FAQ (uitbetaling) compensatie kinderopvang

Update 21 mei 2021: klik hier voor de FAQ over de compensatie van de tweede sluitingsperiode. Onderstaande informatie is NIET bijgewerkt.

 

Rond 8 juli 2020 heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de compensatie voor de kosten kinderopvang van de eerste lockdown aan ouders uitgekeerd. Hieronder staan de meestgestelde vragen door ouders over de hoogte van de vergoeding, de mogelijkheid tot het maken van bezwaar en meer op een rij.

De compensatieregeling is voor ouders die tijdens de corona-sluiting van de kinderopvang de rekening voor de kinderopvang hebben doorbetaald.

Let op: deze vragen en antwoorden gaan over de compensatie van het voorjaar van 2020. Lees hier meer over de compensatie voor de winter/het voorjaar van 2020/2021.

compensatieregelingkinderopvangfaq.jpg

1. De hoogte van de compensatie klopt volgens mij niet. Hoe zit dat?

2. Het bedrag dat ik van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heb ontvangen is veel lager dan ik betaal voor de kinderopvang. Kan dat gecorrigeerd worden?

3. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat dat bezwaarschriften worden afgewezen. Klopt dat?

4. Hoe kan ik bezwaar maken?

5. Ik heb geen geld terug gehad van mijn kinderopvangorganisatie

6. De kinderopvangorganisatie betaalt het bovenwettelijke deel niet terug maar geeft een compensatie in uren. Mag dat? Ik wil geen extra uren, kan ik mijn geld terugeisen?

7. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik recht heb op kinderopvangtoeslag. Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen?

8. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik kinderopvangtoeslag ontvang (want ik heb bewust minder uren doorgegeven of te laat de juiste gegevens doorgegeven op MijnToeslagen.nl). Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen? 

9. Ik heb geen compensatie ontvangen. Hoe zit dat?

 

1. De hoogte van de compensatie klopt volgens mij niet. Hoe zit dat?

De regeling voor de tegemoetkoming is in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik is gemaakt van beschikbare gegevens. Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief (zie het rekenvoorbeeld hieronder).

Kleine verschillen
Er is uitgegaan van uw gegevens die op 6 april 2020 (de zogeheten ‘peildatum’) bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.  

Bij de berekening van het bedrag dat u van SVB heeft ontvangen spelen drie factoren een rol:

A. de uurprijs van de kinderopvang
B. de kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt
C. de opvanguren die geregistreerd staan in mijntoeslagen.nl

A. uurprijs van de kinderopvang
De vergoeding die u heeft gekregen van de overheid (uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank), gaat alleen over het bedrag tot aan het maximum uurtarief. Het maximumtarief is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. De maximumuurtarieven van 2020 zijn:

 • dagopvang (inclusief peuterspeelzalen) € 8,17 per uur
 • buitenschoolse opvang € 7,02 per uur
 • gastouderopvang € 6,27 per uur

Alles dat u boven deze maximale uurprijs betaalt dient u terug te krijgen van uw kinderopvangorganisatie.

Bijvoorbeeld:
uw kinderdagverblijf rekent € 8,45 per uur, dan vergoedt de overheid tot € 8,17.
De resterende € 0,28 per uur ( 8,45 – 8,17) dient u te ontvangen van uw kinderopvangorganisatie (zie ook het rekenvoorbeeld en vraag 2 hieronder).

Rekenvoorbeeld:

Uw kind gaat 88 uur per maand naar het kinderdagverblijf. U betaalt € 8,45 per uur. De factuur van de kinderopvang is dan maandelijks € 8,45 x 88  = € 743,60. Over de 8 weken sluiting heeft u 743,60 x 1,85 maand (8 weken) = € 1375,66 betaald.

Uw kinderdagverblijf dient (€ 8,45 - € 8,17 =) € 0,28 x 88 uur = € 24,64 x 1,85 maand (8 weken) = € 45,58 aan u terug te betalen.

Bij een bso ligt de berekening anders: die is immers tot 8 juni (12 weken) (deels) gesloten geweest. Voor hoeveel weken u compensatie ontvangt hangt af van of (en zo ja hoeveel) uw kind tussen 11 mei en 8 juni 2020 gebruik heeft kunnen maken van de bso en hoe uw bso hier mee omgaat.

