Standpunt BOinK ten opzichte van de nieuwe bkr

Sinds 1 januari 2019 geldt er een nieuwe beroepskracht-kindratio voor nuljarigen. Er is veel om te doen (geweest). Hieronder vindt u ons standpunt met betrekking tot dit onderwerp.

Wij zijn voor de invoering van de nieuwe beroepskracht-kindratio. Baby's zijn gebaat bij voldoende aandacht, rust en stabiliteit. De nieuwe bkr voor nuljarigen is één van de maatregelen die de kwaliteit van de babyopvang gaat verbeteren. BOinK vindt dan ook dat de huidige discussie over de betaalbaarheid moet gaan en niet meer over de noodzaak van de maatregel. Wat betreft de stijgende kosten en de betaalbaarheid van kinderopvang: daar heeft de overheid een grote verantwoordelijheid. Het voldoende verhogen van de maximaal te vergoeden uurprijs is een noodzakelijke stap. BOinK overlegt hierover met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met de andere convenantpartijen: Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), FNV en Sociaal Werk Nederland (SWN).

Samen met BK, BMK en SWN zijn wij opdrachtgever van het praktijkonderzoek naar de kosten die gemoeid gaan met de invoering van de nieuwe bkr voor nuljarigen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Buitenhek. Dit onderzoek laat zien dat de uurprijs met 7% moet stijgen, dat is 2% meer dan de staatssecretaris nu heeft toegezegd. Wanneer de maximaal te vergoeden uurprijs niet voldoende wordt verhoogd, bestaat het risico dat ondernemers een hogere prijs vragen dan de maximaal te vergoeden uurprijs. Dat is nadelig voor de financiële toegankelijk van de kinderopvang voor, met name, de lage inkomens.

Vooral voor kleine locaties met één of twee groepen is de invoering van de nieuwe bkr ingewikkeld en duurder. BOinK pleit er dan ook voor om kleine locaties het eerste jaar meer tijd te geven om aan de nieuwe bkr te voldoen. Wanneer zij zich aantoonbaar hebben ingespannen maar door overmacht, bijvoorbeeld door personeelsgebrek, nog niet aan de nieuwe bkr voor nuljarigen kunnen voldoen, mag dit niet tot boetes leiden.

We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen waar nodig actie ondernemen om de belangen van de ouders en hun kinderen te behartigen.

In alle overleggen en onderhandelingen met de overheid en branchepartijen vertegenwoordigen we de stem van zowel individuele ouders als oudercommissies. Onze standpunten baseren we op de input die wij verzamelen vanuit de contacten met onze achterban die wij dagelijkse spreken. Daarnaast varen we op wetenschappelijke inzichten op het gebied van de kwaliteit van de kinderopvang.

Er worden regelmatig klankbordgroep-bijeenkomsten met ouders georganiseerd om input te verzamelen. Daarnaast hebben we veelvuldig contact met wetenschappers van verschillende universiteiten op het gebied van kinderopvang en de ontwikkeling van het jonge kind, om vast te stellen wat belangrijke uitgangspunten zijn wanneer het gaat om het vastleggen van kwaliteit van de opvang in wet- en regelgeving.