Veel gestelde vragen over/door Oudercommissies

Meer informatie over Oudercommissies

 

 

 • Wat is een oudercommissie?

  Een oudercommissie (OC) bestaat uit een aantal ouders van een lokatie met kinderopvang (kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang of gastouderbureau).

  Het doel van de OC is om gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie over de kwaliteit van de zorg. De oudercommissie onderhoudt daarvoor contact met de ouders, de organisatie en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

  Een houder van een kindercentrum of gastouderbureau is verplicht om een OC te hebben.

  De OC vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. Een OC van een gastouderbureau vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen. 

 • Waarom een oudercommissie?

  Het doel van de OC is om gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie over de kwaliteit van de opvang te bewaken en zo mogelijk te verbeteren. De oudercommissie onderhoudt daarvoor contact met de ouders, de organisatie en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

  Het medezeggenschaprecht (adviesrechten) van de OC is vastgelegd in de Wet kinderopvang. Hierdoor heeft de OC inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang <<link>>. Over deze onderwerpen mag de oudercommissie gevraagd en ongevraagd adviseren.

 • Wie zit er in de oudercommissie?

  Elke ouder die een kind op de kinderopvang heeft of naar een gastouder brengt, kan in de OC van de betreffende locatie / het bijbehorende gastouderbureau plaats nemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

  Sommige locaties hebben een dagopvang en buitenschoolse opvang, dan is een gecombineerde oudercommissie met de volgende voorwaarden:

  • In de gecombineerde oudercommissie zitten ouders met kinderen uit beide opvangsoorten.
  • Ouders met kinderen op de ene opvangsoort kunnen geen besluit nemen over de andere opvangsoort.

  In een integraal kindcentrum (ikc) of op een brede school kan worden gewerkt van een ikc-raad. Lees meer.

   

  Per organisatie zijn regels opgesteld rondom het ‘aanname beleid’ en hoeveel leden er in de oudercommissie kunnen zitten. Dat legt de organisatie vast in hun oudercommissiereglement <<link, brochure medezeggenschap>>. We adviseren een oneven aantal leden; dan is er bij stemming altijd sprake van een meerderheid.

   

  In de OC zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders, geen (pedagogisch) medewerkers, houders, locatiemanagers of andere medewerkers. Medewerkers die een kind hebben die op dezelfde locatie worden opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de OC. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de OC, in samenspraak met de houder, om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de OC is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

 • Waarop heeft de oudercommissie adviesrecht?

  Een oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • de openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang
  Meer informatie over het adviesrecht.

 • Wanneer heeft de oudercommissie contact met de GGD?

  De Wet kinderopvang bepaalt dat de GGD kindercentra inspecteert. Een vast onderdeel van deze inspectie is een vragenlijst aan de oudercommissie.

  Als een oudercommissie ontevreden is over de kwaliteit van de opvang dan kan ze altijd telefonisch contact opnemen met de GGD-inspecteur. In een telefoongesprek kan de oudercommissie signalen afgeven over situaties die haar zorgen baren. De GGD-inspecteur kan bij zijn inspectie dan extra aandacht besteden aan die punten, of zelfs een extra inspectie inlassen. Als het inspectierapport is verschenen, kan de oudercommissie op basis van het rapport in gesprek gaan met de opvang over eventuele verbeterpunten.

  Meer over toezicht & handhaving
 • Kan een oudercommissie(lid) worden ontslagen?

  Ja, zowel de oudercommissie als de ouders op de opvang kunnen het vertrouwen in een oudercommissie(lid) opzeggen en de gehele commissie of het individuele lid ontslaan. De wijze waarop dit gebeurt, moet worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Een beslissing tot ontslag kan overigens alleen door ouders worden genomen, niet door de opvangorganisatie/de houder.

  Bekijk hier het modelreglement

  Meer over de werkwijze van de oc
 • Wat is de rol van een centrale oudercommissie?

  Alle adviesrechten liggen volgens de Wet kinderopvang bij de oudercommissie van de vestiging. De oudercommissie kan ervoor kiezen om, in overleg met de organisatie, een overkoepelende centrale oudercommissie te machtigen voor (een aantal) onderwerpen. Elke oudercommissie is vrij in het bepalen of en zo ja welke onderwerpen zij wil machtigen. Het staat iedere oudercommissie te allen tijde vrij om de onderwerpen en de voorwaarden waaronder gemachtigd wordt, te veranderen of in te trekken. Wanneer een oudercommissie geen machtiging heeft afgegeven, moet de opvang de lokale oudercommissie apart om advies vragen.

  In het modelreglement dat we in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang hebben opgesteld, is een artikel over de centrale oudercommissie opgenomen.

  Lees meer over de centrale oudercommissie
 • Het BOinK magazine komt niet aan bij de oudercommissie. Wat te doen?

  Het BOinK magazine, maar ook andere voor de oudercommissie bestemde informatie, komt niet altijd direct bij de oudercommissie terecht.

  Tip:

  • vraag om een speciaal postvak voor de oudercommissie (om ‘zwerven’ van post te voorkomen).
  • zorg dat BOinK de juiste adresgegevens in haar bestand heeft staan.

   

  NB Oudercommissies die elk lid van de commissie een exemplaar van het magazine willen aanbieden, kunnen verwijzen naar de ledensite om het magazine te downloaden.

  Ga naar de ledensite
 • Wat is het verschil tussen een ouderraad en een oudercommissie?

  In de kinderopvang is een oudercommissie verplicht. Dat staat in de Wet kinderopvang. Sommige opvangorganisaties spreken over een ‘ouderraad’ terwijl er eigenlijk ‘oudercommissie’ wordt bedoeld.

  Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een dagopvang, buitenschoolse opvang, of gastouderbureau. Zij hebben als taak en recht de organisatie te adviseren over diverse (wettelijk vastgelegde) onderwerpen om er zo voor te zorgen dat de kwaliteit van de opvang wordt behouden en verbeterd. Sommige oudercommissies hebben ook de taak uitjes en feestjes te organiseren. Dat is een afspraak die de oudercommissie met de organisatie kan maken maar het behoort niet tot officiële taken van een oudercommissie.

  De 'ouderraad' is de term die op scholen gebruikt wordt. Een ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen en wordt gekozen door de ouders van de leerlingen die aan de school verbonden zijn. Over de taken van de ouderraad (or) is niets vastgelegd in de wet. 

  Lees meer over de oudercommissie