B. de kinderopvangtoeslag
Van de Belastingdienst ontvangt u maandelijks kinderopvangtoeslag. (Klik hier als u geen kinderopvangtoeslag ontvangt.) De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uur kinderopvang wat u maandelijks afneemt, de uurprijs van de kinderopvang en uw toetsingsinkomen. Tijdens de coronasluiting heeft u nog steeds kinderopvangtoeslag ontvangen. De vergoeding van de SVB gaat daarom alleen over het bedrag wat u volledig zelf heeft betaald, de ‘eigen bijdrage’, min de eventuele kosten die boven het maximaal te vergoeden uurtarief liggen (zie rekenvoorbeeld hierboven). 

Wat is de eigen bijdrage?

Neem het bedrag van de rekening van de kinderopvang*
Trek daar de kinderopvangtoeslag** of gemeentelijke subsidie van af.
Wat overblijft is uw eigen bijdrage.

* Let op:

U krijgt alleen een vergoeding voor de kosten voor de opvang, niet voor de kosten voor extra services zoals zwemles.

** Let op:

Mocht u zelf na willen rekenen of de hoogte van de compensatie klopt en u maakt bij uw berekening gebruik van de ontvangen kinderopvangtoeslag, controleer dan goed of dit het correcte bedrag aan kinderopvangtoeslag per maand is, conform uw ‘voorschotbeschikking’ (log in op MijnToeslagen.nl. Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2020’, klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’. Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag. Klik op ‘toon alle maanden’).

Soms is er namelijk sprake van terugbetaling van kinderopvangtoeslag omdat u eerder te toeslag veel ontvangen heeft. Als u er voor kiest het terug te betalen bedrag niet in één over te maken aan Belastingdienst/Toeslagen dan wordt het verrekend met de (nog te ontvangen) toeslag van het lopende jaar. U krijgt dan maandelijks minder toeslag uitbetaald op uw bankrekening dan waar u conform de bij de Belastingdienst/Toeslagen maandelijkse recht op heeft (wat op de voorschotbeschikking staat).

Het is belangrijk dat u de berekening maakt met het bedrag waar u conform uw voorschotbeschikking recht op heeft, niet met een eventueel maandelijkse lagere uitbetaling van de toeslag.


C. de opvanguren die geregistreerd staan in mijntoeslagen.nl

De opvanguren die op 6 april (de peildatum) geregistreerd stonden in mijntoeslagen.nl zijn gebruikt voor de berekening van de compensatie. Kwamen die uren niet overeen met het werkelijk aantal uur waarvoor u betaalt aan de kinderopvangorganisatie? Dan zijn bij de berekening van de vergoeding niet uw actuele opvanggegevens gebruikt. Zie verder de uitleg bij vraag 2.

Belangrijk: controleer uw gegevens in mijntoeslagen.nl z.s.m. en pas deze eventueel aan.

2. Het bedrag dat ik van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heb ontvangen klopt volgens mij niet / is veel lager dan ik betaal voor de kinderopvang. Kan dat gecorrigeerd worden?

De gegevens waarop uw vergoeding is berekend zullen niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke gegevens (denk aan aantal uur opvang en het toetsingsinkomen). Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.

Denkt u dat de hoogte van het compensatiebedrag in uw geval niet klopt? Bedenk dat er voor de berekening van de compensatie gebruik is gemaakt van de gegevens die op 6 april 2020 (de peildatum) bij de Belastingdienst bekend waren.

Controleer de volgende zaken:  

 • Controleer het uurtarief: alles boven de maximaal te vergoeden uurtarief wordt niet vergoed (zie uitleg en rekenvoorbeeld bij vraag 1A).
 • Check of er geen extra services van de kinderopvang in de factuur zijn opgenomen (u ontvangt alleen compensatie voor de kosten van de opvang, niet voor de kosten van extra services zoals zwemles.
 • Controleer of het aantal uur op de factuur van de kinderopvangorganisatie overeenkomt met het aantal uur dat geregistreerd is in mijntoeslagen.nl (Log hiervoor in op www.mijntoeslagen.nl of gebruik de app van de Belastingdienst) en of het overeenkomt met het aantal uur op mijnsvb.svb.nl (zie toelichting hieronder).
 • Controleer of de hoogte van de kinderopvangtoeslag dat u op uw bankrekening gestort hebt gekregen, hetzelfde bedrag is als op de voorschotbeschikking van de Belastingdienst staat vermeld (log hiervoor in op www.mijntoeslagen.nl. Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2020’. Klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’. Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag. Klik op ‘toon alle maanden’.) Komen deze gegevens (ook) overeen met de gegevens op mijnsvb.svb.nl (zie toelichting hieronder)? Zie ook de toelichting bij de 2e 'Let op' onder het kopje ‘Wat is de eigen bijdrage?’ hierboven.
 • Controleer of uw toetsingsinkomen op www.mijntoeslagen.nl overeenkomst met uw toetsingsinkomen op 6 april en de gegevens op mijnsvb.svb.nl (zie toelichting hieronder).

