FAQ openstelling kinderopvang en school vanaf 11 mei

Update 20 mei: vanaf 8 juni gaat ook de bso weer volledig open. Onderstaande antwoorden zijn nog niet bijgewerkt.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen (faq) over de openstelling van kinderopvang en school vanaf 11 mei. De vragen gaan over:

 • Openstelling scholen en kinderopvang vanaf 11 mei (vraag 1 t/m 16)
 • Noodopvang vanaf 11 mei (vraag 17 t/m 20)
 • Personeel (vraag 21 t/m 25)

Het antwoord op de veelgestelde vragen over de compensatieregeling leest u hier.

GEDEELTELIJKE OPENSTELLING SCHOLEN VANAF 11 MEI

1. Wat zijn de consequenties van het nieuwe schoolritme vanaf 11 mei voor de vaste bso-dagen van een kind?

Op de dag dat een kind naar de basisschool gaat, kan het kind naar de bso waarmee de ouder een contract heeft. Het aantal dagen dat het kind kan worden opgevangen, is afhankelijk van het contract. Waar het gaat om het aantal uren, is het aantal uren dat in het contract staat ook bepalend. We zijn met het ministerie van SZW in gesprek over de vraag of gedurende de periode van de gedeeltelijke openstelling van het basisonderwijs en bso het aantal contracturen (en daarmee het recht op kinderopvangtoeslag) toe kan nemen op de schooldagen van het kind. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u hier over informeren.  De bso kan vanaf 11 mei op andere dagen van de week vallen want kinderopvang sluit aan op de dagen dat uw kind naar school gaat. Stel, er is contractueel vastgelegd dat het kind naar de bso gaat op maandag en donderdag, maar het kind mag nu naar school op dinsdag en vrijdag, dan gaat het kind gedurende deze periode naar de bso op dinsdag en vrijdag.

2. Mag een bso met 100% bezetting werken vanaf 11 mei?

Ja dat mag. Een bso hoeft niet zoals scholen maximaal de helft van het aantal kinderen op te vangen, want het aantal kinderen op een bso is vaak veel kleiner dan het aantal kinderen op een school. Voorwaarde is wel dat alleen de kinderen worden opgevangen die op die dag naar school gaan (met uitzondering van kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties. Voor deze kinderen blijft noodopvang beschikbaar).

3. Mag een kinderopvang bso aanbieden op dagen dat kinderen niet naar school gaan?

Nee, dat mag niet want de bso is voor ouders nog steeds gesloten behalve op de dagen dat kinderen naar school gaan, met uitzondering van noodopvang.

4. Scholen zijn geadviseerd hele dagen open te gaan vanaf 11 mei, maar niet alle scholen doen dat. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het gat dat valt wanneer scholen halve dagen opgaan?

Het kabinet heeft de basisscholen dringend opgeroepen om vanaf 11 mei hele dagen onderwijs te verzorgen (waarbij de kinderen 50% van de tijd naar school gaan). Scholen zijn verzocht om hierover duidelijke afspraken te maken met de betrokken bso’s. Door hele dagen onderwijs aan te bieden wordt het aantal haal- en brengmomenten beperkt, kunnen bso’s de naschoolse opvang goed organiseren en worden (thuis)werkende ouders maximaal ondersteund.
Voor de kinderopvang is dit een voorwaarde om het voor bso’s mogelijk te maken aan te sluiten op onderwijs. De bso kan uitgaan van het basisaanbod en kan proberen daarbinnen en daaromheen zoveel mogelijk ouders en kinderen van dienst te zijn. Let wel: de aanwijzing vanuit de Veiligheidsregio’s is dat de bso alleen op reguliere tijden geopend mag zijn.
NB: Het is niet aan de kinderopvang het gat te dichten dat ontstaat wanneer het onderwijs niet voor ‘hele dagen’ onderwijs kiest.

5. Wat kan ik als ouder doen om ervoor te zorgen dat school toch hele dagen open gaat of als de schooltijden niet aansluiten op de opvangtijden van de bso?

Als ouder kan je aangeven bij de school –  d.w.z. de schoolleiding, het schoolbestuur en/of de medezeggenschapsraad (MR) –  dat je bezwaren hebt tegen dit model waarin de school halve dagen opengaat. De eerste vraag hierbij is, is de MR geraadpleegd? Wellicht is de school alsnog bereid de tijden aan te passen wanneer blijkt dat voor veel ouders halve dagen moeilijk te combineren zijn met werkdagen.

6. De school van een kind gaat halve dagen open en het kind gaat ‘s middags naar school. Kan het dan op die schooldag in de ochtenduren naar de bso?

Nee, dit is aan de school om op te lossen. Zie hiervoor de antwoorden onder vraag 4 en 5 (scholen zijn geadviseerd hele dagen open te gaan).

7. Zit er een maximum aan het aantal bso-dagen dat vanaf 11 mei mag worden afgenomen?

Ja, het maximum aantal dagen/uren dat een kind naar de bso mag, wordt in de eerste plaats bepaald door het contract en daarna door de bepaling dat kinderen alleen naar de bso mogen op dagen dat ze daadwerkelijk naar school gaan. Tenzij er sprake is van noodopvang. Zie ook vraag 1 (wat zijn de consequenties van het nieuwe schoolritme).

