Kamerbrief Stint

Dinsdag 22 januari debatteerde de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer over de veiligheid(smaatregelen) en het opnieuw in gebruik nemen van de Stint. Hieronder vindt u de brief die wij met de branchepartijen vooraf aan de commissie hebben gestuurd.

Later volgt hier een samenvatting van het debat.   

 

Commissie Infrastructuur en Waterstaat
T.a.v. de Voorzitter mevrouw Agnes Mulder

Betreft: reactie van aanbieders en ouders uit de kinderopvang op ontwikkelingen rond de Stint

 

Geachte Voorzitter, geachte Leden,

Omdat u aankomende week debatteert met de minister van Infrastructuur en Waterstaat informeren wij u bij dezen graag over de stand van zaken in de sector kinderopvang. Tevens hopen wij u met dit schrijven een beter inzicht te geven in wat de visie is van de sector waar het gaat om de toekomstige ontwikkelingen rond de Stint.

Zoals u weet maakten veel aanbieders van kinderopvang gebruik van de Stint. Met name in de buitenschoolse opvang (bso) werden met de Stint de afgelopen zes jaar wekelijks ruim vijftigduizend kinderen vervoerd. De Stint werd zowel gebruikt voor vervoer tussen school en bso als voor vervoer tussen bso en de locaties waar uitstapjes plaatsvonden.

De kinderopvangsector heeft er begrip voor dat de minister na het afschuwelijke ongeluk van september jongstleden een ingrijpende beslissing heeft genomen. De sector zelf heeft zich in de afgelopen maanden zeer ingespannen om kinderen ondanks het wegvallen van de Stint dagelijks goed en veilig te laten reizen tussen. Dit gaat helaas gepaard met een sterke stijging van de vervoerskosten. Dit vraagt veel van ondernemers in de kinderopvang en voor dit kostenvraagstuk zal nog een oplossing moeten worden gevonden.

Vrijwel alle aanbieders maar ook het overgrote deel van de ouders wiens kinderen eerder gebruik hebben gemaakt van de Stint, hopen op de herintroductie van een nieuwe versie van het vervoersmiddel. Hierbij moeten extra veiligheidsmaatregelen de veiligheid van de kinderen garanderen. Onze organisaties hebben, mede naar aanleiding van de oproep aan de minister daartoe vanuit uw Kamer, de afgelopen maanden dan ook constructief overleg gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij hebben daarbij aangegeven bereid te zijn om bij een herintroductie zo veel als mogelijk mee te werken aan de invoering van nieuwe regelgeving.

Zelfregulering

Wij hebben als partijen de afgelopen periode het initiatief genomen om zelf met voorstellen te komen die de veiligheid bij het dagelijks gebruik van de Stint verhogen. Aanbieders en ouders in de  kinderopvang hebben al sinds de invoering van de wet kinderopvang in 2005 voortdurend laten zien dat zij gezamenlijk in staat zijn om door middel van zelfregulering problemen op te lossen en tot kwaliteitsverbetering te komen.

Veilige routes

Naar aanleiding van een toelichting van SWOV op 17 januari jl. hebben onze organisaties opnieuw overleg gevoerd met het ministerie. Daarbij is de mogelijkheid besproken dat in de toekomst de aanbieders van opvang verplicht worden om na herintroductie van de verbeterde Stint uitsluitend gebruik te maken van zogeheten veilige routes. Hierbij zou geen gebruik meer mogen worden gemaakt van dezelfde wegen en weggedeelten als het verkeer dat harder dan 30 kilometer per uur rijdt. Overigens hadden veel aanbieders de afgelopen zes jaar vaak in samenwerking met hun oudercommissie al een veilige route vastgesteld.

Hoewel een dergelijke situatie zeker niet eenvoudig noch moeiteloos zal kunnen worden bereikt, zullen onze organisaties zich desgevraagd en met behulp van het ministerie de komende tijd inzetten om, middels een inventarisatie van routes die aanbieders gebruiken, in kaart te brengen welke mogelijkheden hier zijn. Het ligt voor de hand om hierbij samen met de gemeenten op te trekken en een inventarisatie te maken van de bestaande knelpunten. 

Mocht een herintroductie gepaard gaan met de eis om zoveel mogelijk of zelfs uitsluitend over 30 kilometer-wegen te rijden, dan spreekt het voor zich dat in lokale situaties sprake zal moeten zijn van afdoende routemogelijkheden over dergelijke wegen. Wij hopen en verwachten dat er van de zijde van de overheid dan ook geanticipeerd wordt op een versnelling van de reeds geplande uitbreiding van het aantal veilige routes rond scholen. Het mag duidelijk zijn dat met gevraagde versnelling niet alleen de veiligheid van het vervoer door de Stint maar de veiligheid van alle schoolgaande kinderen gebaat is.

Zichtbaarheid van de Stint 

De ondertekenaars van deze brief hebben in het overleg met het ministerie naast het voorstel voor veilige routes ook nog een aantal voorstellen gedaan om de veiligheid bij het gebruik van de Stint te verhogen. Een verhoogde zichtbaarheid in het verkeer van zowel de bestuurder als van de Stint zelf dragen ook bij aan de veiligheid. Hierbij denken partijen aan het verplicht dragen van fluoriserende kleding en helm door de bestuurder. Het voeren naast de gebruikelijke verlichting van hoog geplaatste verlichting door middel van plaatsing op een antenne en het aanbrengen van fluoriserende striping op de Stint zelf. Dit alles met het doel om de zichtbaarheid van de Stint tussen het overige verkeer sterk te vergroten.

Rijvaardigheidseisen

Partijen stellen voor om de minimumleeftijd voor het besturen van de Stint te verhogen naar achttien jaar. Ook wanneer zoveel mogelijk en bij voorkeur uitsluitend gebruik wordt gemaakt van 30 kilometer wegen vinden partijen het belangrijk dat de bestuurder over een goede en controleerbare rijvaardigheid beschikt. Wij stellen dan ook voor dat de Stint uitsluitend mag worden bestuurd door pedagogische medewerkers in het bezit van een autorijbewijs met een aantekening die aangeeft dat zij na het volgen van een aanvullende training bevoegd zijn om een Stint te besturen.

Naast bovenstaande voorstellen is het verplicht dragen van fietshelmen door de kinderen die worden vervoerd met de Stint een eis die op haalbaarheid onderzocht moet worden. Bij het zo nodig aanpassen van de veiligheidsgordels aan mogelijk nieuwe eisen aan de remweg gaan we er net als bij de overige technische aanpassingen vanuit dat deze onderdeel uitmaken van het overleg tussen het ministerie en de fabrikant.

Wij als partijen hebben er vertrouwen in dat er straks een afgewogen eisenpakket ligt waaraan de verbeterde Stint zal moeten en kunnen voldoen. 

Tot nader toelichting gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

BMK, Sharon Gesthuizen
BOinK, Gjalt Jellesma
BK, Felix Rottenberg

Logo's BK, BOinK, BMK