Kinderopvang en scholen in lockdown sinds woensdag 16 december 2020 - algemene info

8 februari: deze informatie is niet meer up to date. Kijk op de themapagina over corona en kinderopvang voor de meest recente info.
Laatste wijziging doorgevoerd: 13 januari.

Kinderopvang en scholen zijn dicht sinds woensdag 16 december 2020. Het is onduidelijk wanneer de kinderopvang en scholen weer open kunnen. De besmettingscijfers dalen niet hard genoeg en er is nog te weinig bekend over de Britse variant van het coronavirus en de rol die kinderen spelen in de verspreiding van deze variant. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. De uitkomst van het onderzoek is bepalend voor de heropening van de kinderopvang en scholen.

Noodopvang is binnen de reguliere openingstijden van de kinderopvang beschikbaar voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kinderen in een kwetsbare positite. De ouder(s) van deze kinderen moeten wel een contract hebben met de kinderopvang. Hieronder vindt u meer informatie over o.a. noodopvang, het doorbetalen van de facturen, de compensatieregeling en de regels voor gastouderopvang.

Info en gevolgen sluiting kinderopvang & corona tijdens 2e lockdown

 • Sluiting
  Kinderdagverblijven, bso's en peuterspeelzalen zijn voor de reguliere opvang gesloten, behalve voor de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities. De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de gastouderopvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Formeel is deze sluiting mogelijk via de Wet publieke gezondheid artikel 58r. Bij ministeriële regeling (aanvulling op de wet) is de sluiting geregeld, waarbij de kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang formeel dicht zijn, behalve voor de noodopvang. Voorzieningen voor gastouderopvang zijn niet formeel gesloten. Het is nog niet duidelijk wanneer de kinderopvang weer open kan.

 • Compensatieregeling voor ouders met en zonder kinderopvangtoeslag
  Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen. Hiervoor ontvangen ouders een compensatie van de overheid. De compensatieregeling geldt nu voor alle ouders, met en zonder kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat de overheid ouders met en zonder recht op kinderopvangtoeslag compenseert tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor rekening van de kinderopvangorganisatie zelf. We verzoeken alle houders dringend om deze compensatie net als in de vorige lockdown aan ouders terug te betalen. Ouders die gebruik maken van de noodopvang ontvangen voor deze uren het deel boven de maximale uurprijs niet terug.
  Info voor ouders die nog geen compensatie hebben ontvangen voor de eerste sluiting van de kinderopvang in het voorjaar.
 • Noodopvang
  Vanaf woensdag 16 december is de kinderopvang alleen open voor ouders die al klant zijn en waarvan in ieder geval één van de ouders een cruciaal beroep heeft en voor kwetsbare kinderen (kinderen voor wie maatwerk nodig is vanwege bijzondere problematiek zoals een ontwikkelingsachterstand of een moeilijke thuissituatie). Kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen. In de praktijk zien we dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, enkele vestigingen openhouden om de kinderen van ouders met een cruciaal beroep op te vangen. Dit clusteren is toegestaan. Wel is het van belang dat houders van kinderopvangorganisaties daarbij uitgaan van het belang van het kind en bijvoorbeeld wel proberen zoveel mogelijk de voor de kinderen bekende pedagogisch medewerkers (vaste gezichten) in te zetten. Ouders moeten toestemming geven voor de opvang van hun kind op een andere locatie. Zie voor meer info over noodopvang de site van de Rijksoverheid.

