Flexibel inspecteren vanaf januari 2022

De GGD bezoekt minimaal één keer per jaar alle kinderopvanglocaties (kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang) en alle gastouderbureaus voor een – onaangekondigde – inspectie. Dit toezicht op de kinderopvang is er om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van kinderopvang wordt gewaarborgd. Vanaf 1 januari 2022 hebben gemeenten en toezichthouders van de GGD'en de mogelijkheid om hierbij de flexibele inspectiewijze toe te passen.

Flexibel inspecteren houdt in dat er minder met vaste te toetsen onderwerpen wordt gewerkt. Hierdoor kunnen toezichthouders meer maatwerk leveren, bijvoorbeeld door diepgaander onderzoek te doen naar bepaalde thema’s. Ook is het onderzoek minder voorspelbaar. De verwachting is dat met flexibilisering de effectiviteit van het toezicht – en daarmee de kwaliteit van de kinderopvang – kan verbeteren. 

Doordat GGD’en en gemeenten meer keuzemogelijkheden krijgen in de toetsen items, is het extra zinvol om als ouder of oudercommissie eventuele zorgen over de opvanglocatie te delen met de GGD.

 

 

 

Wat verandert er en wat blijft hetzelfde?
De komende twee jaar is een overgangsperiode. Hierin bepalen GGD’en en gemeenten meer zelf op welke zaken zij meer toezicht willen gaan houden bij de inspecties op de verschillende opvanglocaties. De geselecteerde onderzoek items kunnen en zullen dus verschillen per kinderopvanglocatie, per gemeente en/of GGD en per jaar. De omvang van het toezicht blijft gelijk en de kwaliteitseisen zelf blijven ook hetzelfde.

Onderwerpen die wel standaard getoetst worden, ook bij flexibel inspecteren, zijn:

  • aanwezigheid van een verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  • correcte inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK);
  • de eisen met betrekking tot voorschoolse educatie (VE) wanneer deze aanwezig is;
  • de pedagogische kwaliteit.

Volgen van de werkwijze
In 2022 en 2023 wordt deze nieuwe werkwijze goed gevolgd en bestudeerd. Hierbij worden de ervaringen van zowel GGD’en, gemeenten als van houders en ouders betrokken. De definitieve invoeringsdatum wordt verwacht op 1 januari 2024.

Lees meer over de Inspectiedomeinen.

Lees meer informatie over Toezicht kinderopvang.