Klachten van de oudercommissie

Ook als oudercommissie kunt u een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. 
Bijvoorbeeld als:

  • de adviesprocedure niet of niet goed wordt doorlopen.
  • de kinderopvangorganisatie geen advies aan de oc vraagt terwijl dat wel zou moeten (zie de adviesonderwerpen).
  • de kinderopvangorganisatie niet de juiste of onvoldoende informatie aan de oc geeft. 
  • het advies niet wordt opgevolgd zonder (geldige) reden en zonder schriftelijke motivatie.

Komt u er met de organisatie niet uit? Dan kunt u als oudercommissie direct naar de Geschillencommissie Kinderopvang. We raden echter aan te raden om in eerste instantie contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Wellicht dat bemiddeling of mediation een optie is. Een goede verstandhouding is immers heel belangrijk voor de (verdere) samenwerking.

Als een procedure bij de Geschillencommissie wordt doorlopen en u in het gelijk wordt gesteld, dan kan het zijn dat de kinderopvangorganisatie haar besluit geheel of ten dele moet intrekken. Of één of meer gevolgen van dat besluit ongedaan moet maken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

De Geschillencommissie heeft al diverse uitspraken gedaan. Ook op Rechtspraak.nl staan diverse uitspraken, o.a. met betrekking op de kinderopvangtoeslag. Waaronder deze uitspraak:

Geschillencommissie Kinderopvang oordeelt: de kinderopvangorganisatie had locatie-specifieke gegevens moeten delen met de oc voor zij de organisatie konden adviseren over de nieuwe uurprijs. De tariefsverhoging is teruggedraaid en de ondernemer moest de adviesprocedure opnieuw juist doorlopen, voordat de uurprijs eventueel mocht worden verhoogd. Lees de volledige uitspraak.

 

Klachtenverslag

Kinderopvangorganisaties moeten elk jaar een klachtenverslag maken. Dat moet voor 1 juni van het volgende jaar klaar zijn. Het klachtenverslag moet de kinderopvangorganisatie onder de aandacht van ouders brengen. Het is gebruikelijk dat het klachtenverslag met de oc wordt besproken. De organisatie moet het klachtenverslag ook naar van de inspecteur kinderopvang van de GGD (de toezichthouder) sturen. Zie ook de Wet kinderopvang, artikel 1.57b, lid 4 t/m 9.

Tip voor de oudercommissie: maak van het klachtenverslag een vast agendapunt voor de eerste vergadering na 1 juni.

Terug naar overzichtspagina Klachten & conflicten