FAQ compensatie-regeling kosten kinderopvang tijdens coronacrisis

Update 10 februari 2021: klik hier voor meer informatie over de compensatie voor de tweede sluiting (vanaf 16 december 2020) 

Update 20 juli 2020: nieuwe FAQ compensatieregeling na de uitbetaling van de compensatie/vergoeding door SVB.

Update 3 juni 2020: vanaf 8 juni 2020 gaat ook de bso weer volledig open. Daarmee stopt de compensatieregeling. Onderstaande antwoorden zijn bijgewerkt.

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Er is een compensatieregeling voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor de periode 16 maart tot 8 juni 2020. Hieronder vindt u veelgestelde vragen met antwoorden over de regeling.

Afkortingen
KOO =kinderopvangorganisatie
KOT = kinderopvangtoeslag

1.       Over welke periode geldt de compensatie van de eigen bijdrage van ouders?

Ouders krijgen hun eigen bijdrage vergoed van de overheid (Sociale Verzekeringsbank) over de periode van 16 maart tot 8 juni 2020. Het geld over deze periode wordt in één keer uitbetaald door de overheid rond 8 juli 2020.
* SVB is de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie keert o.a. de kinderbijslag uit aan ouders.

2.       Waar kan ik meer informatie vinden over het bedrag dat ik krijg uitgekeerd?

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat informatie over de uitbetaling van de eigen bijdrage kinderopvang: svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang. De website geeft informatie over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag.
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB waarin de SVB laat weten dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli 2020 ontvangen op hun rekening. Vanaf 20 juni 2020 kunnen ouders inloggen op de website van de SVB met hun DigiD, en de hoogte en berekening van het bedrag zien. Ook zijn hier de gegevens te zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

3.       Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor u geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van uw gemeente.

4.       Wie betaalt mijn geld terug, de overheid of de kinderopvangorganisatie?

Dit is afhankelijk van het uurtarief dat u betaalt. De overheid vergoedt het deel op uw factuur tot het maximum uurtarief. Als het uurtarief dat u betaalt daarboven ligt vergoedt uw kinderopvangorganisatie het resterende deel.

5.       Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17, voor buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang € 6,27.

6.       Hoe nauwkeurig is de berekening van mijn eigen bijdrage die ik teruggestort krijg?

Als u kinderopvangtoeslag ontvangt zal de overheid het deel tot het maximum uurtarief zo nauwkeurig mogelijk berekenen op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. Peildatum hiervoor is 6 april 2020. U ontvangt een (digitale) bevestiging van dit bedrag (‘een beschikking’).

De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens. Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde peildatum van 6 april zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders
Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar. Of dit via de Belastingdienst Toeslagen of via de SVB zal verlopen, wordt nog verder uitgewerkt.

7.       Is een kinderopvangorganisatie verplicht het deel boven het maximum uurtarief te vergoeden?

Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de periode voor 11 mei en na 11 mei 2020.
Voor de periode voor 11 mei geldt dat Brancheorganisaties BMK en BK duidelijk hebben gecommuniceerd naar hun leden het deel van de compensatie aan ouders dat boven het maximaal uurtarief ligt uit te betalen en deze KOO’s zullen dit ook doen.
Het enige dat verandert na 11 mei, is wanneer het uurtarief dat u betaalt boven het maximum uurtarief ligt, dan compenseert uw kinderopvangorganisatie niet het resterende deel meer want de kinderopvang is weer open.
Voor de bso geldt hierop een uitzondering; mocht het gedeeltelijk openzijn van de bso ertoe leiden dat ouders mogelijk minder gebruik kunnen maken van de opvang en de bso kan ouders geen passend aanbod doen, dan kan de kinderopvangorganisaties – op verzoek van de ouder – de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief terug betalen.

8.       Hoe en wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug?

Uw eigen kinderopvangorganisatie laat u weten wanneer u het deel dat de kinderopvangorganisatie vergoedt, ontvangt.

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag krijgt u dit deel in één keer teruggestort door de Sociale Verzekeringsbank op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt, rond 8 juli 2020.

9.       Van wie krijg ik mijn geld terug als mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie wordt overgemaakt?

U ontvangt uw eigen bijdrage tot het maximaal te vergoeden uurtarief rechtstreeks terug vanuit de overheid op uw eigen rekening.

10.   Worden ouders gecompenseerd voor contracten die na 6 april 2020 ingaan? Immers, 6 april 2020 is de peildatum die de Belastingdienst hanteert voor de compensatie van de eigen bijdrage compensatie.

Ouders die een contract hebben afgesloten dat start na 6 april en recht hebben op kinderopvangtoeslag, komen voor compensatie in aanmerking. Op de website van de SVB staat:

“Als u nog geen kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd, kunt u toch nog een vergoeding krijgen. U kunt de vergoeding krijgen voor de periode van 16 maart tot en met 7 juni 2020 als:
- u de kinderopvang heeft doorbetaald, en
- u zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 september 2020 kinderopvangtoeslag aanvraagt met terugwerkende kracht, en
- de Belastingdienst/Toeslagen beslist dat u de toeslag krijgt.
U krijgt automatisch in oktober 2020 bericht van ons.”

Ouders die een contract hebben afgesloten dat start na 6 april en gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed.

11.   Ik neem inmiddels meer contract uren af dan mijn contract op 6 april 2020 vermeldde. Word ik hiervoor wel gecompenseerd?

Extra contracturen die ingaan na 6 april worden niet gecompenseerd. Wanneer het gaat om extra uren in verband met noodopvang in de periode 16 maart tot 8 juni worden de kosten daarvan niet in rekening gebracht. Vanaf 8 juni stopt de noodopvang en is de noodopvang alleen nog beschikbaar voor ouders die in de zorg werken in avond, nacht en weekenden (24-uurs noodopvang). Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

12.   Mijn kind is gestart na 16 maart 2020 en ik heb nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd. Krijg ik wel de compensatie?

Normaal gesproken kunt u tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is tot 8 juni, zult u dit kenbaar moeten maken.

Wij adviseren u om alsnog zo snel mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen, want als u nog geen kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd, kunt u toch nog een vergoeding krijgen. U kunt de vergoeding krijgen voor de periode van 16 maart tot en met 7 juni 2020 onder de voorwaarden die genoemd staan op de website van de SVB en onder vraag 11 van deze FAQ's.

13.   Mijn kind is net 4 jaar geworden maar de school laat pas na de zomervakantie weer nieuwe leerlingen toe, mag dat?

En als mijn kind na de 4e verjaardag op de kinderopvang blijft, blijf ik dan recht op KOT houden?  

Nee, een school mag deze kinderen niet weigeren. Het kabinet heeft besloten dat alle kinderen vanaf 11 mei 2020 weer een deel van de tijd naar school gaan. Dat geldt ook voor 4-jarigen die nu voor het eerst naar school gaan. Het ministerie van OCW en het ministerie van SZW hebben dit op 6 mei laten weten naar aanleiding van de signalen dat sommige scholen kinderen die net 4 jaar geworden zijn, niet willen laten instromen.

U behoudt wel uw recht op KOT als uw kind na de 4e verjaardag nog op de kinderopvang blijft.

14.   Ik wil geen compensatie van mijn kosten; hoe kan ik aangeven dat ik hier vanaf zie?

U kunt bij uw eigen kinderopvangorganisatie aangeven dat u afziet van vergoeding.

-          Als u kinderopvangtoeslag ontvangt dan kan uw kinderopvangorganisatie alleen dat deel van uw eigen bijdrage níet compenseren dat eventueel boven het maximale uurtarief ligt van de Belastingdienst. Het is niet mogelijk om af te zien van compensatie voor het deel dat u van de overheid ontvangt.

-          Als u gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling, zal uw kinderopvangorganisatie uw eigen bijdrage op uw verzoek niet terugbetalen.

15.   Wat is een gemeentelijke bijdrage?

Onder een gemeentelijke bijdrage wordt een tegemoetkoming verstaan in de kosten voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). De gemeente verstrekt deze subsidie rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie.

De kinderopvangorganisatie stuurt u maandelijks een rekening voor het deel dat u zelf moet betalen, dat is uw eigen bijdrage.

16.   De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn peuter. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?

Ja, als uw kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang  of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en u betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijgt u dit gecompenseerd door uw kinderopvangorganisatie.

In sommige gemeenten zult u het bedrag rechtstreeks van de gemeente ontvangen. U krijgt uw eigen bijdrage alleen terug wanneer u de rekeningen door bent blijven betalen.

17.   Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen u in dit geval om uw gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijgt u dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt uw eigen bijdrage evenredig.

18.   Ik werkt thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?

Nee, dit heeft geen gevolgen voor de periode tot 8 juni 2020. U hoeft geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst.

19.   Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

U hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: u behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

20.   Waarom moet ik betalen als ik mijn geld toch weer terugkrijg? Kan ik dan niet beter mijn incasso stopzetten?

Zolang u de facturen blijft betalen (en uw incasso niet stopzet), is de kinderopvang in staat om noodopvang te verzorgen voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, bent u er zeker van dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt én behoudt u uw plek in de kinderopvang. Op deze manier kunnen we de draad snel weer oppakken wanneer we terugkeren naar de normale situatie.

21.   Ik heb mijn incasso stopgezet, wat nu?

Neem contact op met uw kinderopvangorganisatie en vraag advies.

22.   Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

Om deze groep goed in beeld te krijgen, adviseren we deze ouders om het online-formulier op de website van BOinK in te vullen. Er is een Nederlandse en een Engelstalige variant.

23.   Hoe zit het met de informele kinderopvang? Kom ik ook voor compensatie in aanmerking nu ik mijn kind niet langer naar een oppas kan brengen?

Nee, de compensatie geldt alleen voor de formele kinderopvang, dus niet de kosten die u maakt wanneer bijvoorbeeld een familielid of iemand uit de buurt op uw kind(eren) past.

24.   Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen?

Aan de noodopvang in de periode 16 maart tot 8 juni 2020 zijn geen kosten verbonden. Wanneer u als ouder met een cruciaal beroep een contract met een kinderopvangorganisatie en u heeft uw factuur voldaan, wordt u net als alle andere ouders vergoed voor uw eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief. Ook als u meer uren heeft afgenomen dan in het contract staat, zijn hier geen extra kosten aan verbonden.
Een ouder met een cruciaal beroep die geen contract heeft bij een kinderopvangorganisatie, betaalt niets voor het gebruik van de noodopvang.
Zie ook vraag 11 ('Ik neem inmiddels meer contract uren af …')

Meer informatie
Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid:


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders (FAQ Rijksoverheid kinderopvang) – 19 mei 2020

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/5/19/buitenschoolsse-opvang-vanaf-8-juni-weer-volledig-open (bericht Rijksoverheid) – 19 mei 2020

Lees ook: regeling compensatie kosten kinderopvang rond

Ga naar meldpunt voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

Lees ook: FAQ gehele openstelling kinderopvang vanaf 8 juni