Meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag kinderopvang

Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten kinderopvangorganisaties en hun medewerkers verplicht starten met de meldcode, het zogenaamde "Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang".

Het protocol bestaat uit 3 routes voor 3 verschillende situaties:

 1. bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie;
 2. bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict (mishandeling of misbruik) door een medewerker;
 3. bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Elke route bestaat uit een stappenplan met 5 stappen. Hieronder vindt u een kort overzicht. Zie ook de gratis meldcode app voor de kinderopvang.

Ik vermoed dat een medewerker schuldig is.
Vermoedt u dat een medewerker van de kinderopvang zich schuldig maakt aan kindermishandeling, misbruik of grensoverschrijdend gedrag, dan kunt u terecht bij de werkgever. Hij/zij moet de stappen van route twee van het bovengenoemde protocol door lopen en heeft een meldplicht. Ouders kunnen ook contact opnemen met de Vertrouwensinspecteur van het Onderwijs (zie situatie D in de download). Neem contact met ons op als u wilt overleggen en voor advies. Wij gaan altijd vertrouwelijk om met uw gegevens en de informatie die u ons verstrekt. Overigens moeten medewerkers in de kinderopvang altijd in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Meldplicht
De meldplicht houdt in dat de houder vermoedens moet melden bij de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Vermoedt een medewerker dat de houder zich schuldig maakt aan een geweld- of zedendelict? Dan moet de medewerker aangifte doen bij de politie. Ook kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur voor advies. 

App meldcode kindermishandeling
Er is een speciale app voor de meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang beschikbaar. De app is voor medewerkers uit de kinderopvang. Met de app kunnen de 5 stappen uit de meldcode makkelijk worden genomen. In de app is ook het afwegingskader opgenomen, deze kan klik-voor-klik doorlopen worden.
De app is gratis te downloaden. Meer info over de meldcode app voor de kinderopvang.

Wat is de meldcode kindermishandeling?
De meldcode kindermishandeling beschrijft stap voor stap voor welke acties pedagogisch medewerkers, gastouders, gastouderbureaus en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen als zij vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag in de thuissituatie of op de kinderopvang.
De meldcode heet officieel Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang.

Routes en stappen van de meldcode
Let op: dit is een zeer beknopt overzicht. Bij de uitvoering van de stappen moet de app of de toelichting die in het protocol staat worden gebruikt (zie download). Daar staat bij elke stap ook omschreven wie de betreffende stap moet zetten.

Zie ook dit filmpje van Augeo over de meldcode.

 

Route 1: bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie 

Route 2: bij signalen van mishandeling of misbruik door een medewerker kinderopvang jegens een kind (meldplicht)

Route 3: bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Website voor professionals

Op de website www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl, vinden onderwijzers, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals uit de twee branches betrouwbare en praktische informatie over kindermishandeling, waaronder huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar. De informatie is gerubriceerd in negen overzichtelijke thema’s:

 • Signalen en vormen van kindermishandeling
 • Meldcode kinderopvang
 • Meldcode onderwijs
 • Veilig Thuis
 • Aandachtsfunctionaris
 • Gesprekken met ouders en kinderen
 • Rol gemeente
 • Informatie, feiten en cijfers
 • Training en cursus

Met deze informatie hebben professionals meer bagage waarmee ze signalen mogelijk sneller opmerken, de meldcode eerder toepassen en, indien de uitkomst van het afwegingskader uit de meldcode daartoe aanleiding geeft, over gaan tot melden bij Veilig Thuis.

Terug naar de overzichtspagina Veiligheid & gezondheid