De rol van BOinK en de oprichting van Stichting Lotgenotencontact

Hulp voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire.

Wat doet BOinK voor slachtoffers van de toeslagaffaire?

Al voor 2008 ontving BOinK signalen dat de kinderopvangtoeslag een ingewikkeld proces was voor ouders. Sinds die tijd kijken wij mee met ouders als het misgaat met de kinderopvangtoeslag en welke stappen er nodig zijn voor verbetering. 

Ervaring van BOinK

Nu de kinderopvangtoeslagaffaire bekend is geworden, geven wij nog steeds hulp aan ouders. Dit doen we al heel lang en dit zullen we blijven doen. BOinK geeft gedupeerde ouders advies over passende hulp en verstuurt met enige regelmaat een nieuwsbrief over actualiteiten rondom de kinderopvangtoeslagaffaire.  

Je kunt contact opnemen met BOinK tijdens ons spreekuur.

Wij zijn de afgelopen tien jaar zeer regelmatig door ouders benaderd die werden geconfronteerd met het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. Het ging daarbij vaak om ouders die recht hadden op kinderopvangtoeslag maar waarbij door administratieve tekortkomingen, de Belastingdienst tot terugvorderingen was overgegaan. Wat wij al die jaren hebben benadrukt is dat het niet alleen mís ging met de kinderopvangtoeslag, maar ook dat ouders zeer zwaar werden gestraft. Ouders moesten tot 5 jaar terug alle kinderopvangtoeslag terugbetalen ondanks dat ze konden bewijzen dat de toeslag wel was gebruikt om de kinderopvang te betalen.

Wat heeft BOinK gedaan rondom de Kinderopvangtoeslagaffaire?

Afgelopen jaren
Al in 2009 vroeg BOinK via de landelijke media aandacht voor wat nu de toeslagenaffaire heet. We spraken toen al over heksenjacht en wezen erop dat de Belastingdienst op oneigenlijke gronden de kinderopvangtoeslag bij ouders stopzette en terugvorderde. De omvang van de problemen waren op dat moment overigens nog niet zichtbaar. BOinK bleef met grote regelmaat in de media aandacht vragen voor het buitenproportionele handelen van de Belastingdienst. Te vergeefs: uit de verhoren van de parlementaire commissie is gebleken dat de politiek en betrokken ministeries deze signalen negeerden. Bij de commissie Donner (die eind 2019 - begin 2020 het eerste onderzoek naar de toeslagaffaire deed) hebben we er voortdurend op gewezen dat de problemen niet begonnen in 2014 toen er op grote schaal zogenaamd fraudeonderzoek werd gedaan door de Belastingdienst. Het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst en daarmee de grote problemen voor ouders, speelden al veel langer.  

BOinK heeft tot zeer recent een meldpunt op haar site gehad voor gedupeerde ouders. Hier konden gedupeerde ouders zich melden voor vragen en ondersteuning. Zo heeft BOinK informatie kunnen verzamelen en advies kunnen geven voor verbeteringen van het systeem van kinderopvangtoeslag voor de toekomst. Inmiddels weten gedupeerde ouders BOinK te vinden via het spreekuur en helpen we hen vanuit hier verder op weg. 

Op dit moment
Wij willen de belangen van de gedupeerde ouders zo goed mogelijk behartigen en willen uiteraard dat deze ouders volledig gecompenseerd worden. Daarom richten we ons nu vooral op het hersteltraject en ondersteunen we de ouders. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de ouders die acute problemen hebben als gevolg van de toeslagenaffaire. We zijn nauw betrokken bij het hersteltraject. Hiervoor hebben we wekelijks contact met Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Financiën.

In de toekomst
De verhalen en ervaringen van ouders nemen we mee in de verbetervoorstellen van Belastingdienst/Toeslagen ten aanzien van de kinderopvangtoeslag. We adviseren Belastingdienst/Toeslagen over het verbeteren van het proces en het systeem van de kinderopvangtoeslag. Zie ook de info over het Verbetertraject kinderopvangtoeslag.

Stichting Lotgenotencontact

De Stichting Lotgenotencontact is op 17 februari 2022 gestart met het ondersteunen van gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire.
De stichting is onafhankelijk maar is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Financiën.

 

De drie kernactiviteiten van de Stichting Lotgenotencontact zijn:

  1. De Lotgenotenlijn (een landelijke telefoonlijn). Van maandag tot en met zaterdag word je te woord gestaan door een ervaringsdeskundige (een gedupeerde ouder die vanuit eigen ervaringen van betekenis kan zijn en professioneel advies kan geven). 
  2. Ondersteuning van individuele ouders in contacten met instanties
  3. Deelname aan gemeentelijke bijeenkomsten en advies aan gemeenten over de hulp die ze ouders kunnen bieden.

Download nieuwsartikel oprichting Stichting Lotgenotencontacten

Al vanaf begin 2020 is door o.a. BOinK en het ouderpanel gewezen op de grote meerwaarde van de inzet van lotgenoten bij de ondersteuning van gedupeerde ouders. 

Kamerbrief van Staatsecretaris Toeslagen
In de kamerbrief van 14 december 2021 geeft de staatssecretaris aan dat zij BOinK heeft gevraagd om in nauwe samenwerking met het ouderpanel, een voorziening voor lotgenoten in te richten. Daartoe heeft BOinK een aparte stichting opgericht, Stichting Lotgenotencontact, waarbij niet alleen in de uitvoering, maar ook in de aansturing en bestuur lotgenoten zijn vertegenwoordigd. 

Wat kan Stichting Lotgenotencontact voor je betekenen?

De ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn bij de Stichting Lotgenotencontact zijn allemaal gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire. Zij zetten hun eigen ervaringen in om gedupeerde ouders bij te staan. Ze zijn afkomstig uit heel Nederland en al enige tijd actief geweest bij het ondersteunen van gemeenten en/of andere gedupeerde ouders. Zij worden intern persoonlijk begeleid om dit werk professioneel uit te voeren.

Het delen van ervaringen met andere gedupeerde ouders wordt specifiek genoemd als een waardevolle bijdrage aan het herstelproces. Dit kan betrekking hebben op een erkenning of herkenning, maar ook op steun en uitwisseling van praktische informatie. 

Na de eerste toets van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) vindt een persoonlijk gesprek tussen ouder, de gemeente en UHT. De ouder mag iemand meenemen naar dit gesprek, zoals een eigen vertrouwenspersoon, een ervaringsdeskundige of een hulpverlener vanuit de gemeente.

Je kunt terecht bij Lotgenotencontact om je eigen verhaal en ervaringen te delen, vragen te stellen en professionele ondersteuning te krijgen.

Samira werkt bij de Lotgenotenlijn: "Door mijn ervaring als gedupeerde ouder kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan lotgenotencontact. 'Ik heb als kind erg geleden en als moeder werd ik opnieuw gedupeerd. Nu wil ik er graag zijn voor andere gedupeerden."

Terug naar de overzichtspagina over de Kinderopvangtoeslagenaffaire