Pedagogisch beleid

Elke kinderopvanglocatie heeft een pedagogisch beleidsplan, of het nu gaat over dagopvang, bso of gastouderopvang. Dat is verplicht volgens de Wet kinderopvang. Het beleidsplan moet openbaar zijn, zodat iedereen het kan lezen.

Ouders kunnen erin lezen wat de visie en het beleid van de organisatie zijn, en hoe zij dat in praktijk brengt. Voor medewerkers is het belangrijk omdat het beschrijft wat er van hen wordt verwacht op de groep. Aan de hand van het pedagogisch beleidsplan toetst de kinderopvanginspectie van de GGD of de locatie voldoet aan wet- en regelgeving en of er gehandeld wordt volgens het pedagogisch beleid.

 

 

De onderwerpen van het pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan worden in ieder geval de onderstaande onderwerpen opgenomen en uitgewerkt (niet perse in deze volgorde):

 • Missie en visie van de organisatie;
 • De wijze waarop de vier doelen, die de Wet IKK koppelt aan ‘verantwoorde kinderopvang’ in het beleid zijn verwerkt en in de praktijk vorm krijgen;
 • De wijze waarop de ontwikkeling van kinderen structureel wordt gevolgd (observeren en registreren);
 • De communicatie met ouders over de ontwikkeling van hun kind (dagopvang: verplicht aanbod; bso: indien nodig en/of gewenst);
 • De overdracht naar het basisonderwijs en bso (vanuit de dagopvang);
 • De wijze waarop wordt gehandeld als er bijzonderheden worden gesignaleerd in de ontwikkeling van het kind (zorgstructuur intern en extern);
 • De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid;
 • De wijze waarop het mentorschap binnen de organisatie is geregeld;
 • De wijze waarop de drie-uursregeling wordt toegepast bij afwijken van BKR bij aaneengesloten openstelling van 10 uur of langer (0,5 uur bij bso tijdens schoolweken);
 • De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen of basisgroepen en het aantal beroepskrachten dat wordt ingezet;
 • Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten en hoe dat is georganiseerd (dagopvang);
 • Het wenbeleid bij start of doorstroom naar een andere stamgroep of basisgroep;
 • Het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen;
 • Indien van toepassing, de wijze waarop meertalige opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven.

Deze onderwerpen staan in artikel 3 (dagopvang) en artikel 12 (bso) van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

Klik hier voor objectieve informatie over het pedagogisch beleid

Terug naar de overzichtspagina Veiligheid & gezondheid