8. Mogen kinderen ook meer dagen naar de bso dan zij contractueel hebben? En zo ja, worden deze dagen vergoed?

Het aantal uren dat uw kind kan worden opgevangen, is afhankelijk van (de omvang van) het contract dat u met de bso heeft. Extra dagen/uren worden niet vergoed. Tenzij er sprake is van noodopvang (zie vraag 17 t/m 20).
Zie ook vraag 1 (wat zijn de consequenties van het nieuwe schoolritme) en vraag 7 (zit er een maximum aan het aantal bso-dagen).

9. Als mijn school kiest voor kortere hele dagen (bijvoorbeeld door een continue-rooster), kan mijn kind dan wel naar de bso?

Om haal- en brengbeweging van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, zijn scholen door het ministerie opgeroepen om in deze periode hele dagen open te gaan en daarbij een continue-rooster te hanteren zodat alle kinderen tussen de middag overblijven (minder verkeersbewegingen). Daarbij is het de bedoeling dat scholen niet eerder dichtgaan dan hun reguliere tijden zodat bso’s op gebruikelijke momenten de kinderen kunnen ophalen van school.
Als de school wél kiest voor aangepaste schooltijden, dan is het aan de school de tijd te overbruggen tot de reguliere bso-tijd. Het kan zijn dat uw school hierover aparte afspraken heeft gemaakt met uw opvanglocatie. Vraag dit na bij uw school en/of de opvanglocatie.

10. Ik heb een flexibel contract maar de kinderopvangorganisatie gaat niet akkoord met mijn aanvraag voor bepaalde dagen/uren. Waar heb ik recht op bij een flexibel contract?

Dat verschilt per opvangorganisatie en kan je nakijken in de aanvullende voorwaarden die jouw kinderopvangorganisatie hanteert. Of vraag het na bij de klantenservice van uw kinderopvangorganisatie.

11. Ik overweeg mijn contract op te zeggen. Wat zijn de consequenties?

Ouders doen er niet verstandig aan hun contract met hun kinderopvangorganisatie te beëindigen. Opzeggen is bovendien niet nodig omdat de overheid de eigen bijdrage vergoedt vanaf 16 maart, voor de duur van de gedeeltelijke openstelling van de basisschool en bso. Bovendien, als ouders de opvang beëindigen vervalt het recht op kinderopvangtoeslag en ook hun vertrouwde plek op de kinderopvang. Of ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben ook compensatie van de eigen bijdrage krijgen is op dit moment nog onderwerp van het gesprek met SZW. BMK, BK en BOinK hebben overigens wel in de intentieovereenkomst met het ministerie van SZW afgesproken dat alle ouders recht hebben op compensatie van de eigen bijdrage. We vragen ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen zich bij ons te melden.

12. Als een kind een contract heeft voor één dag per week op de maandag en het komt na 11 mei op donderdag en vrijdag naar school. Wie bepaalt op welke dag die ene opvangdag van dit kind valt; ouder of kinderopvang?

De opvang doet de roostering en dat is onder deze omstandigheden zeer gecompliceerd. De bso probeert de ouders zo veel mogelijk tegemoet te komen, maar of de wens van de ouder hierbij kan worden vervuld, kan niet worden gegarandeerd.

13. Gaan de voormalige peuterspelzalen/peuterwerk ook open vanaf 11 mei?

Ja, want voor peuterspeelzalen geldt dezelfde openstelling als voor de kinderdagopvang. Ook geldt voor hen het protocol kinderopvang. Peuterspeelzalen kunnen wel bijvoorbeeld hun breng- en haaltijden aanpassen in lijn met tijden van scholen, om teveel verkeersbewegingen en contactmomenten te voorkomen.

14. Mogen scholen later starten dan 11 mei?

Minister Slob (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW) vragen scholen dringend om zich bij de herstart onder meer te houden aan de startdatum van 11 mei. Dit is echter op dit moment nog geen harde voorwaarde die gesteld wordt vanuit OCW en SZW.

15. Is er sprake van een kortere zomervakantie?

Tot op heden is hier nog niets over bekend.

16. Moet de kinderopvang TussenSchoolseOpvang (TSO) leveren? Wordt dit gecompenseerd?

TSO valt niet onder de kinderopvang en ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag  of compensatie hiervoor. In een aantal gevallen wordt de TSO door de bso georganiseerd. Dit is in de periode na 11 mei niet toegestaan. Het is aan de school om dit op te lossen.

 

NOODOPVANG

17. Loopt de noodopvang door vanaf 11 mei?

Noodopvang blijft zonder kosten beschikbaar voor kinderen met ten minste één ouder in een cruciaal beroep. De noodopvang wordt geboden als deze ouder (extra) moet werken in aanvulling op de schooltijden/bso of kdv-uren die hij/zij regulier afneemt of als de ouder opvang nodig heeft buiten de reguliere openingstijden.
Deze kinderen kunnen naar de bso op de dagen dat zij niet naar school gaan. Tijdens schooltijden is de noodopvang voorzien op school, buiten schooltijden is de noodopvang voorzien op de bso.
 

18. Geldt de noodopvang vanaf 11 mei ook voor kwetsbare kinderen en/of in onveilige thuissituaties?

De kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar is vanaf 11 mei weer open, ook voor kwetsbare kinderen en/of kinderen in een onveilige thuissituatie die een contract met een kinderopvangorganisaties hebben. Het betreft dan geen noodopvang meer, maar regulier gebruik van kinderopvang.
Voor kinderen van 4-12 jaar in een kwetsbare positie, geldt de huidige systematiek van noodopvang voor de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school en aansluitend naar de bso (zie vraag 24) te gaan. De noodopvang is voor deze ouders zonder kosten.

19. Wie betaalt de (24-uurs) noodopvang vanaf 11 mei?

Voor 24/7 noodopvang krijgen gemeenten geld waarmee zij de 24-uurs opvang van kinderopvangorganisaties kunnen financieren. Deze financiering is bij gemeenten belegd. Het Rijk heeft hiervoor middelen gereserveerd.

Zolang de noodopvang overdag binnen bestaande groepen ingepast kan worden, wordt er van uitgegaan dat dit nog steeds 'om niet' gerealiseerd kan worden door kinderopvangorganisaties. Als een locatie extra groepen of personeel moet inzetten, dan moet overlegd worden met de gemeente over een passende oplossing.

Ouders betalen geen extra kosten voor de noodopvang. Indien er wel meerkosten gemaakt worden, wordt dit eerst van tevoren afgestemd met de gemeente.
Lees de ‘Lijn noodopvang SZW en OCW’

20. Als de vestiging vol is en er wordt zowel reguliere kinderopvangopvang als noodopvang geboden: wie heeft er dan voorrang?

In dat geval wordt de groep reguliere kinderen (d.w.z. van ouders met een contract met de bso) als eerste een opvangplek geboden op de dagen dat zij naar school gaan. Het aantal uren dat een kind kan worden opgevangen, is wel afhankelijk van (de omvang van) het contract dat een ouder met de bso heeft.

Wanneer er op deze momenten ook noodopvang voor kinderen van een ouder met cruciaal beroep moet worden geboden, dan gaan kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben voor op kinderen van ouders waarvan er één een cruciaal beroep heeft.

Noodopvang kan worden geboden, mits de beroepskracht-kindratio (BKR) niet wordt overschreden en het aantal kinderen niet groter wordt dan het aantal kindplaatsen waarvoor vergunning is gegeven. Als de BKR dreigt te worden overschreden, dan dient de kinderopvangorganisatie contact op te nemen met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de noodopvang en zal zich dan - in overleg met de ouder en andere opvanglocaties/gastouders – inspannen om een geschikte plek te vinden voor het betreffende kind/de betreffende kinderen.

 

PERSONEEL / VEILIGHEID GEZONDHEID

21. Is er voor pedagogisch medewerkers de mogelijkheid zich te laten testen op coronavirus?

Een medewerker in de kinderopvang met ten minste 24 uur symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts, kan getest worden. Medewerkers kunnen contact opnemen met de bedrijfsarts en gastouders met hun huisarts voor een test door de regionale GGD. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het testen in zijn werk gaat.

22. Wanneer moet een medewerker komen werken?

Het actuele protocol kinderopvang geeft aan dat personeel/gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius thuis moeten blijven en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.

23. Hoe moet de 1,5 meter regel worden nageleefd in de kinderopvang?

Zie protocol:

 • afstand tussen volwassenen: 1,5 meter
 • géén afstand tussen kinderen 0-12 jaar
 • géén afstand tussen kind 0-4 jaar en gastouder/pedagogisch medewerker
   

24. Wat zijn de richtlijnen voor vervoer door de bso van en naar de scholen?

Vanaf 11 mei gelden voor het vervoer van en naar de bso de algemene uitgangspunten zoals die zijn verwoord in het protocol kinderopvang. De volgende richtlijnen gelden daarom ook in het vervoer:

 • 1,5 meter afstand houden tussen kinderen is niet nodig; 
 • tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard;
 • tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand worden bewaard.

Kinderen mogen net als voor de coronacrisis, vervoerd worden in een auto of busje. Wel moet de bestuurder zoveel mogelijk afstand proberen te houden van de kinderen, en 1,5 meter afstand houden van andere volwassenen.

25. Kunnen stagiaires vanaf 11 mei weer aan het werk binnen de kinderopvang?

Ja, dat mag. Het is wel raadzaam dit af te stemmen met de opleiding aangezien het beroepsonderwijs nog gesloten is.
 

Meer informatie

Uitgangspunten voor opening scholen en kinderopvang (Rijksoverheid)
Veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang (FAQ Rijksoverheid)
Basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei aangepast open (Rijksoverheid)
Maatregelen corona verlengd (bericht 21 april, Rijksoverheid)

Lees ook: FAQ compensatieregeling

Meer over corona en kinderopvang