 • Noodopvang alleen tijdens reguliere openingstijden
  Kinderopvang is open voor noodopvang tijdens de reguliere openingstijden. Voor bso is dat dus voor en/of na schooltijd. Scholen organiseren tijdens schooltijden zelf noodopvang voor de kinderen wiens ouders werkzaam zijn in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen. Zie voor meer info over noodopvang de site van de Rijksoverheid.
 • Cruciaal beroep en meer opvanguren nodig
  Ouders die in cruciale beroepen werken en meer uren opvang nodig hebben, hoeven deze extra opvanguren niet te betalen. Uitgangspunt is dat deze uren niet aan ouders worden gefactureerd maar door de kinderopvang binnen de beschikbare personeelsbezetting kunnen worden geleverd. Gezien het feit dat alle ouders gevraagd worden de kosten kinderopvang door te betalen, ook als ze hier geen gebruik van kunnen maken, zou het logisch zijn als ouders in cruciale beroepen geen aanvullende factuur ontvangen indien zij extra uren noodopvang nodig hebben. Brancheorganisaties roepen hier ook toe op richting kinderopvangorganisaties.
 • Gastouderopvang
  Voorzieningen voor gastouderopvang zijn niet formeel gesloten, maar ook daar is de opvang in principe alleen bedoeld voor noodopvang. Hiervoor wordt een dringend beroep gedaan op ouders om alleen een beroep op noodopvang bij de gastouder te doen als één of beide ouders een cruciaal beroep heeft of als sprake is van een kind in een kwetsbare positie.
  Het kabinet heeft besloten ouders tegemoet te komen in de kosten voor kinderopvang nu deze dicht is. Dit geldt ook voor gastouderopvang, omdat het uitgangspunt is dat ook bij de gastouders alleen noodopvang wordt geboden en die ouders die niet in een cruciaal beroep werken hun kinderen thuishouden. Als ouders werkzaam in een cruciaal beroep meer uren opvang nodig hebben dan in hun contract staat, adviseren wij coulant hiermee om te gaan maar wel binnen de reguliere (eerder afgesproken) opvangtijden te blijven.
 • Financiering gemeenten
  Ook ouders die gebruik maken van gemeentelijke regelingen (zoals gesubsidieerde peuteropvang, voorschoolse educatie of opvang vanwege sociaal-medische indicatie) komen in aanmerking voor compensatie. De uitwerking hiervan wordt later bekend gemaakt. 
 • Cruciale beroepen
  De voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de noodopvang is dat één van de ouders een cruciaal beroep heeft. Dit recht geldt alleen voor ouders die al klant zijn bij de kinderopvang en alleen voor opvang binnen de gebruikelijke openingstijden.

 • Toezicht
  Vanaf 16 december 2020 tot en met in ieder geval 15 januari 2021 zal het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang op een aangepaste manier plaatsvinden. Dit is omdat kindercentra alleen geopend zijn voor noodopvang en de richtlijn van de Rijksoverheid is om zo veel mogelijk thuis te werken. Wanneer het noodzakelijk is zal de toezichthouder - onder voorwaarden - wel een locatiebezoek brengen. Daarnaast houdt de toezichthouder op afstand zoveel mogelijk 'vinger aan de pols' en zijn signalen over hoe de opvang verloopt nog belangrijker. Binnenkomende signalen (van ouders of andere betrokkenen) kunnen namelijk aanleiding zijn om een onderzoek uit te voeren. De toezichthouder zal dan waarschijnlijk overleggen met de gemeente hoe daar mee om te gaan. Het is daarom extra belangrijk - nu de toezichthouder zelf niet of veel minder op de locaties komt - dat ouders hun signalen en zorgen melden bij de toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de toezichthouders kinderopvang van uw regionale GGD. Meer info over melden bij de GGD.
  Ook voor noodopvang, zowel in een kindercentrum als door een gastouder, gelden de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving. De kinderopvangorganisatie is ook nu verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. Toezichthouders kijken per situatie en nemen de specifieke feiten en omstandigheden mee bij het beoordelen of er mogelijk sprake is van verzachtende omstandigheden vanwege corona. Deze omstandigheden spelen een rol in het handhavingsadvies dat de toezichthouder aan de gemeente geeft. Meer info over toezicht & handhaving in de kinderopvang.

Zie ook de informatie op de website van de Rijksoverheid:

Over corona en kinderopvang
Over corona en het basisonderwijs (basisschool)

Meer over corona & kinderopvang

Lees ook: sluiting kinderopvang verlengd