Huisvesting kinderopvang

Vanuit de wet kinderopvang is de houder van een kinderopvangorganisatie verplicht om verantwoorde kinderopvang te bieden in een veilige en gezonde omgeving. Het gebouw en de directe buitenruimte waar de kinderen verblijven moeten veilig zijn. De (inrichting van de) binnen- en buitenruimte moet aansluiten bij de leeftijd van de kinderen, de (pedagogische) visie van de organisatie en de veiligheidseisen van de brandweer en GGD.

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft een hulpmiddel ontwikkeld over huisvesting: het Kwaliteitskader. Dit is een werkdocument met een aantal kwaliteitscriteria over de beleving, het gebruik en de techniek van een kinderopvanglocatie. Het kader helpt bij het bepalen van de eigen visie op de basiskwaliteit van het gebouw.

 

 

Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang moet een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. Voor de gastouderopvang geldt dat er jaarlijks een risico-inventarisatie plaatsvindt. Of er nu sprake is van een veiligheids- en gezondheidsbeleid of een risico-inventarisatie: het is belangrijk om ook aandacht te hebben voor de luchtkwaliteit, (derdehands) rookvrije kinderopvang en brandveiligheid.

Tip: bekijk ook de Groene Agenda Kinderopvang voor duurzame kinderopvang

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Er blijven altijd risico’s aanwezig. In het beleid over veiligheid en gezondheid wordt vastgelegd welke maatregelen genomen worden om grote risico’s voor de gezondheid en veiligheid van kinderen te voorkomen. Ook moet worden beschreven op welke manier kinderen wordt geleerd om te gaan met kleine risico’s. Wat grote en kleine risico's zijn hangt af van de situatie op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. De toezichthouder van de GGD kan bij een bezoek aan de locatie het beleid over veiligheid en gezondheid controleren.

Voor de gastouderopvang geldt de verplichting om een risico-inventarisatie op te stellen. De GGD inspecteert op de aanwezigheid van deze inventarisatie.

Lees ook: het veiligheids- en gezondheidsbeleid

 

Luchtkwaliteit
Snel schonere lucht in de groeps- en slaapruimtes? Gebruik de app 'schone lucht kinderopvang en school'.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de luchtkwaliteit in veel kindercentra voor verbetering vatbaar is. Door een te hoge concentratie van allergene stoffen en kooldioxide (CO2) kunnen kinderen sneller ziek worden. Om erachter te komen wat de kwaliteit van de lucht is moet regelmatig de CO2 waarde in alle ruimtes worden gemeten. De GGD kan bij de inspectie de luchtkwaliteit controleren.

Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld voor binnen- en buitenmilieu. Hierin staat bijvoorbeeld hoelang er moet worden gelucht en wat een goede CO2 waarde is. Ook staan er in deze richtlijn adviezen over de temperatuur en luchtvochtigheid in de kinderopvang.  

Oplossingen luchtkwaliteit - speciale app
Hele dure en ingrijpende oplossingen kunnen ondernemers weerhouden de knelpunten in de luchtkwaliteit aan te pakken. Om professionals te helpen de luchtkwaliteit binnen de kinderopvang te verbeteren hebben we een laagdrempelige app ontwikkeld. Daarmee kan stap voor stap worden bepaald welke oplossingen voor een specifieke situatie kunnen bijdragen aan schonere lucht in de ruimte. De oplossingen zijn opgedeeld in 3 niveaus: van zeer eenvoudig (kunnen meteen worden toegepast en kosten niets of weinig) tot ingrijpend. Lees meer over de app schone lucht

Veilig en frismeter
In samenwerking met VeiligheidNL hebben we een ‘veilig en friskaart’ ontwikkeld. De gebruikers van de opvanglocatie kunnen met deze kaart zien wat ze kunnen doen om de brandveiligheid en luchtkwaliteit in hun centrum te verbeteren. De veilig en friskaart kan in de groepsruimten van de kindercentra worden gehangen.

Lees ook: Luchtkwaliteit kinderopvang ver onder de maat

Derdehands rook vrij
Rookvrije kinderopvang betekent meer dan dat er niet op de locatie (binnen en buiten) wordt gerookt. Het gaat ook om het beschermen van kinderen tegen derdehands rook. Derdehands rook is rook die achterblijft in de kleding en haren van rokers. Deze rook is schadelijk voor kinderen. Lees meer op deze speciale themapagina over rookvrije kinderopvang en download het stappenplan.

Brandveiligheid kinderopvang
De houder van een kinderopvangorganisatie moet ervoor zorgen dat elke kinderopvanglocatie brandveilig is. In het Bouwbesluit 2012 kinderopvang van de overheid staan eisen voor onder andere de brandveiligheid van slaapruimtes, vluchtroutes, brand- en rook scheidende wanden en zelfsluitende deuren. Ook staat er in het Bouwbesluit kinderopvang informatie over rookmelders of een brandmeldinstallatie en brandblusmiddelen.

Het is belangrijk om regelmatig te controleren of de opvanglocatie (nog) brandveilig is. Samen met de brandweer en VeiligheidNL hebben we een checklist veiligheid & gezondheid gemaakt.

Terug naar de overzichtspagina Veiligheid & gezondheid