www.mijnsvb.svb.nl
Op www.mijnsvb.nl vindt u de gegevens waarop de vergoeding is berekend. Ga naar mijnsvb.svb.nl. Log in met uw digiD. Klik op ‘uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang inzien’. Kijk onder het kopje ‘toeslaggegevens’.

De gegevens komen niet overeen
Komen de gegevens niet overeen, dan kan dat de reden zijn waarom de hoogte van de compensatie niet klopt. Maak een herberekening volgens het rekenvoorbeeld bij vraag 1A en is er sprake van een groot verschil? Dan kunt u bezwaar indienen (zie vraag 3 en vervolgens vraag 4). Update: de bezwaartermijn is verlopen. Juridische stappen zijn nog wel mogelijk. Ook adviseren we u dringend uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag te wijzigen (ook met terugwerkende kracht). Dit kunt u doen op de site www.mijntoeslagen.nl of in de app van Belastingdienst/Toeslagen.

De gegevens komen wel overeen
Komen alle gegevens uit de factuur van de opvang, de gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen en de gegevens op mijnsvb.svb.nl met elkaar overeen? Dan is er mogelijk iets anders aan de hand. Is er sprake van een te groot verschil? Dan raden we u aan bezwaar in te dienen (zie vraag 4). Update: de bezwaartermijn is verlopen

3. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat dat bezwaarschriften worden afgewezen. Klopt dat?

SVB heeft op haar site staan dat bezwaar op opvanguren en toetsingsinkomen wordt afgewezen. Wij vragen ons af of ze dat bij voorbaat kunnen stellen en zijn hierover dus nog in gesprek. Ons advies is dan ook om wél bezwaar in te dienen. Zie vraag 4 hoe u bezwaar kunt indienen.

4. Hoe kan ik bezwaar maken?

Update: de bezwaartermijn is verlopen. Juridische stappen zijn nog wel mogelijk.

Heeft u op basis van de voorbeeldberekening uit vraag 1 en de aandachtspunten van vraag 2 een herberekening van uw eigen situatie gemaakt? En u hebt nog steeds het idee dat u een te laag bedrag aan compensatie hebt ontvangen? En is er sprake van een groot verschil? Dan raden wij u aan hier bezwaar tegen te maken. Ook als de vergoeding is berekend op basis van ‘verkeerde’ informatie uit Mijntoeslagen.nl (zie toelichting bij vraag 2C, 2D en 2E) dan raden wij u aan hier bezwaar tegen te maken.

De volgende bewijsstukken heeft u hiervoor nodig:

 • Ingevuld Formulier Bezwaar Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang. Deze kun je downloaden van de site van de SVB www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/wat-als-u-het-niet-eens-bent-met-de-vergoeding
 • Facturen van de kinderopvangorganisatie van de maanden maart, april, mei en juni (de vergoeding loopt immers over de periode van 16 maart tot en met 7 juni 2020)
 • Betaalbewijzen (bankafschriften) van de facturen van maart, april, mei en juni 2020
 • Het contract met de kinderopvang
 • Uitdraai/print screen van uw huidige gegevens (voorschotbeschikking) van kinderopvangtoeslag
  Log in op MijnToeslagen.nl. Kijk bij ‘toeslagenoverzicht 2020’. Klik op ‘jaarbedrag volgens beschikking’. Klik op het bedrag achter kinderopvangtoeslag. Klik op ‘toon alle maanden’. Maak van deze pagina een uitdraai/print screen en sluit dat bij het bezwaar.
 • Uitdraai/ print screen van in 2020 doorgevoerde wijzigingen in uw gegevens van kinderopvangtoeslag (indien van toepassing)
  Log op MijnToeslagen.nl. Ga naar ‘status laatste wijzigingen’. Klik op statusoverzicht. Maak een uitdraai/print screen van alle wijzigingen die in 2020 zijn doorgevoerd en sluit dat bij het bezwaar.
 • Een gecorrigeerde berekening, zie het rekenvoorbeeld bij vraag 1A
  Let op dat u in uw berekening duidelijk laat zien dat u het deel van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief niet hebt meegerekend (zie vraag 1).

