Veel gestelde vragen over/door Oudercommissies

Klik hier voor meer informatie over oudercommissies

 • 1. Wat is een oudercommissie?

  Een oudercommissie (OC) bestaat uit een aantal ouders van een lokatie met kinderopvang (kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang of gastouderbureau).

  Het doel van de OC is om gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie over de kwaliteit van de zorg. De oudercommissie onderhoudt daarvoor contact met de ouders, de organisatie en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

  Een houder van een kindercentrum of gastouderbureau is verplicht om een OC te hebben.

  De OC vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. Een OC van een gastouderbureau vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen. 

 • 2. Waarom een oudercommissie?

  Het doel van de OC is om gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie over de kwaliteit van de opvang te bewaken en zo mogelijk te verbeteren. De oudercommissie onderhoudt daarvoor contact met de ouders, de organisatie en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

  Het medezeggenschaprecht (adviesrechten) van de OC is vastgelegd in de Wet kinderopvang. Hierdoor heeft de OC inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang <<link>>. Over deze onderwerpen mag de oudercommissie gevraagd en ongevraagd adviseren.

 • 3. Wie zit er in de oudercommissie?

  Elke ouder die een kind op de kinderopvang heeft of naar een gastouder brengt, kan in de OC van de betreffende locatie / het bijbehorende gastouderbureau plaats nemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

  Sommige locaties hebben een dagopvang en buitenschoolse opvang, dan is een gecombineerde oudercommissie met de volgende voorwaarden:

  • In de gecombineerde oudercommissie zitten ouders met kinderen uit beide opvangsoorten.
  • Ouders met kinderen op de ene opvangsoort kunnen geen besluit nemen over de andere opvangsoort.

  In een integraal kindcentrum (ikc) of op een brede school kan worden gewerkt van een ikc-raad. Lees meer.

   

  Per organisatie zijn regels opgesteld rondom het ‘aanname beleid’ en hoeveel leden er in de oudercommissie kunnen zitten. Dat legt de organisatie vast in hun oudercommissiereglement <<link, brochure medezeggenschap>>. We adviseren een oneven aantal leden; dan is er bij stemming altijd sprake van een meerderheid.

   

  In de OC zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders, geen (pedagogisch) medewerkers, houders, locatiemanagers of andere medewerkers. Medewerkers die een kind hebben die op dezelfde locatie worden opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de OC. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de OC, in samenspraak met de houder, om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de OC is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

 • 4. Waarop heeft de oudercommissie adviesrecht?

  Een oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • de openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang
  Meer informatie over het adviesrecht.
 • 5. Wat is de rol van de oudercommissie?

  De oudercommissie bestaat uit ouders van de opvang en behartigt de belangen van alle ouders op de opvang. Dit doet zij door onder andere gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid van de opvang. De oudercommissie onderhoudt contact met de ouders, maar is geen bemiddelaar bij klachten. Elke vestiging heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie is een onafhankelijke orgaan. Het is daarom aan te raden om naast de vergadering met de opvang ook apart te vergaderen.

 • 6. Wat moet u doen om een oudercommissie op te kunnen richten?

  Bij het oprichten van een oudercommissie zijn veel partijen betrokken: ouders, oudercommissies, locatiemanagers en/of directies. We adviseren eerst onderstaande punten te doorlopen.

  • Bestudeer de bevoegdheden van een oudercommissie die in de Wet kinderopvang zijn opgenomen. Deze wettelijke adviesbevoegdheden zijn verwerkt in het modelreglement voor oudercommissies dat wij met Brancheorganisatie Kinderopvang en de MO groep hebben opgesteld.
  • Maak afspraken met wie de oudercommissie in de opbouwfase regelmatig overlegt over de voortgang: de locatiemanager, de regiomanager of de directeur?
  • De ondernemer (directie) zal aan het eind van de opbouwfase de oudercommissie formeel installeren door het reglement voor de oudercommissie vast te stellen.

  In de brochure 'De oudercommissie, medezeggenschap, adviesrecht, de achterban' (zie hiernaast) vindt u uitgebreide informatie over het oprichten van een oudercommissie.

 • 7. Waar zijn de taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie vastgelegd?

  De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement.

  Medezeggenschapsreglement
  Elke opvangorganisatie is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na de aanvraag voor exploitatie een medezeggenschapsreglement op te stellen.

  Het medezeggenschapsreglement bevat in ieder geval regels omtrent:

  • het aantal leden van de oudercommissie;
  • de wijze waarop de leden van de oudercommissie worden gekozen;
  • de zittingsduur van de leden van de oudercommissie.

  Huishoudelijk reglement
  Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de oudercommissie en beschrijft de praktische werkwijze van de commissie zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden. Hiernaast vindt u het modelreglement dat we met de Brancheorganisatie Kinderopvang hebben opgesteld.

   

   

 • 8. Hoe verloopt het adviesrecht in de praktijk?

  Wanneer de opvang het beleid wil wijzigen op één van de adviesonderwerpen vraagt de ondernemer schriftelijk advies bij de oudercommissie. De oudercommissie geeft hierop binnen de afgesproken termijn een schriftelijke reactie. De ondernemer mag van dit advies alleen afwijken wanneer hij/zij aan kan tonen dat het advies zich tegen het belang van de opvang verzet. Het advies moet in dat geval gemotiveerd en beargumenteerd worden afgewezen en de ondernemer moet aantonen dat als het advies zou worden gevolgd dit ten koste gaat van de kwaliteit of de kosten van de opvang.

  Een oudercommissie kan ook ongevraagd adviseren. De opvang hoeft hier niets mee te doen, maar in een goede samenwerking zal de opvang hierover in gesprek gaan met de oudercommissie.

  Download de brochure over medezeggenschap

  Meer over adviesonderwerpen, -traject en download modeladvies
 • 9. Waarover en wanneer communiceert de oudercommissie met ouders?

  De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de opvang. Het is dus logisch dat er regelmatig contact is. Individuele ouders kunnen signalen neerleggen bij de oudercommissie. De oudercommissie kan geen individuele klachten behandelen, maar kan ouders wel de goede kant op wijzen en nog eens goed naar het beleid kijken. De oudercommissie houdt daarnaast ook de ouders op de hoogte van haar werkzaamheden. Een oudercommissie heeft hiervoor e-mail- of adresgegevens van ouders nodig. Deze mogen niet zomaar worden doorgegeven in verband met privacywetgeving, maar hierover kunnen afspraken gemaakt worden met de opvang.

  Download de de brochure over communicatie

  Meer over communicatie met ouders
 • 10. Wat is de procedure als de oudercommissie klachten heeft?

  Het Klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang zijn de landelijke organen waar oudercommissies terecht kunnen. Iedere opvang heeft de wettelijke plicht de oudercommissie de mogelijkheid te bieden om naar een klachteninstantie te stappen. Het lidmaatschap van de Klachtenloket is dan ook voor rekening van de opvang en hoort niet van het budget van de oudercommissie af te gaan.

  Lees meer: klachten & conflicten