Pleidooi heropening bso zet door: specifieke besmettingscijfers laten zien dat het kan

Al eerder pleitte BOinK voor de heropening van de bso. Die oproep herhalen we omdat de besmettingscijfers blijven uitwijzen dat de risico’s minimaal zijn. De besmettingscijfers onder kinderen in de bso-leeftijd én onder de medewerkers van de bso liggen ver onder het landelijk gemiddelde. Bovendien is de bso heel goed in staat om maatregelen te treffen die ‘kruisbesmettingen’ tot een minimum beperken. Dat maakt de heropening een verantwoorde keuze. Niet in de laatste plaats omdat alternatieven waar ouders voor kiezen tot méér besmettingsrisico’s leiden.

De cijfers

Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK: “We realiseren ons terdege dat er in algemene zin sprake is van stijgende besmettingscijfers. En dat er naast werkende ouders veel meer groepen zwaar in de knel zitten. Maar waar het om gaat, is dat het percentage besmettingen onder kinderen in de bso leeftijd nog steeds erg laag (5%) is. Dat geldt ook voor het percentage positieve tests onder personeel van basisschool en bso: dat is in de afgelopen periode gelijk gebleven op 4,7%. Beiden zijn ruim onder het landelijk gemiddelde van 8%.

De cijfers zijn afkomstig van het RIVM en werden gepresenteerd in het speciale webinar van GGD Hollands Midden en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met GGD GHOR Nederland en LCI/RIVM op donderdag 25 maart jl.

Meer kwaad dan goed

Al meer dan drie maanden wordt er op de bso noodopvang geboden waarbij kinderen van verschillende scholen kriskras door elkaar zitten. Toch zijn er geen signalen dat dit tot meer besmettingen heeft geleid. De behoefte aan de opening van de bso voor álle kinderen wordt steeds groter. Ouders ervaren grote druk van werkgevers om volledig beschikbaar te zijn. Dat gaat niet als ze hun kind uit school moeten halen en ’s middags zelf moeten opvangen. Daarom vangen ouders elkaars kinderen op. Ook wordt er gebruik gemaakt van informele buitenschoolse activiteiten waarop ieder toezicht ontbreekt. Deze ‘oplossingen’ zorgen voor meer vermenging. Kinderen uit verschillende ‘bubbels’ komen ook met elkaar in aanraking bij zwemles en andere sporten. De positieve effecten bij het tegengaan van kruisbesmettingen worden volledig teniet gedaan. Het gesloten houden van de bso doet daarom meer kwaad dan goed.

Bso kan veilig open

De kinderopvang is een flexibele branche en kinderopvangorganisaties zijn heel goed in staat om met locatie-specifieke maatregelen een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers te creëren. In een notitie ‘Verantwoorde opening Bso’ aan minister Koolmees hebben de branchepartijen BK, BMK en BOinK voorstellen gedaan hoe maatwerk eruit kan zien. De branchepartijen roepen nogmaals op om de heropening van de bso serieus te overwegen. Dat is beter voor de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen en ouders.

 

Lees ook: De bso blijft gesloten, branche kinderopvang dringt aan op maatwerk

Lees ook: Bso gesloten houden doet meer kwaad dan goed

Meer info en nieuws over kinderopvang en corona