VVE: voor- en vroegschoolse educatie en Peuteropvang

Peuteropvang

Is een vorm van opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en wordt in dagdelen aangeboden. Als een kind niet naar een kinderdagverblijf gaat, biedt peuteropvang een goede voorbereiding op de basisschool. Ze leren wennen aan een groep, doen mee met leerzame activiteiten en leren leeftijdsgenootjes kennen. Vaak heeft een peuteropvang goed contact met een basisschool vlakbij. Zo kan worden samengewerkt om voor de kinderen de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen.

VVE: Voor en vroegschoolse educatie

Voor kinderen tussen de 2,5 tot 4 jaar worden de VVE-programma’s aangeboden op de dagopvang of peuteropvang. Dit is voorschoolse educatie. Voor kinderen vanaf vier jaar worden de programma’s aangeboden in groep 1 en groep 2 van de basisschool. Dit is vroegschoolse educatie. In de kinderopvang spreken we daarom meestal over VE in plaats van VVE. Door deze extra ondersteuning nemen (taal)achterstanden af en maken kinderen een betere start op de basisschool.

Er zijn hiervoor programma’s ontwikkelt die aangeboden worden in de thuissituatie, op het kinderdagverblijf, peuteropvang of op school.  Kinderen krijgen op die manier een extra steuntje in de rug. VVE wordt voor een deel gesubsidieerd door de gemeente. De invulling van het vve aanbod is daarom sterk afhankelijk van het beleid van de gemeente.

VVE indicatie: dit is een aanwijzing dat een peuter of kleuter moeite heeft met taal. Een indicatie voor VVE wordt meestal bij het consultatiebureau herkent en gegeven. Het consultatiebureau geeft het vervolgens door aan de gemeente. De gemeente kan dan een subsidie aanbieden voor het kind om 16 uur per week naar een dagopvang of peuteropvang te gaan met een VVE programma. 

Het VE-aanbod betekent 960 uur per peuter tussen de 2,5 en 4 jaar. Dat is dan in 1,5 jaar 960 uur VE. Dit is meestal 16 uur per week.

Een kinderopvanglocatie die met VE werkt moet een VE-beleidsmedewerker/coach hebben. De oudercommissie heeft adviesrecht op de inzet van deze coach.

Lees meer over de VE-beleidsmedewerker/coach.

Kosten voor ouders

Wanneer er sprake is van een VVE-indicatie door het consultatiebureau betaalt de gemeente over het algemeen een (groot) deel van de kosten voor voorschoolse educatie. Ouders betalen een ouderbijdrage. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag is deze ouderbijdrage vaak berekend op basis van het inkomen. Hoe hoog de ouderbijdrage is verschilt per gemeente, hiervoor zijn geen landelijke richtlijnen.

Ouders die naast de tegemoetkoming van de gemeente recht hebben op kinderopvangtoeslag (bijvoorbeeld omdat het kind meer uur naar de opvang gaat dan het aantal uur waarop het kind recht heeft op VVE) moeten goed opletten dat zij het juiste uurtarief en het juiste aantal uur doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Dit staat op het contract.

Als er geen VVE-indicatie is gegeven kan in veel gevallen alsnog gebruik gemaakt worden van voorschoolse educatie. Over het algemeen hebben ouders in die situaties geen recht op een tegemoetkoming in de kosten door de gemeente, wel kan het zijn dat zij recht hebben op kinderopvangtoeslag. Ook hier geldt dat de gemeente mag bepalen hoe zij hiermee omgaan, hier kan dus van gemeente tot gemeente een verschillend beleid voor gelden.

Terug naar de overzichtspagina Opvang kiezen