bijdrage in één keer teruggestort op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. Voor zover nu bekend, keert de SVB* rond 8 juli de compensatie van uw eigen bijdrage uit.
  • Uw eigen kinderopvangorganisatie laat u weten wanneer u het deel dat de kinderopvangorganisatie vergoedt (zie uitleg vraag 3), ontvangt.

5. Is een kinderopvangorganisatie verplicht het deel boven het maximun uurtarief te compenseren?

Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de periode voor 11 mei en na 11 mei.

  • Voor de periode voor 11 mei geldt dat Brancheorganisaties BMK en BK op 16 maart jl. in de intentieverklaring met het ministerie van SZW hebben afgesproken dat kinderopvangorganisaties het boven-fiscale deel (het deel van de uurprijs dat boven het maximale uurtarief ligt, zie vraag 7) compenseren aan ouders. BK en BMK hebben dit ook duidelijk gecommuniceerd naar hun leden en hen opgeroepen dit deel van de compensatie uit te betalen. Ouders bij wie de kinderopvangorganisatie dit deel van eigen bijdrage niet compenseert, kunnen dit alsnog claimen en bij weigering overwegen juridische vervolgstappen te nemen. Het is ook mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij het Klachtenloket Kinderopvang.
  • Na 11 mei vervalt deze boven-fiscale vergoeding (het deel boven het maximum uurtarief) door de kinderopvangorganisatie. De opvang gaat immers in zijn geheel weer open voor deze kinderen.
  • In principe vervalt deze boven-fiscale compensatie ook voor ouders met kinderen in de bso. Voor de bso geldt echter dat de maatregelen van de overheid ertoe leiden dat ouders mogelijk minder gebruik kunnen maken van de opvang. In die gevallen waar de ouder geen passend aanbod kan worden gedaan kan de kinderopvangorganisatie – op verzoek van de ouder – de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief terug betalen.

6. Ik wil geen compensatie van mijn eigen bijdrage. Hoe kan ik aangeven dat ik hier vanaf zie?

U kunt bij uw eigen kinderopvangorganisatie aangeven dat u afziet van compensatie.

  • Als u kinderopvangtoeslag ontvangt dan kan uw kinderopvangorganisatie alleen dat deel van uw eigen bijdrage níet compenseren dat eventueel boven het maximale uurtarief (zie vraag 7) ligt van de Belastingdienst (dit noemen we het buiten-fiscale deel). Het is niet mogelijk om af te zien van compensatie voor het deel dat u van de overheid ontvangt (dit wordt het binnen-fiscale deel genoemd).
  • Als u gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling, zal uw kinderopvangorganisatie uw eigen bijdrage op uw verzoek niet terugbetalen.

7. Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang/peuteropvang € 8,17, voor buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang € 6,27.

 

8. Hoe nauwkeurig is de berekening van mijn eigen bijdrage die ik teruggestort krijg?

Als u kinderopvangtoeslag ontvangt zal de overheid het deel tot het maximum uurtarief (zie vraag 7) zo nauwkeurig mogelijk berekenen op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. Peildatum hiervoor is 6 april. U ontvangt een (digitale) bevestiging van dit bedrag (‘een beschikking’).

De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens. Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde peildatum van 6 april zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.

Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij de Belastingdienst/ Toeslagen. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

9. Ik neem inmiddels meer uren af dan mijn contract op 6 april vermeldde. Word ik hiervoor wel gecompenseerd?

Ouders worden bij benadering gecompenseerd voor de betaalde eigen bijdrage. Voor het berekenen van de compensatie maakt de Belastingdienst/Toeslagen gebruik van de gegevens die op 6 april beschikbaar waren. Extra contracturen die ingaan na 6 april worden niet gecompenseerd. Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij de Belastingdienst Toeslagen.
Wanneer het gaat om extra uren in verband met noodopvang in de periode 16 maart - 8 juni worden de kosten daarvan niet in rekening gebracht. Vanaf 8 juni stopt de noodopvang en is de noodopvang alleen nog beschikbaar voor ouders die in de zorg werken in avond, nacht en weekenden (24-uurs noodopvang). Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Zie ook de FAQ over de gehele openstelling van de kinderopvang vanaf 8 juni.
 