Heeft uw kinderopvangorganisatie dat deel van de eigen bijdrage dat boven het maximum uurtarief valt niet vergoed (zie vraag 5), vermeld dit dan voor de volledigheid op uw bezwaarformulier.

Zorg dat de Belastingdienst/Toeslagen uw bezwaar heeft ontvangen vóór 12 augustus 2020. (Dit i.v.m. de bezwaartermijn van 6 weken na ontvangst van de beschikking/brief met het bedrag van de SVB.).

5. Ik heb geen geld terug gehad van mijn kinderopvangorganisatie

De werkgeverspartijen van de kinderopvang (BK en BMK) en BOinK, hebben samen met de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van SZW een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend. Daarin staat dat kinderopvangorganisaties het deel van hun uurprijs dat boven de maximale uurprijs van de Belastingdienst ligt zelf aan ouders terugbetalen. Het gaat dus om een intentie, oftewel een dringend verzoek aan de kinderopvangorganisaties. Kinderopvangorganisaties zijn niet (wettelijk) verplicht gesteld; zoiets valt ook niet in deze korte termijn wettelijk te regelen.

Tijdens de coronasluiting zijn ouders kinderopvangorganisaties tegemoet gekomen door de factuur van de kinderopvang gewoon door te betalen. Hierdoor konden zij de noodopvang uitvoeren en is voorkomen dat kinderopvangorganisaties in financiële problemen kwamen en organisaties mogelijk failliet gingen of locaties moesten sluiten (met alle gevolgen van dien). Wij zijn van mening dat daar wat tegenover mag staan. Het is daarom wat BOinK betreft ook niet meer dan logisch dat ook kinderopvangorganisaties op hun beurt ouders tegemoet komen.

Veel organisaties hebben het bedrag boven de maximaal te vergoeden uurprijs al uitgekeerd aan ouders. Helaas krijgen we ook signalen van ouders dat hun organisatie niet tot betaling over gaat. Spreek je eigen kinderopvangorganisatie hierop aan. Ook krijgen we berichten dat er wordt gecompenseerd door het aanbieden van extra opvanguren. Zie vraag 6.

Juridische mogelijkheden
Juridische stappen (inschakelen van een advocaat) zijn waarschijnlijk mogelijk. U hebt immers geen gebruik kunnen maken van de dienst waarvoor u wel heeft betaald. Neem hiervoor contact op met uw rechtsbijstand(sverzekering) of het juridisch loket in uw gemeente (gratis) voor de mogelijkheden. Ook kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket of Geschillencommissie Kinderopvang. Bent u lid van de Consumentenbond? Dan kunt u ook bij hen navraag doen of ze iets voor u kunnen betekenen.

6. De kinderopvangorganisatie betaalt het bovenwettelijke deel niet terug maar geeft een compensatie in uren. Mag dat? Ik wil geen extra uren, kan ik mijn geld terugeisen?

Als ouder hoeft u niet akkoord te gaan met een aanbod van compensatie-uren. Vindt u extra uren wel een goede manier van compensatie, let dan op het volgende:

 • Om hoeveel dagen of om welk bedrag aan tegoed gaat het? Klopt dit met de totaal betaalde ouderbijdrage boven de wettelijke maximum uurprijs? (zie het eerste deel van het rekenvoorbeeld bij vraag 1A)
 • Wat is de geldigheid van het tegoed dat u aangeboden wordt? Is dat toereikend?
 • Hoe reëel is de kans dat u uw tegoed daadwerkelijk in kunt zetten op de voor u gewenste/noodzakelijke dagen? Als een groep vol is, dan is die vol...
 • Kunt u het tegoed altijd inzetten of zijn er dagen/periodes uitgezonderd of juist aangewezen (zoals vakanties)?
 • Als u uw tegoed niet hebt kunnen inzetten, krijgt u dan alsnog het restant in geld uitgekeerd?
  De compensatie-uren die u later in het jaar gebruikt mogen niet op de factuur van die maand en/of in het jaaroverzicht staan: deze zijn immers al betaald en er is ook al kinderopvangtoeslag voor ontvangen (indien van toepassing). Als u later in het jaar nog aanpassingen doet in uw gegevens voor kinderopvangtoeslag, let er dan dus op dat u deze uren niet meetelt; dit voorkomt terugvorderingen.

