Urenuitbreiding uren voorschoolse educatie (VE) per 1 augustus 2020

Per 1 augustus 2020 moeten gemeenten het gesubsidieerde aanbod van voorschoolse educatie (VE) uitbreiden naar 960 uur voor alle peuters tussen 2,5 tot 4 jaar met een VVE-indicatie. Op die datum treedt het Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie in werking. Deze regeling geldt alleen voor startende kinderen; voor kinderen die vóór 1 augustus 2020 2,5 jaar waren en gebruikmaakten van VE geldt deze verplichting niet.

In de praktijk betekent dit veelal een uitbreiding van het VE-aanbod van minimaal 10 uur per week naar minimaal 16 uur per week gedurende 40 weken per jaar. Ouders zijn echter niet verplicht om 16 uur af te nemen.

Aangepast aanbod

Kinderopvangorganisaties zijn vrij om hun aanbod flexibel in te richten. Zij kunnen zelf kiezen hoeveel uren per dag zij willen aanbieden en of ze werken met langere of kortere dagdelen. De keuzes die zij hierin gemaakt hebben, zijn onder andere afhankelijk van het VVE beleid en de beschikbare budgetten vanuit de gemeente, van de aantallen en type peuters (wel of geen VVE-indicatie) die op hun locaties aanwezig zijn, van de personele bezetting en van de wensen van ouders. Kortom, de urenuitbreiding VE zal overal anders ingevuld worden. Verplichte zaken zijn als volgt:

  • Er moet op tenminste 3 dagen/dagdelen per week een VE aanbod zijn.
  • Er mag al VE aangeboden worden vanaf 2 jaar, maar de VE-uren tussen 2 en 2,5 jaar tellen niet mee voor de norm van 960 uur.
  • Er mag maximaal 6 uur VE per dag meetellen voor het behalen van de norm van 960 uur. Deze uren hoeven niet aaneengesloten aangeboden te worden. VE doelgroeppeuters mogen uiteraard een hele dag op de dagopvang verblijven (en daar eventueel VE ontvangen), maar dan telt maximaal 6 uur mee voor de urennorm.
  • Een aanbod gedurende meer dan 40 weken per jaar is mogelijk.

In de praktijk zijn er een aantal uitvoeringsvarianten mogelijk. Afhankelijk van de gekozen variant, kan de urenuitbreiding voor VE ook gevolgen hebben voor het aanbod aan ouders van reguliere peuters. Zo kan een organisatie blijven werken met een aanbod van dagdelen van 3,25 uur, waarbij VE-peuters 5 dagdelen komen en reguliere (niet-VE) peuters 2 dagdelen. Maar er kan ook gekozen worden voor dagdelen van 4 uur of zelfs van 5,5 uur. VE-peuters komen dan 4 of 3 dagdelen en de reguliere peuters in beide varianten 2 dagdelen.

Contract

Bovenstaande betekent veelal dat ouders een nieuw contract met aangepast urenaanbod aangeboden zullen krijgen. Ook de hoogte van de ouderbijdrage zal veranderen. Deze is afhankelijk van de gekozen variant(en) door de organisatie en van het gemeentelijk beleid hierin voor VE-plaatsen en gesubsidieerde reguliere peuterplaatsen.

Wil je als ouder geen gebruik maken van het nieuwe aanbod, ga hierover dan in gesprek met jullie organisatie over welke mogelijkheden voor maatwerk er zijn. Wilt u opzeggen hou er dan rekening mee dat er een opzegtermijn van een maand is om het contract te beëindigen.

Advies oudercommissie

De oudercommissie heeft wettelijk adviesrecht op het beleid rondom VE. Kinderopvangorganisaties moeten de OC schriftelijk om advies vragen op een moment wanneer het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op de verdere besluitvorming. Zij zijn daarbij verplicht om de oudercommissie tijdig van alle relevante informatie te voorzien. Om een zorgvuldig traject met de oudercommissie te doorlopen moet rekening gehouden worden met een periode van minimaal twee tot vier maanden. Echter, door de coronacrisis is het mogelijk nauwelijks realiseerbaar geweest om dit adviestraject goed te doorlopen. Evenals de andere stappen in het proces die nodig zijn om te komen tot een uitbreiding van het VE-aanbod. Begin april dit jaar heeft BOinK daarom samen met andere branchepartijen een brief met dringend verzoek aan minister Slob en staatssecretaris Van Ark geschreven om de invoeringsdatum voor deze uitbreiding uit te stellen naar 1 januari 2021. Dit verzoek is niet gehonoreerd. De minister vindt dat juist nu, na een periode waarin de voorschoolse educatie niet plaatsvond, de urenuitbreiding van groot belang is voor de VE-peuters. Wel wordt er in toezicht en handhaving rekening gehouden met het feit dat gemeenten en kindercentra als gevolg van de corona-crisis wellicht niet kunnen voldoen aan de urennorm.

Meer over voorschoolse educatie

Meer over peuteropvang (peuterspeelzaal)

Meer over contracten in de kinderopvang