BOinK onderdeel aanpak kindermishandeling

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken ter verbetering van de signalering en aanpak van kindermishandeling. Zij verenigen zich daartoe in de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’. De beweging is woensdag 16 november 2016 van start en neemt het stokje over van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik die ermee stopt.

Beweging tegen kindermishandeling

In Nederland worden zo’n 119.000 kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd. Gemiddeld heeft in iedere schoolklas één kind hiermee te maken. Ondanks inspanningen van alle betrokken instanties, blijkt het lastig om dit aantal terug te dringen. Signalen van kindermishandeling worden lang niet altijd herkend. Ook het overgaan tot actie bij een vermoeden van kindermishandeling kan beter, vindt de beweging.

Veilig voelen
Mishandelde kinderen die er zelf niet over durven praten, hebben mensen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen, vindt Niko Persoon, onderwijsbestuurder en lid van de Taskforce. ,,Alle kinderen in Nederland verdienen het om zich optimaal te kunnen ontplooien en dat kan alleen als zij goed in hun vel zitten en zich veilig voelen.”

Strijd
Daarom is het belangrijk dat we de strijd tegen kindermishandeling blijven voortzetten en dat we dat samen doen’’, vindt Rinda den Besten, als voorzitter van de PO-Raad verbonden aan de beweging. Opvang en school zien veel kinderen en spelen daarom een belangrijke rol bij het terugdringen van kindermishandeling. ,,Maar zij kunnen dit ingewikkelde probleem niet alleen oplossen en hebben daar gemeenten en jeugdhulp hard bij nodig. Ieder kind dat slachtoffer is van kindermishandeling, is er een te veel.’’

Om kindermishandeling te helpen aanpakken, gaat de beweging in gesprek over mogelijke weerstanden en belemmeringen. Ook wil ze kinderen voorlichting geven en peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen helpen om ouders met opvoedingsproblemen door te verwijzen naar de juiste hulpinstanties. Doel is ook de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verder onder de aandacht brengen. Alle scholen zijn sinds juli 2013 verplicht die te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling. In de meldcode staat beschreven wie binnen de organisatie wanneer, wat, op welke wijze doet, een protocol en stappenplan ineen dus.

Meldplicht
Professionals worden daarnaast verplicht om ernstige vormen van kindermishandeling te melden, zo besloot onlangs de Tweede Kamer. De Kamer hoopt op die manier kinderen die worden mishandeld sneller in beeld te krijgen bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Per beroepsgroep wordt hiervoor een eigen norm opgesteld. BOinK is betrokken bij gesprekken hierover.

Eindadvies taskforce
De taskforce presenteerde maandag 14 november jl. haar eindadvies aan de start van de Week tegen kindermishandeling. Ze pleit daarin voor een Nationaal Programma Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Alle relevante betrokken partijen moeten hierbij worden betrokken, ook het bedrijfsleven, aldus de taskforce. Ze benoemt daarnaast tien speerpunten die in ieder geval een plek moeten krijgen in het programma, zoals het geven van voorlichting over opvoedingsvraagstukken aan alle aanstaande ouders. In tien jaar tijd moet het aantal mishandelde kinderen zo worden teruggebracht naar 60.000.

De Week tegen kindermishandeling heeft tot doel iedereen in actie te brengen bij een vermoeden van kindermishandeling. Diverse organisaties hebben deze week eigen activiteiten gepland om het thema onder de aandacht te brengen. Thema van de week is Ik kijk niet weg.

Deelnemers Beweging tegen kindermishandeling
De volgende partijen zijn aangesloten bij de Beweging tegen kindermishandeling: PO-Raad, VO-raad, AVS, Bracheorganisatie Kinderopvang, BOinK, Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Download het Manifest Beweging tegen Kindermishandeling