De nieuwe beroepskracht-kindratio voor baby's: de feiten

Er is veel te doen over de nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr). Niet alle informatie die wij (in de media) voorbij zien komen klopt helemaal. Zo ook het item over dit onderwerp in de uitzending van EenVandaag van 20 juni jl. Daarom de feiten én onze mening op een rij.

 

Wat is de bkr?
De beroepskracht-kindratio (bkr) geeft aan hoeveel kinderen één pedagogisch medewerker mag opvangen. Dat aantal hangt af van de leeftijd van de kinderen en de grootte van de groep. Het aantal pedagogisch medewerkers voor een groep kan worden berekend op 1ratio.nl

Wat gaat er veranderen?
De bkr voor nuljarigen (baby's) is op dit moment één op vier. Vanaf 1 januari 2019 mag één beroepskracht nog maar drie nuljarigen opvangen.


Waarom is dat belangrijk?
De lagere ratio, per pedagogisch medewerker 3 in plaats van 4 nuljarigen, is essentieel om de kwaliteit voor de babyopvang te verhogen. Elke jonge ouder kan beamen dat een baby veel zorg, aandacht en tijd vraagt. Dat is niet anders in de kinderopvang. Minder baby's per medewerker betekent meer aandacht en tijd voor elke baby. Ook vanuit de wetenschap wordt al vanaf 2004 geadviseerd om de bkr voor nuljarigen naar drie te verlagen. Deze maatregel is dus echt bedoeld om de kwaliteit van babyopvang te verbeteren.


Worden de groepen daardoor groter?
Dat hoeft niet. De groepsindeling wordt zeer waarschijnlijk wel ánders. De maximale groepsgrootte wijzigt volgend jaar echter niet. Het is aan de organisatie om te bepalen hoe zij de groepen willen indelen. De oudercommissie heeft overigens adviesrecht op deze wijziging. 

Wordt de dagopvang/crèche duurder?
Dat hangt af van hoe de opvang/groepsindeling nu geregeld is en hoe die er volgend jaar uitziet. Dat is per organisatie verschillend. Het is aannemelijk dat de prijs zal stijgen. Om ouders tegemoet te komen in de kosten heeft de overheid extra geld beschikbaar gesteld via de kinderopvangtoeslag. Vorig jaar was al aangekondigd dat de maximaal te vergoeden uurprijs van dagopvang voor 2019 zou stijgen ter compensatie van de nieuwe kwaliteitseisen (Wet IKK). Onlangs werd bekend dat per 1 januari 2019 de maximaal te vergoeden uurprijs van € 7,45 wordt verhoogd naar € 8,02. Volgend jaar gaat er € 248 miljoen extra naar de kinderopvangtoeslag. Daardoor wordt het percentage wat de ouder aan eigen bijdrage moet betalen met gemiddeld 2% verlaagd. Dit betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, tussen de 33,3% en 96% van de maximaal te vergoeden uurprijs via de kinderopvangtoeslag vergoed krijgen.

Wat vindt BOinK?
Wij zijn voor de invoering van de nieuwe bkr. Baby's zijn gebaat bij voldoende aandacht, rust en stabiliteit. De nieuwe bkr voor nuljarigen is één van de maatregelen die de kwaliteit van de babyopvang gaat verbeteren. BOinK vindt dan ook dat de huidige discussie over de betaalbaarheid moet gaan en niet meer over de noodzaak van de maatregel. Wat betreft de stijgende kosten en de betaalbaarheid van kinderopvang: daar heeft de overheid een grote verantwoordelijheid. Het voldoende verhogen van de maximaal te vergoeden uurprijs is een noodzakelijke stap. BOinK overlegt hierover met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met de andere convenantpartijen: Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), FNV en Sociaal Werk Nederland (SWN).

Samen met BK, BMK en SWN zijn wij opdrachtgever van het praktijkonderzoek naar de kosten die gemoeid gaan met de invoering van de nieuwe bkr voor nuljarigen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Buitenhek. Dit onderzoek laat zien dat de uurprijs met 7% moet stijgen, dat is 2% meer dan de staatssecretaris nu heeft toegezegd. Wanneer de maximaal te vergoeden uurprijs niet voldoende wordt verhoogd, bestaat het risico dat ondernemers een hogere prijs vragen dan de maximaal te vergoeden uurprijs. Dat is nadelig voor de financiële toegankelijk van de kinderopvang voor, met name, de lage inkomens.

Vooral voor kleine locaties met één of twee groepen is de invoering van de nieuwe bkr ingewikkeld en duurder. BOinK pleit er dan ook voor om kleine locaties het eerste jaar meer tijd te geven om aan de nieuwe bkr te voldoen. Wanneer zij zich aantoonbaar hebben ingespannen maar door overmacht, bijvoorbeeld door personeelsgebrek, nog niet aan de nieuwe bkr voor nuljarigen kunnen voldoen, mag dit niet tot boetes leiden.

We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen waar nodig actie ondernemen om de belangen van de ouders en hun kinderen te behartigen.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag van 20 juni jl. over de nieuwe beroepskrachtkindratio voor baby's vanaf 1 januari 2019. 

Lees meer over de maximaal te vergoeden uurprijzen 2019

Lees meer over de Wet IKK

Lees meer over kwaliteit en groepsindeling in de kinderopvang in onze brochure