Heeft u geen behoefte aan extra opvanguren en wilt u geld terug van de kinderopvangorganisatie? Geld terugeisen voor een niet geleverde dienst is volgens juristen wel mogelijk (zie vraag 5).

7. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik recht heb op kinderopvangtoeslag. Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen?

Op 31 augustus 2020 werd bekend dat, na een intensieve lobby door BOinK, ook de ouders die nog geen compensatie hebben gehad een vergoeding krijgen voor de kosten kinderopvang tijdens de coronasluiting. Hoe de compensatie uitgekeerd gaat worden en wie deze regeling gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Ook weten we nog niet of ouders die al gedeeltelijke een vergoeding hebben ontvangen hiervoor in aanmerking komen. Ouders die zich via onze website bij ons melden houden wij u op de hoogte.

8. Ik neem meer uren kinderopvang af dan waarvoor ik kinderopvangtoeslag ontvang (want ik heb bewust minder uren doorgegeven of te laat de juiste gegevens doorgegeven op MijnToeslagen.nl). Daardoor ontvang ik nu minder compensatie voor de eigen bijdrage dan ik heb betaald. Wat kan ik doen? 

De uren waarvoor u geen kinderopvangtoeslag ontvangt, zijn niet meegenomen in de berekening van de compensatie. Heeft u wel recht op toeslag voor deze uren, dien dan bezwaar in (zie vraag 4). Voer deze uren alsnog in op MijnToeslagen.nl, zodat uw gegevens kloppen.

9. Ik heb geen compensatie ontvangen. Hoe zit dat?

Dit kan om meerdere redenen zijn:

 • Uw contract ging na 6 april (maar voor 8 juni) 2020 in
  Vraag z.s.m. alsnog kinderopvangtoeslag aan. Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan berekent de Belastingdienst/Toeslagen uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang, hiervoor hoeft u niets te doen. Daarover krijgt u in oktober 2020 bericht van de SVB. Een eventuele betaling volgt ook in oktober. Update: de 'nabetalingen' aan ouders in deze situatie zijn inmiddels gedaan. Deze ouders hebben de compensatie van SVB in september ontvangen.

 • U ontvangt wel kinderopvangtoeslag maar u heeft geen compensatie van SVB ontvangen?
  Neem dan eerst contact op met de SVB om navraag te doen en dien vervolgens bezwaar in.

 • U ontvangt een vergoeding van de gemeente voor de kinderopvang (bijvoorbeeld voor ve – voorschoolse educatie)?
  Dan ontvangt u compensatie via de gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

 • U ontvangt geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente
  Op 31 augustus 2020 werd bekend dat, na een intensieve lobby door BOinK, ook de ouders die nog geen compensatie hebben gehad een vergoeding krijgen voor de kosten kinderopvang tijdens de coronasluiting. Hoe de compensatie uitgekeerd gaat worden en wie deze regeling gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Ook weten we nog niet of ouders die al gedeeltelijke een vergoeding hebben ontvangen hiervoor in aanmerking komen. Ouders die zich via onze website bij ons melden houden wij u op de hoogte.

Kijk ook op de site van de SVB voor meer uitleg. 

 

Maximale uurprijs

De vergoeding die u van de SVB krijgt, is tot het wettelijk maximumuurtarief. Dit is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt.
De tarieven voor 2020 zijn:
 • dagopvang € 8,17 per uur
 • buitenschoolse opvang € 7,02 per uur 
 • gastouderopvang € 6,27 per uur

Uw kinderopvangorganisatie vergoedt mogelijk het deel dat boven het maximumuurtarief ligt. Informeer bij uw kinderopvangorganisatie en/of zie vraag 5.

 

Meer FAQ over de compensatieregeling kinderopvang

Meldpunt voor ouders die geen kinderopvangtoeslag (en daardoor nog geen compensatie) ontvangen

Lees ook: neusverkouden kinderen wel naar de kinderopvang