Ontwerpbesluit om het Besluit kinderopvangtoeslag te wijzigen, met daarbij de Nota van toelichting.

Uurtarieven kinderopvangtoeslag 2023 waarschijnlijk 5,58% omhoog

Minister Van Gennip (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft laten weten dat de uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag in 2023 waarschijnlijk zullen stijgen met 5,58%. Dit percentage geldt voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Voor gastouderopvang stijgt het uurtarief minder hoog, namelijk met 3,22%. Ook de inkomenstabel wordt aangepast. In de inkomenstabel staat per verzamelinkomen welk percentage van de uurprijs via de kinderopvangtoeslag wordt vergoed.

In verband met het steeds groter wordende personeelstekort in de kinderopvangsector, is het nog maar de vraag hoe de uurprijzen zich gaan ontwikkelen en of deze voorgenomen stijgingen van het maximum uurtarief toereikend zijn om de kostprijzen te dekken.

Maximaal te vergoeden uurtarief
Ieder jaar worden de maximaal te vergoeden uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Voor 2023 worden de maximale uurtarieven voor de dagopvang en buitenschoolse opvang met 5,58% verhoogd. Voor de gastouderopvang wordt het maximale uurtarief met 3,22% verhoogd.

De voorgenomen uurtarieven voor 2023 zijn:

Maximaal te vergoeden uurtarief

2022

2023

Dagopvang (incl. peuterspeelzaal)

€ 8,50

€ 8,97

Bso

€ 7,31

€ 7,72

Gastouderopvang

€ 6,52

€ 6,73

Dit zijn de maximale tarieven waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Rekent de kinderopvang een hoger uurtarief, dan betalen ouders het deel dat boven de maximaal te vergoeden uurprijs ligt volledig zelf. 

Let op: het gaat om een voorgenomen besluit (ontwerpbesluit). De verwachting is dat de tarieven na de zomer definitief worden vastgesteld. Download het ontwerpbesluit.

Inkomenstabel
Hoeveel toeslag ouders krijgen is afhankelijk van het (verzamel)inkomen. De toeslagtabel (indeling op inkomen) zal ook worden geïndexeerd. In de tabel staat voor elke inkomensgroep het percentage van het uurtarief dat door de overheid wordt vergoed via de kinderopvangtoeslag. Voor het eerste kind is dat minimaal 33,3% en maximaal 96% van het maximum uurtarief. Voor het tweede en volgende kind(eren) is dat minimaal 67,1% en maximaal 96%. De inkomenstabel staat in de bijlage van het ontwerpbesluit.

Let op: ook ouders met een hoog inkomen hebben recht op kinderopvangtoeslag als ze aan de voorwaarden voldoen.

Koppeling gewerkte uren
In 2022 geldt er nog de zogenoemde koppeling gewerkte uren (KGU). Ouders kunnen toeslag aanvragen voor maximaal 140% van het aantal uur dat de minst werkende partner (ouder) werkt. Met een maximum van 230 uur per kind per kalendermaand. Dit geldt voor alle soorten opvang; dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Per 1 januari 2023 wordt deze koppeling met het aantal gewerkte uren losgelaten. Het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, blijft wel bestaan. Per kind is dit 230 uren per kalendermaand vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de ouder(s) werken. Dus wanneer beide ouders in een kalenderjaar 12 maanden hebben gewerkt, dan kunnen zij aanspraak maken op 230 uur x 12 maanden = 2.760 uren kinderopvangtoeslag. Hoeveel uren zij daadwerkelijk hebben gewerkt, is niet meer belangrijk.

Lees ook: onze Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag met uitleg over de kinderopvangtoeslag.

Meer toezicht op de gastouderopvang in 2023
In 2023 wil de overheid toezicht en handhaving in de gastouderopvang verstevigen. De afspraak is dat iedere gastouder minimaal 1 x per 3 jaar bezoek krijgt van de GGD. De GGD zal dan vaker op inspectie gaan en dat kost geld. Het kabinet wil deze hogere kosten kunnen betalen door vanaf 1 januari 2023 het maximum te vergoeden uurtarief van gastouderopvang te verlagen met 15 cent. Daarom wordt het uurtarief voor gastouderopvang niet met 5,58% geïndexeerd, maar met 3,22%. Ouders krijgen dus minder kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2023. En zij betalen een hogere eigen bijdrage.

Lees meer: Wijzigingen Wet kinderopvang: gecombineerde oudercommissie toegestaan en meer toezicht gastouders

De oudercommissie en uurtarief 2023
Kinderopvangorganisaties grijpen de verhoging van de maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag vaak aan om hun uurtarief aan te passen. Die verhoging is op zichzelf echter geen reden voor een prijsverhoging. Als een kinderopvangorganisatie haar uurtarief wil verhogen dan moet zij kunnen aantonen waarom de prijsverhoging nodig is en/of waaraan de extra inkomsten worden besteed. De oudercommissie van de kinderopvanglocatie heeft adviesrecht op de aanpassing van de uurprijs.

Na de zomer publiceren we onze brochure Prijzen in de Kinderopvang 2023 waarin we oudercommissies handreikingen geven om de kinderopvangorganisatie goed te kunnen adviseren. Ook organiseren we dit jaar weer twee themabijeenkomsten ‘De OC en het prijsadvies’ in samenwerking met het Waarborgfonds Kinderopvang. Zodra de inschrijving geopend is, zullen we hierover communiceren, houd hiervoor onze nieuwsbrief en website in de gaten.

Nieuwe uurprijs doorgeven aan Belastingdienst
Ouders moeten ieder jaar zelf het nieuwe uurtarief van hun kinderopvang doorgeven aan de Belastingdienst t.b.v. de kinderopvangtoeslag. Heeft u dat voor 2022 nog niet gedaan? Doe dat dan alsnog z.s.m. Dat kan door in te loggen op www.mijntoeslagen.nl of heel eenvoudig via de speciale kinderopvangtoeslag app. Via onze maandelijkse nieuwsbrief herinneren we ouders op cruciale momenten om wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst.

 

Meer informatie over de kosten kinderopvang

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag