Personeelstekort in de kinderopvang, sluitingen & betalingsverplichting

Steeds vaker moeten kinderopvangorganisaties een groep of zelfs een locatie sluiten omdat er niet voldoende pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn. In dit artikel geven wij antwoorden op veel gestelde vragen en zetten een aantal aandachtspunten voor ouders en oudercommissies op een rij.

Kassa met arm 2 1920px

Veelgestelde vragen

Moet ik betalen als mijn kind door personeelstekort niet naar de opvang kan?

Als jouw kind niet naar de kinderopvang kan vanwege een tekort aan personeel, hoef je waarschijnlijk niet te betalen voor de opvang. Of deze situatie van structureel personeelstekort overmacht is, moet blijken uit een uitspraak van de rechter. Voor zover wij weten heeft een rechter hierover nog geen uitspraak gedaan.

Mijn kinderopvangorganisatie stelt voor om de dag dat mijn groep/locatie gesloten is in te zetten als ruildag. Moet ik daarmee akkoord gaan?

Wij adviseren niet akkoord te gaan met een aangeboden ruildag, maar om de dag financieel te laten compenseren. Een terugbetaling dus. Omdat de groep of locatie gesloten is, kun je eigenlijk die dag geen opvang afnemen. Met andere woorden; de dienst wordt niet geleverd. Dit is een andere situatie dan wanneer de kind(eren) niet naar de opvang is (zijn) gegaan vanwege een vakantie- of ziektedag. Bovendien is een ruildag tegenwoordig moeilijk op te nemen, juist omdat er sprake is van personeelstekort. Of in veel gevallen zelfs onmogelijk. Daarmee voorkom je dat je dagen opspaart die uiteindelijk niet inzetbaar meer zijn. Tot slot verbaast het ons dat sommige organisaties ruildagen aanbieden ter vervanging van de sluitingsdagen. Dit staat haaks op het feit dat veel organisaties helemaal geen ruildagen meer aanbieden.

Mijn kinderopvangorganisatie wil de dag(en) niet financieel compenseren, wat nu?

Dien een officiële interne klacht in. Volg hierbij de klachtenregeling van de opvangorganisatie. Komen jullie er niet uit? Neem dan contact op met het Klachtenloket Kinderopvang voor advies en bemiddeling.

Ook is het mogelijk om direct naar de Geschillencommissie te stappen voor een uitspraak over de klacht. De Geschillencommissie kijkt dan ook naar de vraag of personeelstekort wordt gezien als overmacht of niet.

Mijn kinderopvangorganisatie wil de dagen wel financieel compenseren. Op welke manier wordt dat gedaan?

Wij adviseren dringend om geen terugbetalingen te laten verrekenen met nog te ontvangen facturen. Het wordt dan ingewikkeld om nog goed te volgen welke uren wanneer zijn afgenomen, wat wel hele belangrijk is voor de kinderopvangtoeslag. Een terugbetaling kan het beste gedaan worden met een creditfactuur na afloop van de maand waarin de kinderopvang/groep gesloten is geweest. Dit is een aparte factuur voor een terugbetaling door de kinderopvangorganisatie. Op de factuur moet staan:

 • Om welke dagen (datum) het gaat
 • Om hoeveel uur het gaat
 • Totaalbedrag

Het is dus niet verstandig dat uren verrekend worden op een volgende factuur of dat aan het einde van het jaar gekeken wordt of er nog uren verrekend moeten worden.

Aandachtspunten

Niet zelf afmelden

Ons advies is om je kinderen niet zelf af te melden voor de dagen dat de groep of locatie gesloten is! Dit verzoek is door sommige kinderopvangorganisaties gedaan. Als je je kind afmeldt, dan is het mogelijk achteraf niet meer duidelijk of je kind er niet was omdat het ziek was of in quarantaine moest óf omdat het niet kon komen vanwege een sluiting. De reden waarom je kind er niet was maakt immers veel uit voor de betalingsverplichting, het is dus belangrijk dat dat correct geregistreers wordt. Zo voorkom je ook dat foutieve informatie terecht komt bij Toeslagen en misschien onbedoelde gevolgen heeft voor je recht op kinderopvangtoeslag. Het is dus belangrijk dat, bij een sluiting van de groep of locatie, de organisatie zélf verwerkt dat er geen opvang kon worden afgenomen. 

Niet storneren of terugboeken

Breng niet zelf het bedrag van de ‘gesloten’ dag(en) in mindering op de factuur. Betaal het volledige bedrag op de factuur zoals je die ontvangt. Zoals eerder in dit artikel genoemd zal er een creditfactuur ingeboekt moeten worden door de opvangorganisatie. Dit betekent dat er een aparte factuur komt om de dag(en) terug te betalen aan de ouder. Op die factuur moeten de data en het aantal uur worden vermeld. Dat aantal kan aangehouden worden om door te geven als wijziging in mijntoeslagen.nl of de kinderopvangtoeslag app. Zie het kopje ‘wijziging doorgeven kinderopvangtoeslag’ hoe dat werkt.

