Speciale app meldcode kindermishandeling voor kinderopvang

Sinds vandaag is de app ‘meldcode kindermishandeling’ speciaal voor beroepskrachten uit de kinderopvang beschikbaar. De app is een digitale vertaling van het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang van juni 2018. De app is laagdrempelig en gericht op gebruik in de praktijk op het kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Download direct de app Meldcode ko uit de App Store of Play Store.

Klik voor klik door de routes
Met de app kan ‘klik voor klik’ door de stappen van elke route* uit het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ worden gelopen. Daardoor krijgt de gebruiker alleen de informatie en stappen uit de meldcode te zien die op dat moment voor hem/haar van toepassing zijn. Bij elke stap kan om extra toelichting worden gevraagd. Gedurende het hele proces zie je in een voortgangsbalk hoe ver je je in het stappenplan bevindt. De app is bij uitstek geschikt om in de praktijk, zo nodig op de groep, met telefoon of tablet in de hand te gebruiken.

*Het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang kent drie routes:

 1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie.
 2. Meldplicht bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker.
 3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Afwegingskader
Aanleiding voor het ontwikkelen van de app was het nieuwe afwegingskader. Dit onderdeel uit de meldcode leent zich bij uitstek om interactief (vertaald in de app) te gebruiken. Het afwegingskader bestaat uit vijf afwegingsvragen. De vragen worden met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord. Met een paar klikken krijgt de gebruiker antwoord op twee afwegingen:

 1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
 2. Is hulp bieden (ook) mogelijk?

Informatie, tips, voorbeelden en downloads in de app
Naast de meldcode is in de app ook algemene informatie te vinden over het onderwerp kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij valt te denken aan:

 • een omschrijving van de verantwoordelijkheden van de beroepskracht, leidinggevende en houder van het kindercentrum
 • (wettelijke) verplichtingen
 • uitleg over verschillende vormen van mishandeling
 • mogelijke signalen van mishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • preventieve maatregelen
 • algemene uitleg over seksuele ontwikkeling van kinderen en grensoverschrijdend gedrag
 • tips voor gesprekken met ouders en kinderen
 • tips voor omgaan met de media.

Vanuit de app kunnen observatie- en signalenlijsten worden gedownload alsmede een sociale kaart met contactgegevens van relevante instanties. In de app zijn de meestgestelde vragen (FAQ) over de meldcode kindermishandeling en Veilig Thuis opgenomen. Tot slot staan er in de app herkenbare praktijkvoorbeelden.

Laagdrempelig
Kindermishandeling is een gevoelig onderwerp. Pedagogisch medewerkers vinden het soms lastig om bij ‘niet pluis’ gevoelens de meldcode erbij te pakken. Het gebruik van de app is laagdrempelig, er kan ook eerst algemene informatie worden opgezocht voordat wordt besloten de meldcode toe te passen. Er kan even worden ‘gespiekt’ naar de stappen, wat staat er ook alweer in de meldcode? Op deze manier hopen de ontwikkelaars van de app dat pedagogisch medewerkers en gastouders signalen van kindermishandeling eerder herkennen, de meldcode toepassen en na afweging al dan niet overgaan tot melding. Kwetsbare kinderen komen dan eerder in beeld en nodige hulp kan worden geboden.

Anoniem
Voor het gebruik van de app hoeft geen account te worden aangemaakt. Er worden geen cookies opgeslagen. De app kan dus volledig anoniem worden gebruikt. De app Meldcode Kindermishandeling kan worden gedownload uit de App Store en Play Store. 

Ontwikkeld door
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft als projectleider ‘Verbeterde Meldcode Kinderopvang’ in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland de verbeterde meldcode en daarbij behorende app ontwikkeld. De partijen uit de kinderopvangbranche vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de aanpak van kindermishandeling. Daarom maken zij deel uit van de Beweging tegen Kindermishandeling. 'De Beweging' is een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang met als doel de kinderen die (mogelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag in beeld brengen en professionals stimuleren adequaat te handelen.

Over kindermishandeling
In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met huiselijk geweld. Gemiddeld wordt er één kind per schoolklas mishandeld. Vertaald naar de kinderopvang betekent dit al snel twee kinderen per kinderopvanglocatie. Dat zijn er natuurlijk twee te veel. Professionals in de kinderopvang zien veel kinderen en kunnen veel betekenen voor een kind dat in onzekerheid leeft. 

Download de app Meldcode ko uit de App Store en Play Store.

Lees meer over de meldcode kindermishandeling