10. Van wie krijg ik mijn geld terug als mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie wordt overgemaakt?

U ontvangt uw eigen bijdrage tot het maximaal te vergoeden uurtarief (zie vraag 7) rechtstreeks terug vanuit de overheid (SVB*) op uw eigen rekening.

11. Wat is een gemeentelijke bijdrage?

Onder een gemeentelijke bijdrage wordt verstaan een tegemoetkoming in de kosten voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). De gemeente verstrekt deze subsidie rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie stuurt u maandelijks een rekening voor het deel dat u zelf moet betalen, dat is uw eigen bijdrage.

 

12. De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn kind. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?

Ja, als uw kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang (peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en u betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijgt u dit gecompenseerd door uw kinderopvangorganisatie.

In sommige gemeenten zult u het bedrag rechtstreeks van de gemeente ontvangen. U krijgt uw eigen bijdrage alleen terug wanneer u de rekeningen door bent blijven betalen.

 

13. Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen u in dit geval om uw gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijgt u dan een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag en daalt uw eigen bijdrage evenredig.

 

14. Ik werkt thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?

Nee dit heeft geen gevolgen voor deze periode tot 8 juni. U hoeft geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst.


15. Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang(toeslag)?

U hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: u behoudt nog drie maanden het recht op kinderopvangtoeslag.

 

16. Mijn kind is gestart na 16 maart en ik heb nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd. Krijg ik wel compensatie?

Normaal gesproken kunt u tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is (tot 8 juni), zult u dit kenbaar moeten maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet. Zodra hier meer bekend over is komen wij hier op terug in deze FAQ.
Wij adviseren u om alsnog zo snel mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen.

17. Waarom moet ik betalen als ik mijn geld toch weer terugkrijg? Kan ik dan niet beter mijn incasso stopzetten?

Zolang u de facturen blijft betalen (en uw incasso niet stopzet), is de kinderopvang in staat om noodopvang te verzorgen voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, bent u er zeker van dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt én behoudt u uw plek in de kinderopvang. Op deze manier kunnen we de draad snel weer oppakken wanneer we terugkeren naar de normale situatie.

 

18. Ik heb mijn incasso stopgezet, wat nu?

Neem contact op met uw kinderopvangorganisatie en vraag advies.

 

19. Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

We adviseren deze ouders om het online-formulier op onze website in te vullen zodat we deze groep goed in beeld krijgen. Dit ‘meldpunt’ kent een Nederlandse en een Engelstalige variant.

20. Hoe zit het met de informele kinderopvang? Kom ik ook voor compensatie in aanmerking nu ik mijn kind niet langer naar een oppas kan brengen?

Nee, de compensatie geldt alleen voor de formele kinderopvang, dus niet de kosten die u maakt wanneer bijvoorbeeld een familielid of iemand uit de buurt op uw kind(eren) past.

 

21. Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen?

Aan de noodopvang in de periode van 16 maart tot 8 juni zijn geen kosten verbonden. Wanneer u als ouder met cruciaal beroep al een contract heeft bij de kinderopvang en heeft de factuur voldaan, wordt u net als alle andere ouders vergoed voor uw eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief (zie vraag 7). Ook als u meer uren heeft afgenomen dan in het contract staat, zijn hier geen extra kosten aan verbonden.
Een ouder met een cruciaal beroep die geen contract heeft bij een kinderopvangorganisatie, betaalt niets voor het gebruik van de noodopvang. Zie ook vraag

 

* SVB is de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie keert o.a. de kinderbijslag uit aan ouders.

 

Meer informatie
Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Lees ook: regeling compensatie kosten kinderopvang rond

Ga naar meldpunt voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

Lees ook: FAQ gehele openstelling kinderopvang vanaf 8 juni