Wijziging doorgeven kinderopvangtoeslag

Voor uren die je niet betaalt, heb je ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Geef de wijziging (minder uren) zo snel mogelijk door aan Toeslagen, zodat je later geen toeslag hoeft terug te betalen. Een wijziging doorgeven kan via mijntoeslagen.nl of via de kinderopvangtoeslag app van de Belastingdienst.

Let bij het doorgeven van de wijzigingen op het volgende:

 • De maand
 • Het aantal uur

Voorbeeld:
Stel jouw kind kon in oktober 2021 twee dagen niet naar de kinderopvang vanwege personeelstekort. Jouw organisatie heeft openingstijden van 7:30 – 18:30 uur, dus twee opvang dagen zijn 22 uur.

Normaal gesproken neem je 92 uur per maand aan kinderopvang af.

Wat geef je door aan toeslagen:  tussen 01-10-21 en 31-10-21 (92-22=) 70 uur.

Nu heb je doorgegeven dat je in de maand oktober 70 uur hebt afgenomen. De maanden november en december blijven op 92 uur staan. Tenzij de opvang ook in die maanden nog een dag of meer moet sluiten. Dan geef je nog een keer een wijziging in uren door voor de maand(en) waarin de sluitingsdag(en) viel(en). Geef de wijzigingen zo snel mogelijk door. Doe dit binnen vier weken.

Let op!

⇒ Onderstaande informatie is mogelijk achterhaald nu de sluitingen steeds structureler van aard worden. BOinK is hierover in gesprek met het Ministerie van SZW (hou onze nieuwsberichten in de gaten)

Sommige opvangorganisaties vragen ouders om, ook al sluit de groep of locatie vanuit de organisatie, wel de rekening te blijven doorbetalen omdat ze anders in financiele problemen komen. Die financiele problemen hebben mogelijk gevolgen voor het voortbestaan van de organisatie. Je bent als ouder niet verplicht hieraan mee te werken, het is dus je eigen keuze en afweging. Het mag echter wel. Als je een contract hebt en het gaat om dagen die je anders zou hebben afgenomen en je besluit om door te betalen, hou je ook je recht op kinderopvangtoeslag.
Ook kan de organisatie in die situatie aanbieden alleen het deel van het uurtarief wat boven het wettelijk maximum komt terug te betalen. Dat heeft geen gevolgen voor je kinderopvangtoeslag. 

We horen echter ook dat sommige organisaties ouders vragen om alléén het bedrag van de kinderopvangtoeslag door te betalen en niet meer de rest van de factuur, de eigen bijdrage, te betalen. Maar let op! Als je dat doet dan heb je geen recht meer op kinderopvangtoeslag en moet je dat terugbetalen. Het betalen van de eigen bijdrage is namelijk een eis om recht te hebben op kinderopvangtoeslag. Wij adviseren daarom dringend om daar niet aan mee te werken. 

Hoe kun je de opvangorganisatie helpen?

Geef de dagen waarop je kind(eren) niet naar de opvang gaat(n) zo snel mogelijk door. Denk bijvoorbeeld aan de vakanties en quarantaine van je kind. Fijn als de opvangorganisatie dit ruim van tevoren weet zodat ze hun personeel goed kunnen inroosteren.

Wat kun je als OC doen? 

 • Een actieve rol innemen. Ga met de organisatie in gesprek en bespreek hoe de ontwikkelingen het best aan alle ouders gecommuniceerd kunnen worden.

 • Welke redenen zijn er te noemen dat personeel weg gaat? De OC heeft geen adviesrecht op personeel. Echter deze crisis raakt meerdere adviesonderwerpen. Denk aan het pedagogisch beleid, gezondheid en veiligheid. Hierdoor heeft een OC toch indirect te maken met het personeelsbeleid.

 • Houd de pedagogische kwaliteit en stabiliteit in de gaten. Onrust bij het personeel op de groep kan effect hebben op de kinderen. Heb je zorgen of twijfel je, neem dan contact op met de GGD.

 • Wat doet de organisatie actief aan het tekort aan personeel? Zijn hier mogelijk nog andere ideeën voor te bedenken? Worden de ouders hierover geïnformeerd?

 • Geeft de opvangorganisatie nog geen duidelijkheid over terugbetalen van sluitingsdagen? Ga in gesprek om helderheid te krijgen. Wijs erop dat de dienst door ouders niet afgenomen kon worden en hier dus niet voor betaald hoeft te worden. Daarna volgt communicatie richting alle ouders. 

 • Sommige organisaties kiezen ervoor om groepen of locaties gepland te sluiten om op deze manier het beschikbare personeel beter te kunnen verdelen en te voorkomen dat ouders te maken krijgen met plotselinge sluitingen van groepen. Dit is een mogelijkheid maar ouders moeten hierover ruim vooraf over worden geïnformeerd. Ook moet duidelijk zijn hoe de organisatie de dagen/uren die ouders nu niet kunnen afnemen, worden terugbetaald.

Wat gebeurt er nog meer?

Het kabinet komt met tijdelijke maatregelen tegen werkdruk en personeelstekorten. Lees hier meer over deze maatregelen.

Lees ook het eerdere artikel dat wij er over schreven hier.