Eindconclusies commissie Donner over affaire kinderopvangtoeslag

Vandaag heeft de commissie Donner haar eindrapport gepresenteerd over de kinderopvangtoeslagaffaire, waardoor veel ouders in financiële problemen zijn gekomen. Hier leest u de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het 2e rapport.

De belangrijkste aanbevelingen:

  • In 22 van de overige 170 CAF-zaken is er sprake van institutionele vooringenomenheid en deze ca. 1800 ouders komen in aanmerking voor dezelfde compensatie als de CAF-11 ouders. Het gaat daarbij om dossiers uit de jaren 2014-2016.

  • Ouders (ook buiten CAF-zaken) kunnen tot 5 jaar terug (t/m toeslagjaar 2015) om herziening vragen op basis van de uitspraak van de Raad van State van 23-10-2020. Daarbij is de ondergrens een terugvordering van €10.000,- per jaar, maar dat kan ook over meerdere jaren gaan.

    De ondergrens van €10.000,- is gekozen omdat vooral ouders met lage inkomens veel toeslag kregen en daardoor ook hard getroffen zijn.

  • Ouders die nog steeds schulden afbetalen van vóór 2015, die ontstaan zijn door het recht op kinderopvangtoeslag, zouden in aanmerking kunnen komen voor gedeeltelijke of gehele kwijtschelding.

  • Ouders met zaken van vóór 2015 kunnen gebruik maken van een 'hardheidsregeling'. Deze regeling moet nog worden ontworpen. Het doel hiervan is om deze ouders (financieel) tegemoet te komen, omdat zij door 'disproportionele besluiten' ook te maken hebben gehad met 'bovenmatige gevolgen'.

  • Voor de uitvoering van al deze oplossingen worden er mogelijk speciale herstelloketten opgericht, waar ouders naartoe kunnen voor hulp bij het uitzoeken en het indienen van herzieningsverzoeken etc.

  • De werkwijze van de Belastingdienst Toeslagen moet zich richten op snellere signalering en herstel als processen 'misgaan'. Door meer maatwerk en heldere informatievoorziening worden burgers beter beschermd, waarbij extra goed gelet moet worden op ouders met de minste draagkracht.

Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, heeft op NPO radio 1 gesproken over de toeslagaffaire, in afwachting van het rapport. Klik hier voor het radio-item.

Klik hier voor het volledige rapport van de commissie Donner.

Klik hier voor het persbericht (samenvatting) van de Rijksoverheid over het rapport.

Klik hier voor reactie van het Kabinet.

Meer over de kinderopvangtoeslag-affaire